Skip to content

<

Palava

A cache by marzcz Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/04/2008
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Pálavské vrchy

Souradnice jsou jen informativni, foto udelejte kdekoli na prístupném míste na vrcholcích a poslete mi souradnice.

Coordinate are only informative, photograph come off wherever on accessible place at the tops and send together with coordinates.

The geological bedrock consists of a large deposit of sedimentation rocks, that are linked with metamorphosed rocks.
These layers are partially disturbed by erosive joints.
Individual layers of the deposit and rocks are largely of sand-stone origin.
They were developed by sea-water pressure and later on by folding.
Incohesion of individual layers had to be often solved during the canal development.
The mined material was returned to the sea.

Geologické podloží je složené z masivu sedimentacních hornin vzájemne propojených metamorfovanými horninami. Cástecne jsou tyto vrstvy narušené erozními spáry. Jednotlivé vrstvy masivu a hornin jsou prevážne pískovcovitého puvodu, vzniklé tlakem morské vody a pozdejším vrasnením vystouplé vzhuru. Pri vzniku kamálu se casto muselo rešit nesoudržnost jednotlivých vrstev. Odtežený materiál bylo možno zpet vrátit do okolního more.

Basic data:

Area: 83 km2
Location: 48°46´ - 48°53´ N, 16°36´ - 16°45´ E
Altitude: 163 m (Dyje u Nových Mlýnů) - 550 m (Děvín)
Designation: Ministry of Culture order (No. 5790/1976)
Small-scale protected areas in the PLA:
- 4 National nature reserves
- 1 National nature monument
- 5 Nature reserves
- 4 Nature monuments

Základní údaje:

Rozloha: 83 km2
Geografická orientace:48° 46´- 48° 53´ N; 16° 36´-16° 45´ E
Nadmorská výška: 163 (Dyje u Nových Mlýnu) - 550 m (Devín)
Vyhlášení: výnosem MK CSR c.j. 5790/1976
Maloplošná zvlášte chránená území v CHKO:
- 4 národní prírodní rezervace
- 1 národní prírodní památka
- 5 prírodních rezervací
- 4 prírodní památky

Cahnov-Soutok, Lednické rybníky, Pouzdřanská step-Kolby, Ranšpurk and Větrníky national nature reserves (lying outside the PLA) are also administred by the Administration of Pálava PLA.

Dále jsou v pusobnosti Správy CHKO Pálava:

NPR Cahnov - Soutok, NPR Lednické rybníky, NPR Krumlovsko-rokytenské slepence, NPR Pouzdranská step-Kolby, NPR Ranšpurk, NPR Vetrníky, NPP Dunajovické kopce, NPP Miroslavské kopce, NPP Malhotky, NPP Na Adamcích, NPP Pastvisko a NPP Randezvous.

Pálava lies in the northwest promontory of the Panonská lowlands. It is the warmest and almost the most arid area in the Czech Republic, and therefore vines are cultivated here. Because of this climate some plant species that do not occur anywhere else in the country grow here. The colourful mosaic of arid rock grass, fringe communities, thermophilous bushes and thermophilous oakwoods on the Děvín slopes, which originated partly due to the influence of grazing, is called karst forest steppe. The Děvín forest plateaus are dominated by sparse loess oakwoods together with a species-rich herbaceous layer, while Panonian oak-hornbean dominates the north-facing slopes and valleys. Alluvial forests with pedunculate oaks and narrow-leaved ashes and quite small areas of alluvial meadows have been preserved in the Dyje floodplain in the vicinity of Křivé lake. Remains of halophytic vegetation, which occurred quite commonly on the salinated grazing land in South Moravia, still survive on the western bank of Nesyt pond near Sedlec.

Pálava se nachází v severozápadním výbežku Panonské nížiny v nejteplejší a témer nejsušší oblasti Ceské republiky, což umožnuje jak pestování vinné révy, tak výskyt mnoha druhu rostlin, které u nás nikde jinde nerostou. Pestrá mozaika skalních suchých trávníku, lemových spolecenstev, suchomilných krovin a teplomilných doubrav na svazích Devína, která vznikla z cásti pod vlivem pastvy, se oznacuje jako krasová lesostep. Na plošinách Milovického lesa prevládají rozvolnené sprašové doubravy s druhove bohatým bylinným podrostem, na severne orientovaných svazích a v údolích je nahrazují panonské dubohabriny. V okolí Krivého jezera v nive Dyje zustaly zachovány porosty tvrdého luhu s dubem letním a jasanem úzkolistým a nevelké plochy zaplavovaných luk. Na západním brehu rybníka Nesytu u Sedlece dosud prežívají zbytky slanomilné vegetace, která byla v minulosti na zasolených pastvinách jižní Moravy témer bežná.

Území CHKO Pálava je od roku 1986 biosférickou rezervací (BR). Do roku 2003 existovala BR Pálava, která byla územne totožná s CHKO Pálava, od roku 2003 se Pálava stala významnou soucástí nove vzniklé BR Dolní Morava (www.dolnimorava.org). Cást území CHKO Pálava je také soucástí Mokradu Dolního Podyjí, vyhlášených v roce 1993 a chránených Ramsarskou konvencí (www.ramsar.org).

My questions for this place.
1. What geologic subsoil is here?
2. What is the elevation of the hill above the surrounding landscape?
3. In what geological era was the land formed?
4. Measure above sea level altitude seats photo (possibly with the aid of his GPS)

Otázky:
1. Jaké geologické podloží je tu?
2. Jaké je prevýšení vrcholu nad obklopující krajinou?
3. V jaké geologické ére byla formována hornina?
4. Urcete výšku nad morem místa foto s pomocí vaší GPS (foto).

Then please attach your photo in the top with her coordinates. Email your answers to: geo.marzcz@seznam.cz , subject: Palava

Pak prosím pripojte vaši fotografii na vrcholu s jejími souradnicemi. Emailujte vaše odpoedi na: geo.marzcz@seznam.cz , predmet: Palava (nesprávné logy bez fota a emailu nebo dohady budou následne smazány)

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.