Skip to content

Krkonose Crossing Multi-cache

Hidden : 08/08/2009
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:  small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Aktuálně:
4.8.2019: CZ: Všechny indicie jsou na místě // EN: All clues are at their places.

-----------------------------------------------

panorama

Tato multicache vás provede jednou z nejkrásnějsích hřebenovek v České republice - z Harrachova na západním okraji Krkonoš přes celý hlavní hřeben až na Pomezní hřeben na východním okraji Krkonoš. Celý krkonošský hřeben je široký přes 30 kilometrů, v rámci jeho přechodu ale našlapete okolo 60 kilometrů (včetně cesty ke startu). Výlet lze absolvovat pouze pěšky, v rámci dvou- až třídenní túry, která je plná nádherných míst a výhledů do kraje českého i polského. Cestou si můžete odlovit i několik dalších keší, které jsou přímo na trase nebo v její blízkosti. Na co se zejména můžete těšit?

 • Mumlavský vodopád
 • vyhlídky z tisícových vrcholů hlavního hřebene
 • prameniště Labe
 • skaliska Dívčích a Mužských kamenů
 • ledovcová jezera Wielki a Maly Staw
 • prameniště Úpy
 • nejvyšší hora Česka - Sněžka
 • horská vesnička Horní Malá Úpa
 • téměř opuštěný Pomezní hřeben

Díky své náročnosti nebude mít keška davy návštěvníků, ale věřím, že příznivci pěší turistiky nebo nebudou litovat, že se do téhle „expedice“ pustili.

EN: This multicache will lead you along one of the most beautiful ridge tracks in Czech republic - from Harrachov in the western boundary of Krkonose through the whole main ridge to the Pomezni hreben in the eastern part of Krkonose. The whole Krkonose ridge is over 30 kilometres wide, however, you will do around 55 kilometres (including the way to the start) when crossing the ridge. The trip is to be done only on foot, in terms of two- to three-day tour which is full of marvelous places and lookouts to the Czech and Polish countryside. You can do some other caches during the trip, that are located directly en route or in its vicinity. So what can you looking for?

 • Mumlava waterfall
 • lookouts from the thousend-metre hills of the main ridge
 • spring area of Labe river
 • rocks Divci and Muzske kameny
 • glacial lakes Wielki and Maly Staw
 • spring area of Upa river
 • highest Czech mountain - Snezka
 • mountain village Horni Mala Upa
 • almost abandoned ridge Pomezni hreben

Thank to the demandingness, the caches will not have crowds of visitors but I believe that the fans of hiking tourism will not regret to set off this "expedition".

Cache

Indicie: Na každé stage hledejte malý hliníkový štítek (viz. obrázek) velikosti 5x3 cm. Indicie je číslo na tomto štítku. Všechny štítky i finálka jsou ve výši 175-200 cm, tedy odlovitelné i do určíté výše sněhové pokrývky. Některé štítky jsou zdvojené, tj. mají ještě alternativní umístění o několik metrů vedle, pro případ, že by hlavní štítek byl poškozen. Takové stages jsou označené ("+alt.") a popis alternativního umístění najdete v Nápovědě. Prosím o nahlášení případně chybějícího hlavního nebo alternativního štítku.
Clues: Search for small alluminium tag (see picture), size 5x3 cm. The clue is a number on the tag. All tags and final are in the hight of 175-200 cm, i.e. findable also up to certain hight of snow. Some tags are doubled, i.e. have also alternative location several meters off, for the case when the main tag is damaged. Such stages are marked ("+alt.") and you will find the description of the alternative location in the Hint. Please inform me in case of missing main or alternative tag.  

cedulka

Stage 1: Mumlavský vodopád (úvodní souřadnice / starting coordinates) = A
N50 46.279 E15 27.078
Stage 2: U Maštale (+alt.) = B
N50 46.159 E15 30.269
Stage 3: Svinské kameny (+alt.) = C
N50 47.198 E15 30.861
Stage 4: Pod Smělcem (+alt.) = D
N50 46.706 E15 34.950
Stage 5: Pod Petrovou boudou (+alt.) = E
N50 46.250 E15 37.059
Stage 6: Stříbrný hřbet = F
N50 45.639 E15 39.469
Stage 7: Nad Luční boudou = G
N50 44.479 E15 42.139
Stage 8: Sněžka = H
N50 44.158 E15 44.414
Stage 9: Soví sedlo = I
N50 44.816 E15 47.338
Stage10: Pomezní boudy = J
N50 44.903 E15 49.322
Stage 11: Pomezní hřeben = K
N50 43.814 E15 49.897
Od poslední stage k finálce počítejte ještě cca 1-1,5hod chůze.
You should count with cca 1-1,5hr walking from last stage to the FINAL.
Stage 12: FINÁLE / FINAL

N50°4X
E15°4Y
Z = součet všech indicií násobený 10 / sum of all clues multiplied by 10

X = [Z+G*J+C-155]/1000
Y = [Z+A*F*G+415]/1000

Návrat do civilizace / Return to the civilization:
Poupravte si souřadnice finálky takto:
Adjust the final coordinates as follows:
Xexit = X - 0.321, Yexit = Y - 0.101

Z nově vypočteného waypointu se vydejte cestou pod přibližným azimutem, který vypočtete takto:
From the new calculated waypoint continue along the track under following approximate bearing:

azimut/bearing = [(H+K)*F*D]°.

Návrat do civilizace (k autobusu) od finálky vám zabere ca 30-45 minut. Toto je nejhezčí cesta, ale podle mapy najdete i jiný způsob.
The return to civilization (to the bus stop) from the final takes ca 30-45 minutes. This is the best path but you can find also other ways in the map.

Máte-li s sebou fotoaparát a chcete fotit – foťte. Prosím, nepřikládejte však k logům snímky, které by mohly identifikovat místo finálky. Spojlery budou mazány.
EN: If you have a camera and you want to take pictures - just do it. But, please, do not attach snapshots to the logs that could identify the final location. Spoilers will be deleted.

 

http://geocheck.org/geocheck_small.php?gid=61157666d8954ca-8c92-47bf-9ce4-7b0859713230

snezka

Doprava tam a odtamtud / Getting there and away

Cache má počátek u Mumlavského vodopádu nedaleko Harrachova a končí v oblasti Malé Úpy. Jedná se o PŘECHOD, takže nejlepší je přijet i odjet hromadnou dopravou. Přijedete-li svým autem, musíte řešit návrat zpět ke svému vozu. V takovém případě doporučuji zanechat auto ve Vrchlabí (doporučené parkoviště zdarma u vlakového nádraží na souřadnicích N50°37.110 E015°37.345. Při nalezení správných spojů lze absolvovat cestu Vrchlabí - Harrachov a Malá Úpa - Vrchlabí poměrně snadno. Např. pro víkendový dvoudenní přechod jsou vhodné tyto spoje:
So 5:40 - 6:40 Vrchlabí aut.nádr. - Harrachov, Na mýtě (odsud ihned navazuje autobus do centra Harrachova, který Vám o pár kilometrů zkrátí cestu ke startu)
Ne 16:35 - 18:00 Horní Malá Úpa - Vrchlabí, aut. nádr. (na tuto linku můžete naskočit zde nebo na jedné z jejích dalších zastávek). TIP: vezměte si jízdní řád nebo soupis možných odjezdů s sebou na túru.

Více o dopravním spojení například zde.

EN: The cache starts near Mumlava waterfall not far from Harrachov and ends in the area of Mala Upa. It is a CROSSING, so the best way is to arrive and leave by mass transportation. If you arrive by your own car you will have to deal with the return to your vehicle.In such case, I recommend to leave the car in Vrchlabi (the recommended free parking next to the train station at coordinates N50°37.110 E015°37.345. If you find the right connections the routes Vrchlabi - Harrachov and Mala Upa - Vrchlabi can be travelled quite easily. For instance, for a two-day crossing, there are following suitable connections:
Sat 5:40 - 6:40 Vrchlabi bus station - Harrachov, Na myte (from here immediate bus connection to the centre of Harrachov that shortens your way to the start by couple of kilometres)
Sun 16:35 - 18:00 Horni Mala Upa - Vrchlabi, bus station (you can get on this line here or on one of its following stops). TIP: take the timetable of buses leaving Horni Mala Upa with you on the track.

More info about the transport connection for instance here.

Ubytování / Accommodation

Na trase je několik vhodných chat k přenocování, například Špindlerovka nebo Luční bouda (kontakty si bez problémů vyguglíte). Pro dvoudenní přechod doporučuji nocleh na české Luční boudě nebo na polské boudě Dom Slaski. Nejlevnější ubytování v těchto chatách se pohybuje okolo 230 Kč, resp. 20 Zl (turistická třída ve společném pokoji, ve vlastním spacáku). Chaty disponují samozřejmě i samostatnými pokoji. Rozhodně doporučuji rezervaci předem! V obou chatách fungují restaurace.

EN: There are several suitable huts to overnight stay en route, for example Spindlerovka or Lucni bouda (you can google the contact without problem).For two-day trip I recommend accommodation in the Czech Lucni bouda or Polish Dom Slaski. The cheapest accommodation in these huts costs around 230 CZK or 20 PLZ respectively (tourist class in the shared dormitory, in your own sleeping-bag). The single rooms are also available. Booking ahead is strongly recommended! Both huts have restaurants.

Praktické / Practicalities

K projití celé trasy si vystačíte se svojí GPS a běžnou turistickou mapou. Multicache je možné si rozdělit do více dnů a strávit tak několik poklidných dnů na hřebeni Krkonoš.Další možností je sesbírat indicie v rámci více celodenních túr z horských středisek (Harrachov, Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou, Velká a Malá Úpa).
Budete se pohybovat v Národním parku, tak buďte ohleduplní k životnímu prostředí. Celá trasa vede po stezkách a cestách.
Krkonoše jsou krásné, ale tak jako v každých horách, počasí může nepříjemně překvapit nepřipravené. Takže pořádné boty, pláštěnky, teplé oblečení a „energii sbalenou na cesty“ s sebou v každé roční době.

Pro případ nouzove konzultace ponechávám v listingu telefonní kontakt: +420 731 570 405.

EN: You will do with your GPS and a ordinary tourist map.The multicache can be split into more days and thus spend several restful days on the ridge of Krkonose. Another option is to collect the clues in terms of more whole-day tours from the mountain resorts (Harrachov, Spindleruv Mlyn, Pec pod Snezkou, Velka and Mala Upa).
You will hike through the National Park so be careful with the environment. The whole route leads along the trails and roads.
Krkonose are beautiful but, as in every mountains, the weather can unpleasantly surprise the unprepared ones. So, sturdy boots, rain coats, warm clothes and energy-food packed with you at all times.

I leave a phone contact in the listing for the case of emergency consultancy: +420 731 570 405.

Historie kešky / History of the cache

8-9.8.2009 příprava kešky
2.9.2009 publikace
6.8.2011 obnovena indicie E na Stage 5 (stejná hodnota)
29:4.2012 obnoveny indicie G na Stage 7 (stejná hodnota) a I na Stage 9 (nová hodnota). Změna výpočtu finálky.
23.10.2012 publikace finálky na novém místě, nyní odlovitelná i při sněhové nadílce
7.7.2013 přidán do listingu Flag counter.
4.8.2013 údržba Stage 4 (výměna poškozeného štítku).
3.8.2014 odnesena původní finálka, ponechána pouze nová
23.6.2015 provizorní oprava štítku na Stage 8 (díky TwiceRaP)
3.10.2015 údržba Stage 4 (výměna poškozeného štítku)

27.05.2016 údržba Stage 8 (výměna provizorního štítku)
14.8.2016
provizorní oprava štítku na Stage 2 (díky Anajbi)
30.7.2017 údržba Stages 2 a 4 (přesun a přejmenování, alternativní umístění), Stage 3 (přejmenování, alternativní umístění)
15.10.2017 údržba stages 7 a 8 (přesun obou o několik metrů)
4.8.2019 údržba Stage 5 (obnova odstraněného štítku, alternativní umístnění)

 

Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

F1: zncn/znc, F2: mnqav fgran cevfgerfxh / onpxfvqr bs furygre (F2 nyg.: hiavge cevfgerfxh imnqh / vafvqr furygre va gur onpx) F3: ebmprfgavx/fvtacbfg, (F3 nyg.: prqhyr XEANC / XEANC obneq) F4: mnqav fgran cevfgerfxh / onpxfvqr bs furygre (F4 nyg.: hiavge cevfgerfxh imnqh / vafvqr furygre va gur onpx) F5: prqhyr erfgnhenpr/obneq erfgnhenag (F5 nyg.: obx vasbprqhyr/ fvqr bs vasbobneq) F6: glp/cbyr, F7: prqhyr fgbcl/obneq sbbgcevagf F8: fpubqvfgr-h grcybzreh/fgnvepnfr-arne gurezbzrgre F9: Xnexbabfxv Cnex Anebqbjl F10: prqhyr/obneq F11: fhpulxzra/qrnqgehax SVA: ir ilfv bpv / ng rlr yriry

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)