Skip to content

<

Helveteskällan

A cache by Sundins Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 01/22/2009
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Helveteskällan är en jättegryta på ön Öjas norra del.
Helveteskällan is a giant kettle on the island Öjas northern part.

Swedish
En jättegryta är en grop i ett berg. Gropen har bildats genom att en sten som låg på berget har rullats runt av rinnande vatten. Precis på samma sätt som en borr på en borrmaskin borrar sig genom en träbit så borrar sig stenen ner genom berget. Stenen som borrar sig ner genom berget kallas för löpare.

Det finns dock problem med denna teori: det är svårt att föreställa sig att en sten ska nöta ett hål i en slät berghäll helt enkelt för att stenen inte skulle stanna kvar där. Förklaringen till detta är något som kallas kavitation. Kavitation är när trycket i vatten under speciella förhållanden med hög vattenhastighet minskar till noll och det bildas ångblåsor i vattnet. När dessa brister skickas en stötvåg genom vattnet som kan påverka allt material i närheten och tex slå hål på sten.  Detta är ett känt fenomen på t.ex. båtpropellrar. Det höga trycket, som är en förutsättning för kavitation, kan uppstå under inlandsisen.  Så kavitationen är förklaringen till hur en grop bildas – sedan tar det strömmande vattnet och sediment (stenar och grus) vid och ”borrar” sig ner genom berget.  På detta sätt har de jättegrytor vi har i Sverige bildats.

De flesta jättegrytor vi hittar idag är säkert bildade sedan inlandsisen försvann för 10-15 tusen år sedan. Man vet att jättegrytor kan bildas mycket snabbt, antagligen på veckor eller månader eftersom man hittar jättegrytor där man vet att vatten strömmat under endast en kort period.

Varför denna gryta kallas för Helveteskällan är obekant.  Förr i tiden så användes jättegrytan som offerplats. Det sägs att det ger god fiskelycka att offra mynt i jättegrytor. I just denna jättegryta har man vid en undersökning 1910 hittat gamla mynt. Det äldsta var från fjortonhundratalet.

Jättegrytan är 2,4 m i diameter och är vattenfylld. Uppgifterna om dess djup varierar  – det är här du som geolog kommer in i bilden. Din uppgift är att mäta djupet på jättegrytan. Använd till exempel ett fiskespö eller annan lina med en tyngd i och mät djupet. Mät från botten upp till jättegrytans ”kant” – inte till vattenytan. Mät gärna mitt i grytan – men om du tycker att det är läskigt att luta dig ut över kanten så kan du mäta närmre kanten.

Om du vill får du gärna bifoga ett fotografi på jättegrytan. När du ändå har kameran framme så kan du även passa på att ta några fina bilder av landskapet, som gärna får bifogas loggen. Således ska godkänd logg innehålla:
•    Uppgift om jättegrytans djup, nämn gärna hur du mätte
Du når jättegrytan genom promenad från norra hamnen genom hagar och säkert passerar du även en rejäl bunker på vägen.

Observera att det är rejält kuperad terräng runt jättegrytan och att det stupar brant ned mot havet. Det finns inte heller något staket eller annat kring grytan så se upp!  Det finns även gott om huggormar och fästingar!  Ta det riktigt försiktigt!


English
A giant kettle is a hole in a rock that has been drilled by a stone that has been flushed around by water. Just the same way as an electric drilling machine drills through wood the stone drills through the rock.

However, there are problems with this theory: it is difficult to imagine that a stone will wear a hole in a smooth rock simply because the stone would not remain there. This is explained by something called cavitation.
Cavitation is defined as the phenomenon of formation of vapour bubbles of a flowing liquid in a region where the pressure of the liquid falls below its vapour pressure.  When this happen a high amount of energy is released that blast apart the rock. The high pressure, which is a prerequisite for cavitation, can have occurred in the inland ice during the ice age. So cavitation is the explanation for how the hole in the rock is created – then the water current and sediment (rocks and gravel) will then "drill" down through the rock. In this way, the giant pots we have in Sweden formed.

Most giant kettles we find today are certainly formed after the inland ice disappeared for 10-15 thousand years ago. It is known that giant pots can be formed very quickly, probably in weeks or months because you can find giant pots where it is known that water flowed for only a short period of time.

Why this giant kettle is called Helveteskällan is unknown. It is said to provide good fishing luck to sacrifice coins in the kettle. In 1910 during an investigation there were several coins found in the kettle. The oldest was from the fifteenth century.

Helveteskällan is 2.4 m in wide and is filled with water. Information about its depth varies. Your task is to measure the depth of the giant kettle. Use for example a fishing rod or rope with a weight in and measure the depth.  Measure from the bottom up to the "edge" not to the water level.  Measure in the middle of the hole if you can - but if you think it is scary to lean out over the edge you can measure closer to the edge.

To log this as found you must (in the log):
• Report how deep the hole is, also mention how you measured

You can reach giant kettle by walking from the northern port of the island.

Note that it is rocky terrain around the giant kettle and a steep drop down towards the sea. There are no fences around the hole, so watch out! There are also plenty of snakes and ticks! Be careful!

Källor
Torö Hembygdsförening
Riksantikvarieämbetet
 
Naturskyddsföreningen,
Wikipedia,


RatingsAdditional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.