Skip to content

Overholdt plantage Traditional Geocache

Hidden : 10/04/2008
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Overholdt Plantage
Overholt Plantage ligger ved landevejen Hammel-Silkeborg mellem Skannerup og Voel. Overholt omfatter et areal på 76 ha, hvoraf langt den overvejende del ligger nord for landevejen. Beplantningen består mest af nåletræ, men der er også mindre områder med løvtræ.

I 1908 fik fire lokale folk ideen om plantagen, de var bekymrede for det store areal af sand der med tiden og vinden kunne flytte sig over på deres marker. De samledes derfor til møde i Skannerup og besluttede sig for at opkøbe gården Overholt. De sandede lyngklædte bakker mellem Skannerup og Voel skulle plantes til. Mange af egnens bønder var mødt op. Kort tid efter var Interessentskabet Overholt en realitet og de 14 interessenter købte gården og de ca. 120 tønder land Pris 7.500,- kr.
De påbegyndte beplantningen, og drev selv skoven frem til de senere årtier hvor Hedeselskabet tog over. Skoven ejes fortsat af interessentskabet. De fleste af de 14 anparter er gået i arv til efterkommere af dem der grundlagde skoven.

Skovdrift kaster ikke meget af sig. Selvom der næsten hvert år skoves tømmer eller klippes pyntegrønt, skal skovens reelle udbytte i høj grad hentes i form af herlighedsværdier og de rekreative oplevelser en tur i skoven giver.
I de senere år er der af samme grund været lagt vægt på disse forhold ved valg af beplantning, opsætning af bænke, anlæg af stier m.v.
Denne form for udbytte har den kvalitet, at den kan deles med alle dem, der besøger skoven. Så gå en tur i skoven og få del i udbyttet! Nyd den fantastiske udsigt fra Randers Høj eller lyt til stilheden mellem de høje graner

Overholt Plantage fejrede d. 9. august 2008 interessentskabets 100 års jubilæum

Du kan læse mere her: http://www.overholt-plantage.dk

Eng.
Overholdt Plantage
Overholt Plantage, located at the road Hammel-Silkeborg between Skannerup and Voel. Overholt covers an area of 76 hectares, of which the vast majority north of the road. Planting consists mainly of conifers, but there are also smaller areas with hardwood.

In 1908 four local people got the idea of the orchard, they were worried about the large area of sand over time and the wind could move onto their fields. Overall, therefore, a meeting of Skannerup and decided to buy the farm Overholt. The sandy heather-clad hills between Skannerup and Voel were planted to. Many of Egnens peasants were turned up. Soon after the partnerships Overholt a reality and the 14 stakeholders bought the farm and around. 120 barrels Country Price 7.500, - kr
They started planting, and drives the woods in recent decades where “Hede company” took over. The forest is owned by the continued partnership. Most of the 14 shares are passed down to descendants of those who founded the forest.

Forestry does not throw much of it. Although almost every year forest timber or cut ornamental foliage, the forest real yield greatly downloaded in the form of glory values and recreational experiences for a walk in the woods provide.
In recent years, there is the same reason has been given to these factors in the choice of planting, installation of benches, construction of footpaths, etc.
This form of dividends, the quality that can be shared with all those who visit the forest. So go for a walk in the woods and to share in the proceeds! Enjoy the fantastic view from Randers High or listen to the silence between the high pines

Overholt Plantage celebrated on 9 August 2008 Continuity 100 year anniversary

You can read more here: http://www.overholt-plantage.dk

Additional Hints (Decrypt)

fgra vzryyrz fgho bt yæexrgeæ/fgbar orgjrra fgho naq ynepu gerr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)