Skip to Content

<

Natural Monument Zamky

A cache by *kokomo* & jornst Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/11/2008
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[EN] Natural Monument Zamky

[CZ] Prírodní památka Zámky


!!! ATTENTION !!!
During finding this earthcache you will wander very close to cliffs. Be very careful, especially if you have children! Entering at the cliff’s edges is not necessary.

!!! POZOR !!!
Behem nálezu této earthcache se budete pohybovat velmi blízko útesu. Budte velmi opatní, obzvlášte budete-li mít s sebou deti! Vstupovat na kraje útesu není nutné.[EN]

Introduction
There are lots of interesting spots in Prague and this beautiful piece of the nature certainly belongs to the one of them. Although this earthcache is located outside of the main traffic you can reach this place quite easy by foot or on bicycle. All the more you can enjoy this relatively comfortable spot. Unfortunately not so far from this is planned highway construction. But at these days if you visit this earthcache you surely will not be disappointed because the vista from the top of the rock is really cool.

Geomorphology
The natural monument Zamky is spread out on the eastern oriented slopes of the river Vltava, between the estuary of Drahansky brook and the settlement Zamky. The territory is divided to two parts by sharply sliced Zamky’s gulch into. The territory is formed by proterozoic rocks which are the oldest rocks in the Prague’s territory. In a majority of the territory there rise to a surface dark shale that settled at the bottom of ancient sea in more than about 640 million years. In those shale later penetrated reefs of diorite porphyrite and touchstone. Very these rocks together with shale were mined as construction gravel in the big quarry in the northern part. The aim of protection this area is preservation of significant geomorphologic aggregation, preservation thermophilic vegetable community of rocks and rock steppe which were kept on poor soils and last but not least preservation of significant archaeological locality.

Flora and fauna
In this locality there vegetate sets of rare and protected sorts of vegetables. At steep rocks there vegetate rock madwort, on the edge of rock slopes with shallow soils there vegetate rare Gagea lutea (yellow star-of-Bethlehem), Veronica dillenii (Dillenius' speedwell), Pulsatilla pratensis subsp. bohemica (small pasque flower) and Anthericum liliago (St. Bernard's lily), on moderate slopes with deeper soils vegetate community of grasses within Festuca valesiaca (fescue grass), Erysimum crepidifolium (wallflower), Vincetoxicum hirundinaria (swallowwort) and Cyanus triumfettii (cornflower). In two places in southern part of the locality, where basic minerals rise on the surface, there vegetate rare community within Primula veris (cowslip), Sesleria caerulea (blue moor grass) and Anthericum ramosum (Branching St. Bernard's Lily). From significant and protected animals in the territory there are occur mostly thermophilic insect representative – ground beetles, leaf beetles, snout beetles. Furthermore there is possible to see butterflies scarce swallowtail and sphinx. From vertebrates you can see sand lizard, wood mouse and western hedgehog.

History
The history of settlement and usage this territory by men stretches back as long as to era about five and half thousand years ago when in Neolithic period originated highland settlement unit on a rock promontory above the river Vltava. Later it was settled in Chalcolithic (a.k.a. Eneolithic) period by people of Rivnac’s culture and later then continually settled until Slavic people coming. The grad (Slavic settlement) achieved the greatest prosperity in the early period of Slavic settlement, in 6th – 8th century A.D. From latter history is an interesting fact that in Zamky’s gulch in 1870 was opened the first factory which produced dynamite in Czech.

Other interests
Drahansky brook, which generate a northern border of natural monument Zamky, springs at the northern periphery of Dolni Chabry. A part of its stream generates a border between Prague and Stredocesky (Middle Czech) region. It falls from the right into the river Vltava northward from Bohnice. The place of an estuary of the brook into the Vltava is the lowest place in Prague – 176 metres above the sea level.

How to get the earthcache coordinates
The earthcache coordinates are reachable via several possible pathways, namely by foot or by bicycle. First pathway for example goes from the river Vltava upwards to the hill along the blue tourist mark. Other pathway you can begin on the street U Drahane where you also can park your geocar. In every case in certain point you will have to turn off the blue touristic mark so that you will reach the earthcache coordinates.

Approving the finding
To approve the finding of this Earthcache you need to:
1) Using profile e-mail me at what time period of proterozioc the natural monument Zamky was formed.
2) On the access pathway to earthcache on coordinates N 50°08.724 E 014°24.319 is placed educational table that informs about natural monument Zamky. Using profile e-mail in which natural monument Zamky was announced (‘ROK VYHLASENI’) and its total area (‘CELKOVA ROZLOHA’). Both items you can find out on the table.
3) At the earthcache coordinates N 50°08.647 E 014°24.029 you can (but it is not necessary) step forward towards cliff with coordinates N 50°08.639 E 014°24.009. ATTENTION! Move very carefully, below is a big steep hill! If you have children with you, be very very careful! If you take a look at this cliff from the View point at the coordinates N 50°08.685 E 014°24.042, you can see that this cliff is formed by several explicit platforms (terrain teeth). Count these platforms and using profile e-mail me how many platforms have you counted.
4) At the earthcache coordinates N 50°08.647 E 014°24.029 using your GPS module measure your altitude above sea level. Using profile e-mail me:
    a) your measured altitude above sea level and
    b) height in which you are above the surface of the river Vltava which you see under yourself.
5) Upload in the log a photo from the earthcache coordinates N 50°08.647 E 014°24.029 or from near cliff N 50°08.639 E 014°24.009 from which will be clear that you have visited the earthcache’s place (see spoilers).

Please feel free to log your finding and to send your answers for approving questions at the same time. If your answer will be incorrect we will contact you for its correction.

[CZ]

Úvodem
V Praze je mnoho zajímavých míst a tento nádherný kousek prírody urcite patrí mezi jedno z nich. Tato earthcache je sice umístena mimo hlavní dopravní tahy, ale procházkou nebo na kole snadno dostupná. O to víc si mužete nyní užít toto klidné místo. Bohužel nedaleko odsud je plánována stavba dálnice. Dnes však pri návšteve této earthcache urcite nebudete zklamáni, výhled z vrcholu skály stojí za to.

Geomorfologie
Prírodní památka Zámky se rozkládá na východne orientovaných svazích Vltavy mezi ústím Drahanského potoka a osadou Zámky. Území je rozdeleno na dve cásti ostre zaríznutou Zámeckou roklí. Území je tvoreno horninami proterozoika (starohory), které predstavují nejstarší horniny na území Prahy. Ve vetší cásti území vystupují na povrch tmavé bridlice, které se na dne tehdejšího more usadily v dobe pred více než 640 miliony lety. Do techto bridlic pozdeji pronikly žíly dioritového porfyritu a bazaltu. Práve tyto horniny spolu s bridlicemi byly teženy jako stavební šterk ve velkém lomu v severní cásti. Cílem ochrany území je zachování významného geomorfologického seskupení, zachování teplomilných rostlinných spolecenstev skal a skalních stepí, které se udržely na chudých pudách a uchování významné archeologické lokality.

Flóra a fauna
V území roste rada vzácných a chránených druhu rostlin. Na strmých skalách roste chránená tarice skalní, na hrane skalních svahu s melkými pudami roste vzácný krivatec ceský, rozrazil ladní, koniklec lucní ceský a belozárka liliovitá, na mírnejších svazích s hlubšími pudami pak spolecenstvo trav s kostravou walliskou, trýzelem škardolistým, tolitou lékarskou a chrpou chlumní. Na dvou místech v jižní cásti území, kde na povrch vystupují zásadité horniny, roste vzácné spolecenstvo s prvosenkou jarní, pechavou vápnomilnou a belozárkou vetvitou. Z významných a chránených živocichu se v území vyskytují prevážne teplomilní zástupci hmyzu - strevlíkovitých, mandelinkovitých a nosatcovitých, dále je zde možné zahlédnout z motýlu otakárka ovocného a lišaje pryšcového, z obratlovcu pak ješterku obecnou, myšici krovinnou a ježka západního.

Historie
Historie osídlení a využívání území clovekem sahá až do doby pred asi peti a pul tisíci lety, kdy v mladší dobe kamenné vzniká na skalnatém ostrohu nad Vltavou výšinné sídlište. To je pozdeji osídleno v dobe eneolitu lidem rivnácské kultury a poté nepretržite až do doby príchodu Slovanu. V dobe ranného osídlení Slovany, v 6. - 8. století n.l., dosahuje hradište nejvetšího rozkvetu. Z novejší historie je zajímavé, že v Zámecké rokli byla v roce 1870 otevrena první továrna na dynamit v Cechách.

Další zajímavosti
Drahanský potok, který tvorí severní hranici prírodní památky Zámky, pramení na severním okraji Dolních Chaber. Cást jeho toku tvorí hranici Prahy a Stredoceského kraje. Do Vltavy se vlévá zprava severne od Bohnic. Místo ústí potoka do Vltavy je nejnižším místem Prahy – 176 m. n. m.

Jak se dostat na souradnice earthcache
Souradnice earthcache jsou dosažitelné více možnými cestami, a to pešky nebo kolmo. Jedna napr. vede od Vltavy po modré turistické znacce do kopce. Jiná cestu mužete zapocít v ulici U Drahane, kde mužete zaparkovat své geovozidlo. V každém prípade budete muset v jistém míste z modré znacky odbocit, abyste se k earthcache dostali.

Uznání nálezu
Pro uznání nálezu této Earthcache je nutné:
1) Pres profil mi pošlete e-mail, ve kterém casovém období proterozoika (starohor) se prírodní památka Zámky tvorila.
2) Na prístupové ceste k earthcache na souradnicích N 50°08.724 E 014°24.319 je umístena cedule informující o prírodní památce Zámky. Pres profil mi pošlete e-mail, ve kterém bude uveden rok vyhlášení prírodní památka Zámky a její celková rozloha. Oba údaje naleznete na ceduli.
3) Ze souradnic earthcache N 50°08.647 E 014°24.029 mužete vykrocit na útes se souradnicemi N 50°08.639 E 014°24.009. POZOR! Pohybujte se velmi opatrne, pod vámi je velký sráz! Pokud máte s sebou malé deti, dávejte na ne náležitý pozor! Podíváte-li se na tento útes z Pozorovacího bodu na souradnicích N 50°08.685 E 014°24.042, uvidíte, že je tvoren nekolika výraznými terasami (terénní zuby). Tyto terasy spocítejte a pres profil mi pošlete e-mail, kolik jste techto teras napocítali.
4) Na souradnicích earthcache N 50°08.647 E 014°24.029 zamerte pomocí GPS nadmorskou výšku. Pres profil mi pošlete e-mail
    a) s Vámi namerenou nadmorskou výškou a
    b) s výškou v jaké se nacházíte nad úrovní hladiny reky Vltavy, kterou vidíte pod Vámi.
5) Do logu priložte (upload) fotografii ze souradnic earthcache N 50°08.647 E 014°24.029 nebo z blízkého útesu N 50°08.639 E 014°24.009, ze které bude jasné, že jste místo earthcache navštívili (viz spoilery).

Zalogujte Váš nález soucasne s posláním svých odpovedí na otázky pro uznání nálezu. Pokud budou Vaše odpovedi nesprávné, budu Vás kontaktovat pro jejich opravu.

Additional Hints (Decrypt)

[EN]
1) hfr gur yvfgvat naq vagrearg; Cebgrebmvbp unq guerr renf, juvpu bs gurz vf pbeerpg?
2) svaq gur rqhpngvbany gnoyr naq svaq bhg gur erdhverq vasbezngvba
3) ybbx sebz gur pbeerpg cynpr ng gur pyvss naq pbhag cyngsbezf
4) n) hfvat TCF zrnfher nygvghqr nobir frn yriry naq o) fhogenpg nygvghqr nobir frn yriry bs Iygnin evire sebz lbhe zrnfherq nygvghqr
5) gnxr n cubgb ng gur pnpur pbbeqvangrf (frr fcbvyref)
[CZ]
1) cbhmvw yvfgvat n vagrearg; Fgnebubel zryl gev boqbov, xgrer wr gb fceniar?
2) anwqv anhpabh prqhyv n mwvfgv cbgeroar hqnwr
3) cbqvirw fr mr fceniarub zvfgn an hgrf n fcbpvgrw grenfl
4) n) mzre anqzbefxbh ilfxh cbzbpv TCF n o) qbcbpvgrw ebmqvy zrmv anqzbefxbh ilfxbh uynqval erxl Iygnil
5) ilsbg fr an fbhenqavpvpu pnpur (ivm fcbvyrel)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

608 Logged Visits

Found it 596     Write note 11     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 745 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.