Skip to Content

This cache has been archived.

Rico Reviewer: Archivace listingu keše pro nezájem ownera.


Rico Reviewer - Comunity Volunteer Reviewer
Česká republika: Hlavní město Praha a Středočeský kraj

More
<

Muzeum Policie CR / Czech Police Museum

A cache by jakouback & Askarinka Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/25/2008
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Prosím vracejte keš tam kde jste ji našli, jen tak ji pak i my najdeme tam kde jsme ji dali :-))

dekuji moc me milovane Askarince za pomoc s upravou listingu a udrzbou kese


Muzeum policie České Republiky

KarlovJe umístěno v areálu pražského Karlova, který byl založen roku 1350 českým králem a pozdějším římským císařem Karlem IV. pro augustiniánský klášterní řád. O více než čtyři sta let později, za vlády císaře Josefa II., byl řád zrušen a jeho veškerý majetek připadl státu. V objektu bylo nejprve zřízeno erární skladiště, poté, roku 1791, špitál pro léčení nakažlivých nemocí. V roce 1955 musel být objekt pro nevyhovující stav a celkovou zchátralost vyklizen, do té doby byl využíván jako chorobinec, v letech 1914-1918 jako středisko pro válečné rekonvalescenty a později jako nemocnice.

Roku 1960 budovy získalo ministerstvo vnitra a byl zde umístěn Státní oblastní archiv. V letech následujících areál prošel celou řadou stavebních úprav a byla provedena generální oprava budov. Zhruba od poloviny šedesátých let minulého století je podstatná část areálu využívána pro muzejní účely. Nejprve bylo roku 1964 zřízeno Muzeum Pohraniční a Vnitřní stráže (od roku 1966 Muzeum Pohraniční stráže), které bylo roku 1973 přetvořeno v Muzeum Sboru národní bezpečnosti a vojsk ministerstva vnitra.

V rámci průběžných úprav byla do provozu uvedena výstavní síň, účelově byly rekonstruovány také venkovní prostory - park před muzeem byl upraven na přírodní galerii a na zahradě vzniklo dětské dopravní hřiště.

O zřízení
Muzea Policie České republiky bylo rozhodnuto v roce 1990 a expozice byla pro veřejnost otevřena dne 12. dubna 1991. Toto muzeum objektivně dokumentuje a prezentuje historii, vývoj a činnost bezpečnostních sborů na území bývalého Československa od doby jeho vzniku po současnost.

Stálá expozice

Expozice muzea obsahově vychází z existence, činnosti a vývoje bezpečnostních sborů a složek na území našeho státu od jeho vzniku do současnosti, s několika krátkými exkurzy do období Rakousko-Uherské monarchie. Je založena na prezentaci objektivních dokumentů a faktů, podložených více než jedním tisícem exponátů, z nichž mnohá technická, případně didaktická zařízení může návštěvník sám vyzkoušet. Expozice jako celek je doplněna více než osmi sty fotografiemi a prakticky dvojnásobným množstvím textů. Cílem a účelem je prezentace potřeby policejních složek v demokratickém právním státě, prezentace jejich činnosti v kontextu historického vývoje a při řešení reálných specifických případů.

muzeum Se strukturou objektu (bývalý klášter) svým způsobem koresponduje i struktura celé expozice. Křížová chodba se skládá ze čtyř částí. Její první část je věnována historii četnictva a policie Československé republiky v letech 1918 - 1938. Kromě množství dalších exponátů můžeme shlédnout četnickou uniformu, výzbroj a výstroj z třicátých let 20. století a porovnat ji s oblečením a dalšími náležitostmi Uniformované stráže bezpečnosti ze stejného období. Je možno se zamyslet nad důvody vzniku a nad činností četnických leteckých hlídek, stejně jako nad situací v našem pohraničí, prozkoumat originální hraniční sloup z doby těsně před druhou světovou válkou a pročíst si dokumenty, týkající se činnosti jednotek SOS. V závěru této části lze vstoupit do dobově vybavené četnické stanice.

Historie naší policie a četnictva v době Protektorátu Čechy a Morava, struktura a organizace poválečného Sboru národní bezpečnosti, vznik a vybavení Pohotovostního pluku 1 Národní bezpečnosti, Pohraniční útvary SNB, poválečné bezpečnostní letectvo atd., to vše je obsahem druhé části křížové chodby. Zájemci o poválečný černý trh, historii Pohraniční stráže a její technické vybavení a stejně tak návštěvníci se zájmem o operativní techniku používanou Sborem národní bezpečnosti, především však Státní bezpečností naleznou tuto oblast našich dějin ve třetí části. Závěrečná, tedy čtvrtá část křížové chodby se zaměřuje především na vývoj Veřejné bezpečnosti od 60. do 90. let 20. století. Zdůrazněny jsou nejvýznamnější organizační změny, výrazná je též prezentace vývoje stejnokrojů v tomto období. Opominuta není stručná prezentace vexikologických sbírek muzea, stejně jako připomenutí existence odborných periodik.

misto cinuPostupujeme-li klasicky ve směru prohlídky navštívíme postupně několik přilehlých sálů. Prvním z nich je sál Policie České republiky, který prezentuje a dokládá činnost naší současné policie. Lze se seznámit s činností pořádkové služby, jízdní policie, s prací pyrotechniků, ale i veterinární služby, stejně jako s výstrojí a výzbrojí policistů z Útvaru rychlého nasazení. Nechybí prezentace Národní protidrogové centrály ani vývoje zbrojních pasů. V prvním sále dvousálí, věnovaného policejní dopravní službě je zachycen historický vývoj. Procházíme dějinným vývojem zaměřeným nejen na řidiči tolik odsuzovanou represi, ale především na otázky prevence, varování a snahu učinit z rychle se rozvíjejících dopravních prostředků a nárůstu dopravních nehod organizovaný a bezpečný systém. 

Ti nejmenší si mohou ověřit svoje znalosti dopravních předpisů na počítačové hře, starší se pak mohou věnovat sledování simulačních programů dopravních situací. V sále jsou též umístěny staré jednostopé policejní dopravní prostředky - prvorepublikové jízdní kolo a poválečná Jawa "Pérák". Druhý sál je věnovándopravní nehodovosti a je doplněn opět několika stroji, tentokrát výhradně motorkami (včetně populárního "Nanuka" ze 60. let). V I. patře muzea jsou dále umístěny i nové expozice zabezpečovací techniky a ochrany obyvatelstva (celkem ve třech místnostech - I., II., III.) Od počátku roku 2011 je v Muzeu zpřístupněna i nová expozice kriminalistiky - v nové reinstalaci jsou využity mnohé moderní trendy. Prezentace je doplněna několika scénami, interaktivními moduly a také několika přístroji, kde je možno si vyzkoušet práci kriminalistů. Virtuálně si lze všech pět sálů, věnovaných kriminalistice prohlédnout zde - I. sál, II. sál, III. sál, IV. sál, V. sál

Zdroj:
http://www.muzeumpolicie.cz/
Zdroj:
Kostel Panny Marie a svatého Karla Velikého

 

Czech Police Museum

Museum of Police is situated in a complex of Prague’s Karlov, founded in 1350 by Czech king and Roman emperor Karl IV for the monks of the Order of St. Augustin. Four hundred years later during the reign of emperor Joseph II was the order abolished and all of its property seized by the government. At first it was used as a warehouse and in 1791 as a hospice for infectious diseases. In 1955 it had to be emptied due to the unsuitable condition and overall decadence. Until then it was used as an alms-house, in the World War I as an army recovery centre and later as a hospital.

Buildings were acquired in 1960 by the Ministry of the Inferior and the State regional archive was established inside. In later years there were many construction changes and there was a general overhaul of the buildings. Approximately since the mid-sixties of the last century is the majority of the complex used as a museum. At the beginning in 1964, Museum of Border and Interior Guard was established (since 1966 Museum of Border Guard). This was transformed in 1973 to Museum of National security corps and armies of the Ministry of the Interior.

During the makeover the exhibition cabinet got up and running, outdoor facilities were reconstructed – park in front of the Museum was transformed to the nature gallery and new traffic playground for kids was built.

The year was 1990 when it was decided to create a Czech Police Museum and the exhibition was opened to the public on 12th April 1991. This museum objectively documents and presents the history, the development and the activities of security corps on the area of former Czechoslovakia since the day it was created until today.

Continuous exposition

Exposition of the museum is based on an existence, activity and evolution of security corps in our state territory since its beginning till these days with few short stops to the Austro-Hungarian Empire. The exposition is based on the presentation of unbiased documents and facts that are supported by more than a thousand exhibits. Lots of them can be freely tried by the visitor himself.  Exposition as a whole is supplemented with more than eight hundred photographs and double the number of texts. The goal and the purpose is the presentation of the police forces in a democratic state, presentation of its activities in a context of historical progress and resolution of specific cases.

Structure of the object (former monastery)  forms in its way the structure of the exposition. Cross-shaped hallway consist of four sections. The first part is dedicated to the history of civil guard and policemen of Czechoslovak republic in years 1918 – 1938. Among many other exhibits we can see civil guard uniform, gear and equipment from the thirties of 20th century and compare it with clothes and other necessities of Uniformed State Security from the same period. One can think about the reasons for creation and activities of police air patrols, think about situation on the borders of our territory, examine authentic borderline pillar from the pre-WW2 period and read the documents covering activities of the SOS units. In the last part of this section it is possible to enter that time’s equipped police station.

History of our police from the period of Protectorate Bohemia and Moravia, structure and organization of post war National Security Corps (NSC), creation and equipment of Emergency regiment of the first National security, Borderline corps of NSC, post-war security aircraft corps and others, this all can be found in the second section of the cross-shaped hallway.

People interested in post-war black market, history of the Borderline Guards and its technical equipment as well as the ones interested in operative technology used by the NSC and by the National Security mainly should visit third part of the exhibition for this specific part of our history.

The final, the fourth section of the hallway, is focused mainly on the development of the Public Security from sixties to nineties of 20th century. Highlights are for the most significant organizational changes. Noticeable is also the presentation of the uniforms development, vexillologic collection and reminder of old specialized magazines. If used the proposed direction of the exhibition, various halls are visited. The first one is the hall of the Police of the Czech Republic which presents and supports the activities of our current Police Corps. It is possible to familiarize with the riot police, mounted police, pyrotechnics, veterinary police as well as with the gear and equipment of policemen from the Rapid Response Squad. Presentation of National anti-drug central and development of gun license is not omitted. In the first dual hall is the exhibition dedicated to the Traffic police corps and its historical progress. Walking by the historical development focused not only on the highly criticized repression, but also on the prevention, forewarning and the effort of making organized and safe system from the quick development of vehicles and increasing number of traffic accidents.

The little ones can verify their knowledge of traffic rules in a computer game, the older ones can draw attention to simulation programs of traffic situations. There more to see in the hall, old single track vehicles – the first republic’s bicycle and post war Jawa "Pérák".

The second hall is dedicated to the traffic accidents and again supplemented with few machines, this time motorcycles only(including popular "Nanuk" from sixties).

In the first floor of the museum are situated new expositions of security systems and civil protection (altogether in 3 rooms – I, II, III). Since the beginning of 2011 there is new exhibition of crime scene investigation available. Presentation is supplemented with few scenes, interactive modules and also with few gadgets, where one can try the work of the detectives. It is possible to view all five halls virtuall here: Hall I, Hall II, Hall III, Hall IV, Hall V

Source:
http://www.muzeumpolicie.cz/
Source:
Prague City line


EN Translation: mimozakon


za pomoc s instalací nové krabičky moc děkujeme kamarádovi - fcbtomas

 

Additional Hints (Decrypt)

ir mqv / va gur jnyy

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

6,612 Logged Visits

Found it 6,302     Didn't find it 115     Write note 113     Archive 1     Temporarily Disable Listing 16     Enable Listing 15     Publish Listing 1     Needs Maintenance 26     Owner Maintenance 12     Update Coordinates 2     Post Reviewer Note 9     

View Logbook | View the Image Gallery of 253 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.