Skip to content

(FPE2008) De Waterspiegel EarthCache

Hidden : 08/31/2008
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


De stijging van de waterspiegel na het einde van de laatste ijstijd, heeft in de loop van het Holoceen grote landschappelijke veranderingen in het IJsselmeergebied veroorzaakt. Door de stijging van de waterspiegel verdronk het deklandschap en veranderde in een veenmoeras. De lagune die toen achter de strandwallen ontstond op de plaats van het huidige IJsselmeer en wordt de Flevo-lagune genoemd. Het proces van verdrinking ging echter zeer geleidelijk en nam duizenden jaren in beslag. Door de vernatting ontstond in eerste instantie een veenpakket op het dekzand, het basisveen genoemd. Later, toen de waterspiegel nog verder was gestegen, werd het basisveen afgedekt door klei- en veenlagen. Door op verschillende niveaus het basisveen dat direct op het dekzand ligt te dateren, kunnen de verschillende tijdstippen van vernatting voor die niveaus worden vastgesteld. Door het uitzetten van de tijd-dieptegegevens in een diagram wordt in feite de stijging van de waterspiegel in de loop der tijd beschreven.

Op verschillende niveaus ten opzichte van NAP, zijn monsters verzameld van organische materialen op de overgang van dekzand naar veen. De doelstelling was het zo gedetailleerd mogelijk reconstrueren van de stijging van de waterspiegel tijdens de Midden en Late Steentijd. Voor de keuze van goede bemonsteringslocaties is stratigrafisch booronderzoek uitgevoerd. De uit de boringen verzamelde monsters zijn onderzocht om bruikbaar dateringsmateriaal te selecteren en om meer duidelijkheid te krijgen over de precieze relatie tussen veenvorming en de stand van de waterspiegel. Daarna zijn 14C-ouderdomsbepalingen van de geslecteerde monsters uitgevoerd.

Om deze earthcache te loggen:
* Zoek (op internet) op hoeveel meter de waterspiegel tijdens het Holoceen is gestegen. Mail mij dit antwoord.
* Mail mij ook waarom deze waterspiegelstijging een grote invloed had op de geologische kustontwikkeling.
* Maak een foto met jezelf & GPS in het water dat je op bovenstaand coördinaat kunt vinden. Plaats deze foto mee met je log.

Zorg dat je met je logje direct een foto kunt meesturen en het antwoord kan mailen! Logjes waarvan de antwoorden onjuist zijn of indien er geen foto aanwezig is zullen worden weggehaald.
© Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte. Gebruikt met toestemming.

The increase of the water level after the end of the last ice age, has caused large changes of the landscape in the "IJsselmeergebied" (the area around the IJsselmeer) during the Holocene period. By the increase of the water level the sandy landscape drowned and change in a peat marsh. The lagoon which arose then behind the ridges of sand at the place of the current IJsselmeer is called the Flevo Lagune. The drowning process went very gradual and it took thousands of years. Because of the water floods a peat parcel on the sand layers arose in the first place, called the basis peat. Later, when the water level had increased still further, the basis peat was covered with layers of clay and bog. By dating the several layers on top of the basis peat, we can determine in time the different periods of wetness. By setting the time and depth information in a diagram the increase of the water level is in fact described in the course of time.

At different ground levels measured against N.A.P. (Nieuw Amsterdams Peil, or Amsterdam Ordnance Datum), samples of organic materials have been taken. This was done to make a detailed reconstruction of the water level rising in the Middle and Late Stone Age. To find the perfect drilling locations a stratigraphic investigation took place. The samples of these drillings were studied to recover useful aging information, in order to get more detailed information about the relationship between peat development and water level. After these examinations 14C Radiocarbon dating took place.

To log this earthcache:
* Go to N52°20.052 E005°12.365, you will find here the answer how many meters the water level has increased during the Holocene period. E-mail me this answer.
* Also, explain why this increase of the water level had a large influence on the geological coastal development.
* Make a picture of yourself with GPS at the waterfront with the above coordinates. Please add the picture with your log.

Logs without correct pictures or wrong answers are resulting in a mission failed and will be deleted!
© Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte. Used with permission.

Additional Hints (No hints available.)