Skip to Content

<

112

A cache by FilDarDus adopted from 9264 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 2/3/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

SK: Tato kes je venovana vsetkym, ktori vedia poskytnut pomoc ked je to treba.
EN:This cache is dedicated to all who can provide assistance when it's needed.

 SK: Na vsetky cisla tiesnoveho volania treba volat len v pripadoch ked je ohrozeny ludsky zivot, zdravie, majetok alebo zivotne prostredie a kedy je nutny okamzity zasah zloziek integrovaneho zachranneho systemu.
112

Na linku 112 volajte v pripade
 • poziaru budov, automobilovych vozidiel, lesa alebo inych objektov; ak vidite plamene alebo dym z okien budov, lesov, atd. 
 • prirodnej katastrofy - povodni, veternej smrsti, snehovych kalamit, kedy doslo k ohrozeniu ludskeho zivota, zdravia alebo majetku,
 • zavaznych dopravnych nehod, pri ktorych su zranene alebo usmrtene osoby ,
 • lupezneho prepadnutia ci kradeze napr. automobiloveho vozidla, penazenky, batoziny, a podobne,
 • lupezneho vlamania do budov alebo automobilovych vozidiel,
 • ak je potrebne vyslobodit osoby uvaznene v havarovanom vozidle alebo pod troskami budov alebo popadanych stromov,
 • ak najdete podozrivu batozinu, v ktorej by mohla byt umiestnena vybusnina,
 • ak najdete osobu leziacu na zemi v bezvedomi,
 • ak ste svedkom nasilia, bitky alebo vytrznosti,
 • ak ste svedkom pokusu o samovrazdu,
 • zavaznych poraneni - ked nemozete zastavit krvacanie, ked sa niekto dusi alebo nemoze dychat, ak niekto utrpel poranenie elektrickym prudom, 
 • ak chcete policii oznamit skutocnosti k trestnej cinnosti alebo informacie k hladanym alebo prenasledovanym osobam.
Na linku 112 nevolajte
 • ak chcete len zistit, ci tiesnove volanie funguje,
 • ak chcete ohlasit vymyslenu udalost, 
 • ak sa chcete len pobavit, 
 • ak sa chcete len o niecom informovat (napr. o telefonnych cislach, cestovnom poriadku) a podobne.
112 Tiesnove telefonne cislo 112 nikdy nezneuzivajte, aby ste neodopreli pomoc tym, ktori ju skutocne potrebuju!

Tomu, kto zneuzije linku tiesnoveho volania 112 moze byt ulozena pokuta az do vysky 1660€. Za zneuzitie linky 112 sa povazuje umyselne vyziadanie poskytnutia pomoci, ktora nebola potrebna, alebo umyselne blokovanie linky tiesnoveho volania.

Ak niekto na linku 112 oznami poplasnu spravu, ktora nie je pravdiva a sposobi tak nebezpecenstvo vazneho znepokojenia, dopusta sa trestneho cinu sirenia poplasnej spravy a hrozi mu trest odnatia slobody na jeden az pat rokov.

Na linku 112 mozete volat z akehokolvek telefonu - pevnej linky, mobilu ci telefonneho automatu. Vytocte cisla 1-1-2 bez predvolby a pockajte, kym sa na druhej strane linky ozve operator.


Na linku 112 mozete zavolat kedykolvek v pripade potreby, 24 hodin denne. Volanie je vzdy zadarmo, co znamena ze pri telefonovani z verejneho telefonneho automatu nepotrebujete mince ani kartu.

Volanim na cislo tiesnoveho volania 112 sa dovolate na najblizsie koordinacne stredisko integrovaneho zachranneho systemu.

Pri volani na cislo tiesnoveho volania 112 treba dodrzat spravny postup, aby Vam operator vedel co najrychlejsie zabezpecit poskytnutie pomoci vyslanim zachrannych zloziek.

Snazte sa zachovat pokoj a vecne odpovedat na otazky:
 • Co sa stalo? Tato informacia je potrebna na posudenie, aku pomoc treba vyslat. Ide o poziar, dopravnu nehodu, povoden, trestny cin? Aky je rozsah udalosti? Ide o poziar domu, bytu, lesa, ohrozenie zivota viacerych osob, zaplavenie cesty, pola, obce a podobne.
 • Kde sa to stalo? Tato informacia je nutna k lahkemu a rychlemu najdeniu miesta hlasenej udalosti. Ak sa udalost stala v byte, na pracovisku alebo v inom uzatvorenom priestore, treba operatorovi povedat adresu a cislo domu, poschodie, cislo bytu, meno majitela bytu, prip. ako najst dom (hlavne na sidliskach). Ak sa udalost stala na verejnej komunikacii alebo na volnych priestranstvach, je potrebny strucny a vystizny popis miesta udalosti, napr. spomenut typicku budovu nablizku, alebo krizovatku, poslednu obec, odbocku, kilometrovnik na dialnici, cislo dialnice a pod.
 • Komu sa to stalo? Spomente co najviac informacii o postihnutom: pohlavie, priblizny vek, pocet postihnutych. Tieto informacie su dolezite pre zabezpecenie adekvatnej pomoci.
 • Informacie o Vas. Na zaver je vhodne operatorovi povedat cislo telefonu, z ktoreho volate, keby Vam operator potreboval zavolat spat, napr. pri hladani miesta alebo inych problemoch, ako aj Vase meno a priezvisko.
 • Ak je na miesto udalosti stazeny pristup (napr. neprejazdna cesta) alebo riziko dalsieho nebezpecenstva (napr. vybuchu, nebezpecne latky, a pod.), nezabudnite na to upozornit operatora.
112

Pri volani na linku 112 sa zaroven drzte tychto dobrych zasad:
 • Zachovajte pokoj. Rozpravajte pomaly, zrozumitelne a nahlas.
 • Hovor uskutocnite z bezpecneho a pokial mozno aj co najtichsieho miesta.
 • Budte trpezlivy - pockajte, kym operator zodvihne telefon. Nezavesujte telefon!
Pri prijme volania na cislo tiesnoveho volania 112 sa automaticky identifikuje cislo volajuceho a lokalizuje instalacna adresa pevnej telefonnej stanice alebo poloha mobilneho telefonu. Inak povedane: koordinacne stredisko integrovaneho zachranneho systemu dokaze pomocou lokalizacneho systemu urcit na mape polohu volajuceho. Ak vsak viete, kde sa nachadzate, je pre rychlejsi zasah lepsie svoju polohu operatorovi okamzite oznamit.

Zdroj: http://www.minv.sk/?linka-112-jednotne-europske-cislo-tiesnoveho-volania

EN:Or any emergency call number to be called only in cases where human life is at stake, health, property or the environment, and when immediate action is essential components of the integrated rescue system.

Please, call the number 112 in case of:
 • Fire buildings, automotive vehicles, wood or other objects, if you see flames or smoke from the windows of buildings, forests, etc..
 • Natural disasters - floods, wind storms, snow, when there was a danger to human life, health or property;
 • Serious accidents in which workers are injured or killed persons
 • Burglarious mugging or theft (eg, motor vehicles, purses, luggage, etc.
 • Burglarious burglary in a building or road vehicles
 • If it is necessary to rescue persons trapped in a crashed vehicle, or a waste popadanych buildings or trees,
 • If you suspect baggage, which could be placed in an explosive,
 • If you find a person situated on the ground, unconscious,
 • If you have witnessed violence, battle, or disturbances,
 • If you have witnessed an attempted suicide,
 • Serious injuries - when you can not stop the bleeding, when the soul of someone, or can not breathe if someone has suffered injury to electric shock,
 • If you want the police to notify the fact to the crime or information to search or threatened persons.
Please, do not call the number 112 in these cases:
 • If you want to determine whether an emergency call functions,
 • To report dreamed up event
 • If you just want to entertain
 • If you want just to inform

 

Please, do not exploit an emergency telephone number 112 so that people who really need the help can use this number!

To those who misuse emergency line 112 can be fined up to 1660€. For the abuse of 112 lines is considered to be intentionally providing assistance request, which was not needed, or the intentional blocking emergency lines.


If someone is on line 112 notifies hoax, which is not true, and thus to the risk of serious concern, is committing an offense spread alarm and threatens to report him to imprisonment for one to five years.

At number 112 you can call from any phone - land line, mobile phone or telephone booth. Dial the numbers 1-1-2, without preferences, and wait until the lines on the other hand, sound operator.

At number 112 you can call whenever needed, 24 hours a day. Call is always free, which means that calls from public telephone card or coins required.

Calls to the 112 emergency number to allow for close coordination of integrated rescue system.

For calls to the 112 emergency number should be followed correct procedure, the operator knows that you as quickly as possible to ensure the provision sent rescue forces.

Try to keep calm and substantive responses to the questions:
 • What happened? This information is needed to assess what assistance should be dispatched. It is a fire, accident, flood, criminal offense? What is the scope of the event? This is the fire house, flat, forest, more of a threat to life, flooding roads, field, village and so on.
 • Where did it happen? This information is needed to and finding the place of reported events. If the incident occurred in the home, at work or in other enclosed area, should tell the operator the address and house number, floor, apartment number, name of owner of dwelling, or. how to find the house (mainly for housing). If the incident occurred on a public road or in the open area is needed to brief and concise description of the place of incident, eg. to mention the typical building nearby, or an intersection, the last village, off kilometrovnik highway, highway number, etc..
 • Whom did it happen? Mention the best information on disability: sex, approximate age, the number of people. This information is important to ensure adequate assistance.
 • Information about you. Finally, it is appropriate to tell the operator your phone number from which a call if you need an operator to call back, for example. in finding a place or other problems, as well as your name and surname.
 • If the place of difficult access events (eg neprejazdna path) or the risk of further danger (eg, explosion, hazardous substances, etc..), Be sure to alert the operator.
When calling for the number 112 is also good hold these principles:
 • Keep calm. Speak slowly, clearly and loudly.
 • Initiate a call from a safe, and where possible the najtichsieho place.
 • Be patient - wait until the operator raised the phone.

Receive calls to 112 emergency number is automatically identifies the caller's number and locate the installation address of the fixed telephone or mobile phone location. In other words: coordination of integrated rescue system is capable of using the localization system to determine the map location of the caller. However, if you know where you are, it is better for faster action by the operator your location immediately notified.

Source: http://www.minv.sk/?linka-112-jednotne-europske-cislo-tiesnoveho-volania

PRINESTE SI VLASTNE PERO. / BRING OWN PEN.

DO KESKY NIC NEVKLADAJTE PROSIM./ NO TRADE PLEASE.


Additional Hints (Decrypt)

anq X cbq "I"
bire X haqre "I"

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

1,069 Logged Visits

Found it 994     Didn't find it 25     Write note 22     Archive 1     Needs Archived 1     Unarchive 1     Temporarily Disable Listing 8     Enable Listing 8     Publish Listing 1     Needs Maintenance 3     Owner Maintenance 4     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 43 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.