Skip to Content

<

Aabybro Mejeri

A cache by Team Jakaa - adopted by Team Vapp Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 9/1/2008
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Aabybro Mejeri

a cache by Team Jakaa

Find another Team Jakaa geocache? CLICK HERE
Look at the list of geocaches Team Jakaa can recommend? CLICK HERE

Dansk - English below!

Startede som andelsmejeri i 1888, men blev privatejet i 1947 og har siden 1968 været ejet af familien Lindhardt. Anker Lindhardt havde arbejdet, som mejeribestyre og gik imod tidens trend og etablerede sig som selvstændig. I dag er det sønnen Niels Henrik Lindhardt som driver mejeriet, han overtog i 1998. Efter at havde været forvalter for Arla Foods mejeri i Branderup.

Mejeriet har ikke egne mælkeleverandører, dette stoppede man med i 2002. Da Nestlé stoppede sin produktion i Hjørring af mælkebaseret fødevarer, Nestlé aftog næsten alt mejeriets produktion af skummetmælk. De sidste år modtog mejeriet ca. 4 millioner kilogram mælk fra ni leverandører, det er dog stadig mælk fra nordjyske køer, som bliver brugt til produktionen af is, mælken bliver nemlig leveret fra Hirtshals Mejeri. Mejeriet er også langt fra, at være under afvikling. Som det ellers er sket og stadig sker med mange små mejerier. I Aabybro laver man nemlig ”verdens bedste is”.

Isproduktionen kom på banen efter, at Arla Foods introducerede blandingsproduktet Kærgården. Dermed skiftede forbrugerne nemlig vane og der blev en overproduktion af fedt også på Aabybro Mejeri. På Island havde Niels Henrik Lindhardt stiftet bekendtskab med iscreme og situationen modnede hurtigt ideen om, at starte en produktion af iscreme hjemme hos faderen. Så ferier og weekender blev brugt i Aabybro på, at udvikle og starte produktion af iskager. Produktionen tog hurtig fart og succesen var begyndt, derfor tog Niels Henrik orlov fra mejeriet i Branderup for, at hellige sig isen.

Dengang i 1990 – var der endnu 1015 produktionssteder for iscreme i Danmark, der i blandt de to store giganter Netlé og Unilever. I dag er der så vidt vides 5 produktionssteder tilbage, hvor af de 3 er dansk ejet: Polar Is, Vebbestrup og Aabybro de to andre er: Norsk eget Diplom Is og Nestlé eget Hjem Is i Esbjerg.

Hvor meget iscreme der bliver produceret i Aabybro er en hemmelighed, dog er det ikke noget som de store is producenter spærre øjnene op for. Det bliver det dog heller aldrig, på Aabybro Mejeri bliver der ikke gået på kompromis med kvalitet og pris. Det er en form for niche produktion, som mejeriet har fundet her dog en niche, som flere og flere får øje på. Udover at stå stærkt i Nordjylland bliver isen også solgt flere og flere steder i resten af Danmark. Mejeriets sortiment af iscreme bliver stadig bredere, og det er blevet en dyd at være fleksibel og kunne efterkomme specielle kundeønsker, bl.a. når det gælder udformningen af bryllupsislagkager.
Et af de seneste skud på stammen er et samarbejde med en af landets trendy kokke, Morten Heiberg, bl.a. med en fortid som hofkok for Dronning Margrethe. Nu produceres der til Morten Heiberg under dennes eget mærke Heiberg Is. Ad denne vej har iscremen fra Aabybro bl.a fundet vej til Irmas butikker i Storkøbenhavn foruden til Hotel D’Angleterre samt flyselskaberne Singapore Airlines og SAS.

På mejeriet produceres også smør og rygeost, smørret er saltet med sydesalt fra Læsø. Alle produkter kan købes i mejeriets butik eller via internettet, i butikken er man altid velkommen til, at smage inden man køber.

Hvis du ligger vejen forbi butikken skal du give dig god tid, dels for oplevelsen skyld, men også fordi der næsten er en hel folkevandring især om fredagen.

Læs mere om mejeri på dette link: http://www.techmedia.dk/files/pdf/sca/s14-15scf10.pdf

English - dansk ovenfor!

Started in 1888 as dairy cooperative, but was privately owned in 1947 and has since 1968 been owned by the family Lindhardt. Anker Lindhardt had worked as dairy manager and went against the current trend and established itself as independent. Today is the son Niels Henrik Lindhardt which operates the dairy, he took over in 1998. After that had been managed on behalf of Arla Foods dairy in Branderup.

The dairy have no suppliers, this stopped Monday in 2002. Since Nestlé stopped its production in Hjørring, gametes based food, Nestle bought almost all the dairy production of skimmed milk. The last year received a dairy around. 4 million kg of milk from nine suppliers, it is still milk cows from the region, which is being used for the production of ice cream, the milk will actually be delivered from Hirtshals Dairy. The dairy is also far from, to be in liquidation. As it happened and still happening to many small dairies. In Aabybro, we are doing "the best ice cream in the world".

The ice cream production came on the track after the Arla Foods introduced mix the product "Kærgården". This changed consumers: the habit and there was an overproduction of fat also in Aabybro Dairy. In Iceland had Niels Henrik Lindhardt familiar with ice cream and the situation mature quickly the idea of starting a production of ice cream home of the father. So holidays and weekends were spent in Aabybro, to develop and begin production of ice cream. The production took the rapid pace and success had begun, therefore, took Niels Henrik leave from the dairy in Branderup to dedicate the ice cream.
At the time, in 1990 - was still 1015 production of ice cream in Denmark, which in one of the two big giants Netlé and Unilever. Today, as far as is known 5 locations, where the 3 is Danish-owned: Polar Ice, Vebbestrup, Aabybro and the other two are: Norwegian own Diploma Ice and Nestlé's Hjem Is in Esbjerg.

How much ice cream is being produced in Aabybro is a secret, however, it is not something which is the major producers block eyes up. It will, however, never, in Aabybro Dairy will not have to compromise on quality and price. It is a form of niche production, as the dairy has found a niche here, however, as more and more sees. In addition to stand strong in the North are the ice cream also sold more and more places in the rest of Denmark. The dairy assortment of ice cream is becoming wider, and it has been a virtue to be flexible and with specific customer needs, including when it comes to the design of wedding cakes of ice.
One of the latest hand on the tiller is a collaboration with one of the country's trendy chefs, Morten Heiberg, including with a past as royal chef of Queen Margrethe 2. Now produced to Morten Heiberg under its own brand Heiberg Is. Ad this road has ithe ice cream from Aabybro in particular found its way into Irmas shops in Copenhagen in addition to the Hotel d'Angleterre and the airlines: Singapore Airlines and SAS.

The dairy also produced butter and smoked cheese, the butter is salted with seethe salt from island: Læsø. All products can be purchased in the dairy store or via the Internet, in the shop are always welcome to taste before you buy.
If you are way past the dairy you must give your time, and for experience's sake, but also because there is almost a complete migration especially on Fridays.

Additional Hints (Decrypt)

Orapu

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

500 Logged Visits

Found it 434     Didn't find it 20     Write note 23     Temporarily Disable Listing 4     Enable Listing 4     Publish Listing 1     Needs Maintenance 3     Owner Maintenance 6     Update Coordinates 4     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 19 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.