Skip to content

Plešné jezero / lake EarthCache

Hidden : 07/03/2008
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 

 
Official EarthCache

 
   Vítejte v Národním parku a Chránené krajinné oblasti Šumava
 

  Zvu Vás na jednu z nejnárocnejších Earthcache v Cesku, co se terénu týká. K Plešnému jezeru se mužete dostat pešky nebo na kole, resp. na bežkách ci na snežnicích. Plešné jezero je vzdálené z uvedených parkovišt vždy min. 6,5km! Pro peší turisty doporucím trasu z Nové Pece kolem cásti Schwarzenberského plavebního kanálu a dále Jezerní stezkou. Pro cykloturisty je nejvýhodnejší trasa z osady Jelení vrchy. Další peší možností je sestup z Rakouska ci Nemecka.
Abychom dosáhli zminované obtížnosti terénu budete se ješte muset vydat na vyhlídku ke Stifterovu památníku (1311m n. m.), která je o úctyhodných 222 výškových metru výše než je hladina jezera. Z vyhlídky je nádherný výhled do okolí, kde také budete plnit úkol pro uznání logu, a kam se nejlépe dostanete Zážitkovou stezkou "Duch pralesa".


    Plešné jezero (1089m n m.) se rozkládá v ledovcovém kotli na severovýchodním svahu nejvyšší hory, na ceské strane Šumavy, Plechý (1378m n m.); nemecky Plöckenstein. Plešné jezero vzniklo podobne jako ostatní šumavská ledovcová jezera v období pleistocénu ve ctvrtohorách. Ledovec vyhloubil na úbocí hory Plechý kar, který v dobe meziledové zaplnila voda z tajícího ledovce. Svahový ledovec dosahoval šírky až 1km a byl nejširší z jedenácti, které na Šumave existovaly v dobe ctvrtohor. Tento ledovec navršil celní morénovou hráz 30 - 40m vysokou, tvorenou mohutnými, mrazovým zvetráváním rozpukanými balvany z plöckensteinské hrubozrnné žuly. Za morénovou hrází, sestupuje tzv. kamenné more až 150m pod jezero. Na protejší strane nad hladinou jezera se tycí príkrá záverová Jezerní stena kotle vysoká 211m, s obnaženými skalami a sutovými proudy.
   Plešné jezero je jedním z peti ledovcových jezer na ceské strane Šumavy - další tri jezera jsou v Nemecku. Jezero je elipsovitého tvaru o délce 540m a šírce 150m s maximální hloubkou 18,3m a rozlohou 7,48ha, obvod jezera je 1242m a objem zadržované vody predstavuje 617000m³. Vody jezera od roku 1791, kdy byla celní morena opatrena výtokovým zarízením, sloužily k napájení Schwarzenberského plavebního kanálu. Voda z jezera odtéká Jezerním potokem do Vltavy (Lipenské prehrady). V letech 1789-91 byla celní moréna utesnena a v souvislosti se stavbou Schwarzenberského kanálu byla na ní vybudována 2,5m vysoká hráz, do které byla osazena stavidla umožnující regulovaný odtok z jezera pro umožnení plavení dríví ve Schwarzenberském plavebním kanálu. Celkem bylo možné z jezera odpustit 177000m³ vody.
V roce 1999 byla opravena hráz (zatesnení injektáží betonem). Pod výpustním zarízením zrídil Hydrobiologický ústav CAV merný profil, na kterém se automaticky zaznamenává odtok z jezera. Na hrázi je umístena malá meteorologická stanice, která registruje podobné údaje jako ve tricátých letech.

Kdo nebyl u Plešného jezera delší dobu, bude nejspíš zdešen odumrelými vysokohorskými smrky ve stene Plešného jezera. Vysokohorský ekotyp šumavského smrku se vyvinul za tisíce let v drsných podmínkách vrcholových partií Šumavy. Jsou pro nej typické m.j. šikmo nasazené krátké vetve, které umožnují snadné sklouznutí snehu v zime - obrana proti snehovým polomum.
Vysokohorský ekotyp smrku patrí stejne jako vodní rostlinka šídlatka ostnovýtrusná, Isoëtes echinospora, mezi to nejcennejší na Šumave. Šídlatka ostnovýtrusná je kriticky ohrožený druh naší flóry, které se vyskytuje na území CR pouze v Plešném jezere!

Plešné jezero navštívil v srpnu 1868 princ Jan Nepomuk ze Schwarzenberku a proto byl na brehu jezera zvýraznen pametní kámen, který pripomíná tuto návštevu budoucího vlastníka panství a stavitele plavebního kanálu. Z kamene si prý princ Jan prohlížel jezero. Pri zahrazení jezera se muže tento kámen schovat pod hladinu.


Stifteruv památník
Na srázu nad Plešným jezerem stojí dustojný památník básníka šumavy Adalberta Stiftera. Památník - obelisk - vysoký úctyhodných 14,5m zde byl postaven ze šumavské žuly v letech 1876 - 1877. Hned vedle obelisku je vyhlídka, odkud je nádherná vyhlídka na jezero, šumavské predhurí i na lipenskou prehradu. K této vyhlídce lze dojít po Zážitkové stezce "Duch pralesa" (nebo zde). Dále si mužete precíst povest, jak byl tento obelisk vystaven a co tomu predcházelo.

Na památníku jsou vytesány citáty ze Stifterova díla:
"AUF DIESEM ANGER, AN DIESEM WASSER IST DER HERZSCHLAG DES WALDES"
(Na tomto trávníku, u této vody tepe srdce lesa),
"LIEG IN HOHES GRAS GEBETTET, SCHAUE SEHNEND NACH DER FELSWAND"
(Natažen ve vysoké tráve, dívám se toužebne po skalní stene).Pokud si chcete tuto Earthcache zalogovat, pošlete mi pres profil odpoved na otázky:
1. Jaké tři organismy přežily acidifikaci v Plešném jezeře? Odpověď najdeš na infotabuli u hladiny jezera.
2. Kolik smrčků je k vidění na infotabuli u Stifterova památníku.
3. Fotografie z obou míst jsou u logu vítány a v případě špatné odpovědi rozhodnou o uznání logu ;-) U hladiny Plešného jezera se lze vyfotit z fotopointu.

Pokud budou u Plešného jezera takové snehové podmínky, že byste meli obavy z výstupu k Stifterovu památníku po Zážitkové stezce, využijte žlutou turistickou trasu pres horu Plechý dlouhou 4,5km. Kdo se chce i presto ochudit o zažitek z "dominantního" výhledu na Šumavu od Stifterova památníku, necht se vyfotografuje s !GPS! u informacní tabule "DUCH PRALESA" prímo u vstupu na tuto Zážitkovou stezku. Na fotce musí být videt výška snehové pokrývky!

Odkazy:
Aktuální pocasí - Nová Pec
Ceská televize / Živé srdce Evropy / Plešné jezero / 1min 50s


 


   
Welcome to the Šumava National Park and Protected Landscape Area
 
/Šumava - is the Czech name for the Bohemian Forest / Plešné jezero = Plešné lake/
I would like to invite you to one of the most difficult Earthcache in Czech republic as regards aterrain. You can get on foot, by bike or snow-shoes. Distance between Plešné jazero a parking-lots is always about 6,5km. I recommend a route from Nova Pec for walkers around Schwarzenberk´s floating channel and then cross Jezerní stezka. One more possibility for walkers is a descent from Germany or Austria. The most advantageous route for bikers is from village Jelení vrch. When I spoke about difficult ground you have to set off on a view ofStifter Monument (1311m n. m.). It is respectable 222m high from the level of Plešne jezero. There is a beautiful look around what is important for check in/log in. You can get there the best by Zážitkova stezka / A Path of Experience - "DUCH PRALESA" = " The SPIRIT OF VIRGIN FOREST".
Plešné jezero
(1089m n m.) extends in the deep gorge on northeastern slope of the highest hill of the Bohemian Forest - Plechy (1378m n. m.); In German Plöckenstein. Plešné jezero arose like another lakes in the Bohemian Forest in Pleistocen in Quaternary. The iceberg hollowed a corrie on the hill-side of Plechy which was filled with water of the iceberg. The iceberg was 1 km wide and was the widest of all 11 icebergs in the Bohemian Forest in Quaternary. The moraine dike (30 - 40m high) was piled up the iceberg. It was made up huge frost fissured boulders from Plöckenstein coarse-grain granite. Behind the moraine there is a stone see which descents 150m under the level of lake. On the opposite side there is sheer Jezerní stena of the kettle (211m high) which has exposed rocks and mud flows. Plešné jezero is one of five iceberg lakes on Czech side of the Bohemian Forest (On German part there are 3 more lakes). The lake has an eliptical shape. It is 540m long, 150m wide and 18,3m deep. An area is 7,48ha and perimeter is 1242m. The total volume of the reserved water is 617000. In Plešné jezero we can find a rare water flower merlin´s grass. Since 1791 the water from the lake served for filling of Schwarzenberk Navigational Canal.... The water from the lake flows by brook into the river Vltava. In years 1789 - 1791 the front wall of the moraine was packed and the fagot dam (2,5m) was built on it which facilitated the outlet of the water of Plešné jezero. It was possible the outlet of 177000the water of the lake - The wood sailing on Schwarzenberk´s Navigational Canal.
In 1999 the fagot dam was repair by concrete encasement. Under the flowing arrangement the hydro-biological institution made a measuring profile on which the outlet from lake is automaticly writen down. On the fagot dam there is a small meteorological station which registers the similar data like in 30ties. Who wasn´t ther long time, he will be surely astonich by destroyed high-mountain spruces in the Plešné jezero. The high-mountain "ekotyp" of the Bohemian Forest developed more like 1000 years in hard conditions in the highest parts of The Šumava. It is for them typical the oblique short branches which enable snow in winter to glide down - a protection against snowbreak. The high-mountain "ekotyp" of spruces as well as Isoëtes echinospora belong to the rarest of all the Bohemian Forest.
The prince Jan Nepomuk from Schwarzenberk visited Plešné jezero on August 1868 and that there was placed a memory stone which reminders the visit of next owner of the manor and next builder of the floating channel. From the stone the prince Jan looked at the lake. If the lake is blocked up the memory stone could be hidden under the level of the lake.
Stifter Monument
  In 1876-1877 there was constructed Stifter Monument on the platform upon the lake made of the Bohemian Forest granite. From there is outlook over the lake, the Bohemian Forest foothills and also Lipno area.
There are cut quotations of Stifter piece into the monument:
"AUF DIESEM ANGER, AN DIESEM WASSER IST DER HERZSCHLAG DES WALDES"
(On this grass, at this water is palpitating the heart of the wood),
"LIEG IN HOHES GRAS GEBETTET, SCHAUE SEHNEND NACH DER FELSWAND"
(Lying in high grass, I'm wistfully looking on the rock cliff).


 


Um den Earthcache zu loggen, müßt ihr folgende Fragen beantworten:

1. Welche drei Organismen haben die Versauerung im Plešné-See überlebt? Die Antwort finden Sie auf der Informationstafel auf Seehöhe.
2. Wie viele Fichten sind auf der Infotafel des Stifter Memorial zu sehen?
3. Fotos von beiden Orten sind am Logo willkommen und bei falscher Antwort entscheiden sie über die Erkennung des Logos ;-) An der Oberfläche des Plešné-Sees können Sie vom Fotopunkt aus ein Foto machen.
 
free counters

 

Additional Hints (Decrypt)

sbgb m sbgbcbvagh h wrmren géž iígáab ;-)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)