Skip to content

Naardermeer EarthCache

This cache has been locked, but it is available for viewing.
Hidden : 09/19/2008
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geological base (Englisch)

The ‘Naardermeer’ lies on the side of the hill ridge in the Gooi located in the east towards the flat wetlands in the west. The hills located in the Gooi rose in the penultimate glacial period, the Saalien (200 thousand to 130 thousand years ago), when the land-ice pushed the river beddings of the rivers Rijn and Maas to larger walls. At the base of these walls the melted water lost all its sand. In the last glacial period, the Weichselien (120 thousand to 10 thousand years ago), the wall around the Gooi was flattened by erosion till it current height (about 20 meters above sea-level). The lower western part of the wall was covered with a thin layer of top sand. From the base of the hills towards the current river ‘Vecht’, the plane inclined from sea-level to 4 meters below the sea-level.

Reaching the Holocene (about 10 thousand years ago) the climate became milder and more rain started to fall. During the melting of the land-ice, the sea-level also raised. The coastal line moved slowly towards its current position in the Netherlands.
Around 7 thousand years ago on the borders of water and land wall emerged, directly behind these walls salt marshes were formed, a transitional intertidal between land and salty or brackish water. In between the salt marsh and the ‘real’ land wide wetlands emerged.

  The rainwater could easily flow through the rough sand and found its way towards the west. In the mean time the sea-level was still rising. This rising of the sea-level blocked the water drainage towards the west, and the groundwater level rose accordingly.

Large formation of Wetlands.

Due to the wet circumstances, large numbers of wetlands appeared. The wetlands were fed by the rain water and the ground water. In the lower parts there were the rich lower wetlands, but slowly the formation of the wetlands grew above itself and formed the high wetlands. The growth was not equal in all parts, so pillows of high wetlands were formed. During the maximum growth of these higher wetlands (around 4500 years ago) these pillows of wetland were about 5 meters thick and consisted of none nutritious high wetlands, that growth independent of the ground water level. The lower parts of these pillows of wetlands consisted of reed and along side the river ‘Vecht’ very nutritious forest wetlands. Towards the east, near the ‘Gooise Heuvelrug (hillridge)’ the wetlands were much thinner. Around the ‘Naardermeer’ these wetlands were just a few meters thick. All the excessive water was drained via the formed small rivers in the wetlands, as located between the pillows. The current ‘Naardermeer’ is located in a lower part about 2 meters below the sea-level.

The formation of the lake (‘Naardermeer’) at this location was due to the fact the water could not be drained; there was sand formation at the northern part of the ‘Naardermeer’, and there was a low wall (due to glacial ice) located near the city of ‘Muiderberg’. Drainage of the water towards the area of Almere and later on the ‘Zuiderzee’ was not possible. This way the ‘Naardermeer’ was formed as a wetland lake. It was surrounded by glacial formation of walls in the east, and the real wetlands in the west

To log this earthcache you need to do three things.
Make a picture of yourself or groupmembers with GPS in front of the groundwatermeter.
And upload the picture to your log

Question 1: What takes 1000 years?

Question 2: Why was it not possible to impolder (Drain) the Naardermeer?

Sent the answers by e-mail you can find in my profile
If you have all the answers, you can log. But if we find the answers insufficient we will remove the log.
(Of course we hope that won't be necessary)

 

Aardkundige basis (Nederlands)

Het Naardermeer ligt op de overgang van de heuvelrug van het Gooi in het oosten naar de vlakke veengronden in het westen. De heuvels van het Gooi zijn ontstaan in de voorlaatste ijstijd, het Saalien (200 duizend tot 130 duizend jaar terug), toen het landijs de rivierafzettingen van Rijn en Maas opstuwde tot wallen. Aan de voet van de stuwwal werden smeltwaterzanden afgezet.

In de laatste ijstijd, het Weichselien (120 duizend tot 10 duizend jaar geleden), werd de stuwwal ter hoogte van het Gooi door erosie wat afgevlakt tot ongeveer de huidige hoogte (20 m +NAP). Het laaggelegen westelijke deel raakt bedekt met een dunne laag dekzand. Vanaf de voet van de heuvels tot aan de huidige Vecht helde het gebied van 0 tot 4m –NAP.

Bij het aanbreken van het Holoceen (10 duizend jaar geleden) werd het klimaat milder en nam de neerslag toe. Het smelten van de ijskap en het toenemen van de neerslag deden de zeespiegel stijgen. Hierdoor verplaatste de kustlijn zich langzaam naar zijn huidige positie.

Zo’n 7000 jaar geleden ontstonden op de grens van land en water kustwallen, waarachter zich een waddengebied met kwelders en getijdafzettingen vormde. In het grens gebied tussen het ‘vaste land’ en het kweldergebied ontstonden uitgebreide veengebieden. Het regenwater kon makkelijk in het grove zand wegzakken en zocht zijn weg naar het westen. Ondertussen bleef de zeespiegel stijgen. Hierdoor blokkeerde de waterafvoer en kwam de grondwaterspiegel alsmaar hoger te liggen.

Grootschalige veenvorming

Door de natte omstandigheden trad op grote schaal veenvorming op. Het veen werd gevoed door grond- en regen water. In de laagste delen groeide voedselrijk laagveen, maar langzaam steeg de veengroei boven zichzelf uit en ontstond er ook hoogveen. Het veen groeide niet als een egale koek maar in de vorm van grote kussens.

 

Tijdens de maximale veengroei zo’n 4500 jaar geleden waren deze kussens in het midden zo’n 5 meter dik en bestonden uit voedsel arm hoogveen, dat onafhankelijk van het grondwater kan groeien.
D
e lage randen bestonden uit rietveen en langs de Vecht zeer voedselrijk bosveen. Naar het oosten toe, bij de Gooise Heuvelrug, werd het veen steeds dunner. Ter hoogte van het Naardermeer was het niet meer dan enkele meters dik. Het overtollige water werd afgevoerd via veenriviertjes, die tussen de veenkussens door liepen. Het huidige Naardermeer lag in een laagte, op zo’n 2m –NAP.

Dat juist hier een veenmeer ontstond kwam doordat de afwatering op verschillende manieren bemoeilijkt werd: Er lagen een lage dekzandrug langs de huidige noordgrens van het Naardermeer en een lage stuwwal bij Muiderberg. Hierdoor was afwatering in de richting van het Almere en later de Zuiderzee niet mogelijk. Zo ontstond het natuurlijke Naardermeer als veenmeer tussen twee veenkussens op het dekzand, tussen het echte veengebied in het westen en de stuwwal in het Oosten.

Om deze earthcache te kunnen loggen moet u 3 dingen doen, namelijk een opdracht en 2 vragen beantwoorden.
Opdracht: Maak een foto van u zelf met GPS voor de grondwatermeter en voeg deze toe aan uw log.

Vraag 1: Wat duurt ca. 1000 jaar?

Vraag 2: Waarom is het inpolderen van het Naardermeer mislukt?

Stuur de antwoorden op naar het e-mail adres via mijn profiel.
Als u de opdrachten heeft uitgevoerd kunt u de cache loggen, maar vinden wij de antwoorden
onvoldoende dan zullen wij de log verwijderen. (maar natuurlijk hopen wij dat dat niet nodig is.)

Additional Hints (Decrypt)

[Maak gelijk een mooie wandeling door het Naardermeer, het is er werkelijk prachtig!]

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)