Skip to content

Moraine / Morena EarthCache

Hidden : 10/24/2008
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Moraine

Moraine refers to any glacially formed accumulation of unconsolidated glacial debris (soil and rock) which can occur in currently glaciated and formerly glaciated regions, such as those areas acted upon by a past ice age. This debris may have been plucked off the valley floor as a glacier advanced or fallen off the valley walls as a result of frost wedging. Moraines may be composed of silt like glacial flour to large boulders. The debris is typically sub-angular to rounded. Moraines may be on the glacier’s surface or deposited as piles or sheets of debris where the glacier has melted. Moraines may also occur when glacier or iceberg transported rocks fall into the sea as the ice melts.

Types of moraines

Lateral moraines
Lateral moraines are parallel ridges of debris deposited along the sides of a glacier. The unconsolidated debris is deposited on top of the glacier by frost shattering of the valley walls and from tributary streams flowing into the valley. The till is carried along the glacial margin until the glacier melts. Because lateral moraines are deposited on top of the glacier, they do not experience the postglacial erosion of the valley floor and therefore, as the glacier melts, lateral moraines are usually preserved as high ridges.
Lateral moraines stand high because they protect the ice under them from the elements, which causes it to melt or sublime less than the uncovered parts of the glacier. Multiple lateral moraines may develop as the glacier advances and retreats.

Ground moraines
Ground moraines are till covered areas with irregular topography and no ridges often forming gently rolling hills or plains. It is accumulated under the ice by lodgement, but may also be deposited as the glacier retreats. The ground moraine is located between the two lateral moraines.

End or terminal moraines
End moraines or terminal moraines are ridges of unconsolidated debris deposited at the snout or end of the glacier. They usually reflect the shape of the glacier´s terminus. Glaciers act much like a conveyor belt carrying debris from the top of the glacier to the bottom where it deposits it in end moraines. End moraine size and shape is determined by whether the glacier is advancing, receding or at equilibrium. The longer the terminus of the glacier stays in one place the more accumulation there will be. There are two types of end moraines, terminal and recession moraines. Terminal moraines mark the maximum advance of the glacier. Recessional moraines are small ridges left as a glacier pauses during its retreat. After a glacier retreats the end moraine may be destroyed by postglacial erosion.

Recessional moraine
A recessional moraine is in the form of a series of ridges running across a valley behind terminal moraine. They form during standstills in a glaciers retreat.

Medial moraine
A medial moraine is a ridge of moraine that runs down the centre of a valley floor. It is formed when two glaciers meet and the debris on the edges of the adjacent valley sides join and are carried on top of the enlarged glacier. As the glacier melts or retreats, the debris is deposited a ridge down the middle of the valley floor. The Kaskawash glacier in the USA has a ridge of medial moraine 1km wide.

Moréna

Moréna je odborný termín z geologie, kterým se oznacuje kamenný val vzniklý ledovcovou cinností. Morény jsou tvoreny prevážne ze špatne vytrídeného materiálu, který se skládá z velkých balvanu až po malé jílové cásti. Sediment, který vzniká v moréne, se nazývá till. Moréna muže být bud stále ledovcem transportována, ci již uložena v urcité oblasti, kudy ci kam až ledovec zasahoval.
Morény delíme podle místa, kde se vzhledem k ledovci nalézají:

Prední (zvaná též celní ci terminální) moréna - je moréna, která vzniká v predpolí ledovce, který tlací pred sebou horninový materiál. Materiál se hromadí vlivem tlaku ledovce, který „ryje“ podloží, kde získává prvotní materiál. Prední moréna je z pravidla nejmocnejší a nejlépe zachovanou. Po odtání ledovce je prední moréna casto zachována jako hráz. Je pomerne casté, že se oblast za morénou, kde kdysi býval ledovec, zacne zaplnovat vodou a vzniká tak hloubeno-hrazené jezero (zvané morénové jezero).

Bocní moréna - je útvar, který vzniká na okrajích postupujícího ledovce vlivem tlaku. Okolní horniny jsou obrušovány ledovcem, který získaný materiál cástecne prenáší a ukládá po bocích. Casto jsou bocní morény situovány ve svazích okolních horských masívu. V nekterých prípadech zhroucením bocní morény vzniká kamová terasa, ci kamy.

Strední moréna - vzniká pri sloucení dvou ledovcu z bocní morény. Dva ledovce se setkají a stávají se jedním ledovcovým telesem, které je neseno ve stredu postupujícího ledovce.

Spodní (bazální) moréna - predstavuje sedimentacní pokryv v podloží ledovce, tvorený materiálem ruzného zrnitostního složení i puvodu, který ledovec odlamuje z podloží. Casto se zde objevují ohlazené a obroušené kameny, které odborne nazýváme souvky.

Morény jsou casté dukazy minulého zalednení oblasti, z jejich prítomnosti se dá zpetne dohledat, kam až sahalo zalednení v dobách ledových.
V horských oblastech je po ústupu ledovce cást zemského povrchu tlakem ledové masy vyhloubena. Moréna, kterou ledovec tlacil pred sebou, se tak stává prirozenou hrází. V zahrazené oblasti se naskytují ideální podmínky pro vytvorení morénového jezera.

Moréna Cerného jezera
Moréna Cerného jezera je pozustatek horského ledovce , který pokrýval Šumavu a zanikl zhruba pred 10 000 lety. Po roztátí ledovce se vyhloubené místo zaplnilo vodou a vzniklo zde jezero. Ledovec Cerného jezera zasahoval pod hranici 900 m n.m. do vzdálenosti 1km od jezerné pánve a zanechal zde dve morény. První celní moréna zasahuje asi do 870 m n.m a tvorí uzáver dolní cásto údolí. Druhá celní moréna pak hradí jezero a zasahuje do 970 m n.m.

The Moraine of Blake Lake
The moraine of Black Lake is the remainder of plateau glacier, which covered the Sumava Mountains and dissappeared 10 000 years ago. The lake arose after thaw, when water filled in hollow place. The glacier extended below the border 900m above see level. The first terminal moraine stretches approx. in 870 metres above see level and forms the cap of bottom part of valley. The second terminal moraine barriers the lake and stretches in 970 metres above see level.

Source/Zdroj : Wikipedia

To get the logo recognition, you need to visit the Lake Cerne jezero and fulfill the following three tasks:
- add your photo and a photo of a GPS device at the information plate to the logo
- answer these questions:
- 1. what is the potency of glacier of Lake Cerne jezero in meters (information plate)
- 2. what is the height of the first terminal moraine of Lake Cerne jezero (information plate)
- 3. what is origin of the term „moraine“ (google)

K uznání logu musíte navštívit Cerné jezero a splnit následující úkoly :
- k logu pridejte fotografii Vás a prístroje GPS u informacní tabule „ Morena Cerného jezera“
- odpovedet na otázky :
- 1. jaká byla mocnost ledovce Cerného jezera v m (infotabule)
- 2. jaká je výška první celní morény (infotabule)
- 3. jaký je puvod výrazu „moréna“ (google)

Additional Hints (No hints available.)