Skip to content

This cache has been archived.

Geo Myska: Nemám čas na údržbu a proto archivuji.
Snad někdo najde lepší umístění. Zdravím

More
<

Sumne Usti 2 - S-domy

A cache by Geo Myska (RincewindCZ) Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/04/2008
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Druhá keš "Šumné Ústi" predstavuje obytné domy ve ctvrti Klíše.

S-domy
Pokračování šumné série z Ústí nad Labem, inspirované televizním pořadem Davida Vávry a Radovana Lipuse Šumná města.

V jedné z nejzajímavějších ústeckých čtvrtí Klíše stojí dva zajímavé obytné domy s prohnutým půdorysem ve tvaru písmene S. Tyto domy kopírují místní terén a tvoří zajímavou, i když často pouze míjenou dominantu místa. Díky jejich tvaru se pro ně vžil název S-domy či domy vlnovky. Tento komplex, tvořící ulice Na vlnovce a Mezidomí, vznikl na počátku třicátých let. Autorem návrhu je architekt Franz Josef Adolf - člověk, který se významně zasadil o vzhled Ústí, zejména zde na Klíši.
Jde o dva samostatně stojící bloky domů, přičemž přední (jižní) blok má délku 238 a zadní blok 207 metru. Bloky samotné jsou od sebe vzdáleny 30 m. Z pavlačí, které vedou podélně v každém patře na severní straně domu, se vstupuje přímo do jednotlivých bytů. Byty leží vedle sebe a tím je docíleno toho, že všechny obytné místnosti mají téměř čistě jižní polohu a tudíž jsou osluněny takřka nepřetržitě celý den. Rovněž dokonalé provětrání jednotlivých prostor je patřičně vyřešeno.

Zajímavostí je, že všechny byty v obou domech mají stejnou dispozici (nebo alespoň kdysi měly, neboť někteří obyvatelé si spojili několik bytů v jeden). Samotné byty jsou podřízeny přísné účelnosti. Z pavlače vstupujeme do předsíně s dvojitými dveřmi (cca 6 m2), vpravo a vlevo se nachází komora a příslušenství, přímo naproti vstupním dveřím je kuchyň (cca 20 m2), odkud můžeme vstoupit do ložnice (cca 19,5 m2). Každý byt má balkon orientovaný pochopitelně na jih a přístupný z kuchyně. V každém domě se nacházely čtyři velké prádelny, čtyři sušárny a sklep pro každý byt zvlášť. Na bočních stranách obou bloků pak byly zřízeny malé přízemní obchody.

Historie výstavby

Ke zmírnění bytové nouze, která po první světové válce postihla nejen Ústí nad Labem, se pokusila městská rada přispět především stavební činností rozvíjenou v nových městských částech. Jedno z nejvíce stavebně aktivních míst bylo katastrální území Klíše a to zejména na konci 20. a ve 30. letech 20. století.

Největší rozmach výstavby komunálních bytu přichází s novým zákonem o stavebním ruchu z 10. dubna 1930. Tento zákon, reagující na bytovou krizi v některých obcích, plně upřednostňoval stavby s malými byty pro méně majetné vrstvy obyvatelstva. Za dům s nejmenšími byty byla považována budova, která obsahovala převážně byty o kuchyni a jedné místnosti, s celkovou plochou maximálně 40 m čtverečních. Státní podpora mohla být udělena bud způsobem státní záruky, nebo v kombinaci státní záruky a státního příspěvku.

Při třetí výstavbové akci, která daleko převyšovala svým rozsahem akce předcházející, bylo rozhodnuto postavit osm obytných domu v pavlačovém systému. Tohoto úkolu se zhostil naprosto originálně architekt Arnold. Zadání vyřešil právě návrhem S-domů.

Celkem S-domy nabízely 208 sociálních bytu. Výstavba S-domů pomohla zmírnit bytovou krizi a také poskytla příležitost pro nezaměstnané. Stavební firmy, kterým byly práce svěřeny, byly totiž vázány podmínkou městské rady, jenž jim ukládala za povinnost zaměstnat osoby evidované jako nezaměstnané.

Práce trvaly od 1. prosince 1931 do 1. února 1933. S-domy se staly ukázkovým řešením bytového problému v Ústí nad Labem, řešením moderním s důrazem na funkčnost stavby. Sami projektanti těchto netradičních domů Ernst Krob a F. J. Arnold se o svém díle vyjádřili jako o „nad sebou uspořádaném sídlišti, jehož chodníky jsou jednoduše posunuty do výšky“.

Franz Josef Arnold

F. J. Arnold se narodil 18. ledna 1888 v Ústí nad Labem, kde vystudoval střední školu a po té nastoupil na Vysoké učení technické v Drážďanech a na drážďanskou akademii výtvarných umění. Za první světové války byl povolán do vojenské služby, během které utrpěl zranění. Po vyléčení se navrátil opět do Ústí. Na sklonku války, kdy se už rozbíhaly přípravy na vznik Československa, složil zkoušky na stavebního mistra a vstoupil do služeb města.

Podílel se na stavbě řady veřejných budov jako autor, např. nemocniční pavilon (dnes pavilon "B", ze kterého má vzniknout budova FUUD), budova Landratu (dnes Česká spořitelna), řadu obytných domu a sídlištních bloků, sportovní závodiště a výstavní pavilony. Jindy se zase výstavby účastnil jako vedoucí prováděcích prací - např. nová městská jatka od stuttgartského architekta J. Henningse. Na mnohých z těchto projektů spolupracoval s jiným významným stavebním inženýrem Ernstem Krobem, který v Ústí zastával funkci ředitele stavebního úřadu.
A co říká architekt David Vávra ve svém pořadu? Cituji:
Jdu do tě,
ať je po tě.
Co se mi to zdálo?
Jako bych byl v boxerském klinci!
Ne, nebyly to tiché dny v Clichy.
Kde to jsem?
V části Ústí, v Klíši!

Informace čerpány zejména ze stránek www.usti-aussig.net a projektu Šumná města www.sumnamesta.cz
Schránka je micro s logbookem.

The second cache " Šumná estuary" is the residential houses in the district tick.

S- houses
Continued Šumná series of Ústí nad Labem inspired by the TV show David Vavra and Radovan Lipus Comely city.

In one of the most interesting neighborhoods in Ústí nad Labem Klíše are two interesting houses with curved floor plan in the shape of the letter S. These houses follow the local terrain and creates an interesting though often only passing dominate the area. Due to their shape for them being called the S- houses or houses of the wave. This complex , forming a street Na vlnovce and Mezidomí , originated in the early thirties . Designed by architect Franz Josef Adolf - a man who planted a significantly Ústí appearance , especially here on the tick .
It's about two blocks detached houses, while the front (south ) block has a length of 238 and the rear block 207 meters. The blocks themselves are separated by a distance of 30 m from the gallery that leads lengthwise on each floor on the north side of the house is entered directly into individual apartments. Flats are adjacent and that is achieved by the fact that all living rooms are almost purely southern location and therefore are insolation almost continuously throughout the day . Also perfect ventilation of each area is adequately resolved.

It is interesting that all the apartments in both houses are equally available ( or at least used to be , as some residents have joined several apartments in one ) . The actual apartments are subject to strict practicality. From the porch we enter the hall with double doors (approx. 6 m2) , right and left is the chamber and accessories , directly opposite the entrance door is the kitchen (20 m2), where we enter the bedroom (about 19.5 square meters ) . Each apartment has a balcony facing south course and is accessible from the kitchen. Each house has found four large laundry rooms, four drying and cellars for each apartment separately. The sides of both blocks were then set up a small ground-floor shops .

The history of the buildings

To alleviate the housing shortage , which after World War I affected not only Ústí nad Labem , the city council tried to contribute mainly in construction activities developed in the new districts. One of the most active construction sites were cadastral clichés and especially at the end of the 1920th and the 1930th..

The biggest boom in the construction of communal apartment came with a new law on the construction industry , 10 April 1930. This law in response to the housing crisis in some communities prefer full buildings with small apartments for the poorer sections of the population. In the house with the smallest apartments had been considered building, which contained mostly flats on the kitchen and one room, with a total area of more than 40 square meters . State aid may be granted either way government guarantee or in a combination of state guarantees and state aid.

On the third builder action that far exceeded the scope of its previous actions , it was decided to build eight residential houses in the gallery system. This task had been undertaken completely original by Mr. Arnold, an architect . Entering just solved the design of S- houses.

Total S- 208 houses offered social housing . Construction of S- home helped alleviate the housing crisis and also provided an opportunity for the unemployed. Construction companies , which had been entrusted to work , were bound by the condition of the city council , which obliged them to employ persons registered as unemployed .

The work lasted from 1 December 1931 until 1 February 1933. S- homes had become a prime solution to the housing problem in Ústí nad Labem , modern solutions with an emphasis on the functionality of the building. esigners of these non-traditional houses Ernst Kroband F.J. Arnold talked about his work as " superposed estate ,that sidewalks are simply shifted to the height ."

Franz Josef Arnold

F.J. Arnold was born on January 18, 1888 in Ústí nad Labem , where he graduated high school and then joined the University of Technology in Dresden and the Dresden Academy of Fine Arts. During the World War II he was drafted into military service , where he was injured. After recovering, he returned again in Ústí. At the end of the war , when it diverged preparation for the establishment of Czechoslovakia ,he passed the exams for master builder and entered the service of the city.

He participated in the construction of many public buildings as the author of such a hospital pavilion (now the Pavilion " B " , from which arise the building FUUD ) landrat building (now the Czech Savings Bank ), a number of houses and housing blocks , sports stadiums and exhibition pavilions. Sometimes he participated as a leadier of constructing implementing work - such as a new city slaughterhouse from Stuttgart architect J. Hennings . In many of these projects hecollaborated with other major structural engineer Mr. Ernst Krob , who served as director of the office building in Ústí
And what does an architect David Vavra in his show say ? I quote:
I go to you,
whether it is for you.
What did I dream it ?
Like I was in a boxing tine !
No, there were not quiet days in Clichy .
Where am I ?
In the Ústí , the Klíše !

Information drawn mainly from the pages www.usti - aussig.net a project Comely city www.sumnamesta.cz
The Clipboard is a micro logbook .

Additional Hints (Decrypt)

Cbq xnzrarz
haqre pbearefgbar

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.