Skip to Content

<

Berounka nebo Mze?

A cache by AHA & JasnaPaka Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 4/15/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

CS: Malá cache na brehu reky Berounky nebo Mže.
EN: Small cache on the Berounka or Mze riverside.1568: Watta fl.
Crigingerova mapa Cech

Stojíte na pravém brehu reky, která je spolu se svým prítokem Úhlavkou (neplést se šumavskou Úhlavou) geologicky nejstarší rekou v Cechách. Odvodnuje velkou cást Plzenského kraje, do Vltavy nese také vody ze Stredoceského i Karlovarského kraje.

Mnoho jmen jedné reky

1712: Berauna fl.
Vogtova mapa Cech

Jmenovala se Mže, nyní se její dolní cást jmenuje Berounka. V 16. a 17. století se užíval i název Plzenská reka (ale již víme, že šlo o vyjádrení vlastnictví) ci Cerná voda. Na mape z roku 1568 je uvedena reka pod názvem Watta, na téže mape je shodne oznacena také Radbuza. Varianta Watto se objevuje na Zeillerove plánu Plzne z roku 1618, kdy bylo mesto obléhalo vojsky generála Mansfelda. O mnoho let pozdeji dali rece vodáci prezdívku Stará reka. A jak se bude jmenovat za pár let? Kdo ví...

Jak to vlastne s názvem bylo?

1807: Beraun fl.
Regni Bohemiae Circuli Pilsen et Klattau Ex Müllerianis aliisque recentissimis subsidiis

První písemnou zmínku o rece lze najít v Kosmove Kronice Cechu, kde se v knize prvé, kapitole 4. píše:

Ctihodná Teta byla z dcer Krokových druhá, žena jemného citu a bez muže svobodne žila. Ta vystavela hrad na vrcholu strmé skály u reky Mže a nazvala jej Tetín.

Pro jistotu uvádíme, že Tetín je mnoho kilometru po proudu pod Berounem. Kosmas zminuje Mži i k roku 1110: … hrad Krivoklát v lese u reky Mže, … I druhému ceskému králi, Vladislavu II., byla reka známa jako Mže, neb v jeho listine z let 1158-1169 zminující založení kostela Panny Marie rádu Jana Jeruzalémského na Malé Strane je pripomínán prívoz a brod v Radotíne pres Mži. Radotín leží témer na soutoku této reky s Vltavou.

1819: Mies Fl. Beraun F.
Post-Charte vom Königreiche Böheim

Zbraslavská kronika, která vznikla v letech 1305–1339, se v cásti venované založení Zbraslavského kláštera zminuje znovu o Radotínu a Mži: (král Václav II.) plavíce se s opaty a prevorem po rece Mži se dostali do Radotína, aby obhlédli to místo a kdyby se zdálo vhodné, aby tam zarídil stavbu kláštera. Konecne se jim zalíbilo pred ostatními místo, zvané Zbraslav.

1820: Mies oder Beraun Fl.
Charte vom Berauner Kreise des Königreichs Böheim

A naposledy ocitujeme kroniku, tentokráte Kroniku ceskou Václava Hájka z Libocan vydanou v roce 1541. V povesti o vzniku Radotína Hájek píše: léta 840 ROD, bratr Zbraslavuov dum velký nad reku, jež Mže zove, dal jemu od svého jména jméno Radotín.

Pokud pridáme informaci historických pramenu, že Mže je nejdelším prítokem Vltavy, je bezpochyby jasné, že názvem Mže oznacovali naši predkové tok reky v celé její délce, od pramene až po soutok s Vltavou.

Co znamená jméno Mže?

1830: Beraun Fl.
Charte von Pilsner Kreise des Königreiches Böheim

Chceme-li pátrat po puvodu jména Mže, bude dobré zmínit její tvary. Kosmas ve své Kronice Cechu užil tvary Mse, Msa, Mzye. Tvar Msa bývá nekdy pripisován Keltum. Latinské prameny znají reku jako Misa, v nemeckých lze najít jako Mies.

Slavisté odvozují jméno reky od slovesa m{zjeti, které má význam mžít, kapat. Jiný výklad odvozuje puvod od tvaru Mbža ze slovanského základu mbg, který je ve slove mbgla s významem mlha a ze slovinského mbzeti tj. drobounce téci. Stejný puvod mají údajne reky se jménem Meža (jedna je prítokem Drávy, druhá prítokem ruské Dviny) i reka Mža, prítok Donce.

1855: Mies Fl. Beraun Fl.
Ethnographische Karte der oesterreichischen Monarchie

Nemecký tvar Mies, který je shodný s nemeckým pojmenováním západoceského mesta Stríbra na rece ležícím, doslova znamená špatný ci ošklivý. Ale germanisté odvozují puvod jména už z predslovanského základu *mighia s významem mocící, tj. páchnoucí voda a dokonce našli i obdobu v Korutanech, reku Miess.

Shrneme-li teorie, pak je Mže rekou páchnoucí ci zamlženou. Vzhledem k množství hlubokých údolí na velké cásti toku, ve kterých muže mlha vydržet dlouho pres den, je možná presnejší význam zamlžená reka.

Kde se stala chyba?

1862: Beraun Fl.
General - Karte des Königreiches Böhmen

Feudální vlastnictví se netýkalo jen polí, luk ci lesu, ale i toky. Feudál mohl na své cásti toku propujcit svá práva na rybolov, cla atd. meštanum. V pozdním stredoveku se ve výctech majetku casto objevovala formulace typu "reka tech a tech". Jednalo se však o urcení vlastnictví, nikoliv o název toku. Úsek v majetku berounských meštanu byl oznacován jako reka berounských ci berounská reka.

Název Beraun Fluss se poprvé objevuje v roce 1638, kdy jím plzenský kronikár J. Taner oznacil tok Mže pod Berounem až k Vltave. Na konci 17. a na zacátku 18. století se v tehdy vznikajících mapách objevuje pro cást toku Mže nemecky psaný název Beraun Fluss. Plzenský historik Jan Anderle vidí prícinu zmeny v událostech tricetileté války i v nedusledném prístupu kartografu habsburské ríše, kterým pro prípravu mapy stacila informace, že úsek reky nejsnáze dostupný z Prahy je berounskou rekou.

Mapa Cech Jana Kryštofa Müllera vydaná v roce 1720 patrí k nejkrásnejším a nejcennejším kartografickým dílum naší minulosti, ale Mži pod Plzní oznacila za Beraun Fluss. Jelikož byla nejlepším kartografickým dílem až do I. vojenského mapování, byla velmi casto kopírována ci sloužila jako podklad pro jiné mapy. J. K. Müller tak pravdepodobne významne prispel k zakotvení Berounky jako zemepisného názvu.

1720: Beraun fl.
Müllerova mapa Cech z roku 1720 ve vydání z roku 1790

Co znamená jméno Berounka?

1872-1878?: Mies
Neueste Karte vom Deutschen Reich der Oesterreichisch-Ungarischen Monarchie, der Schweiz, den Niederlanden, Belgien, Rumänien, nebst Theilen der angrenzenden Länder

Již víme, že Berounka je podle všeho odvozený od majetkového nároku na výnos z úseku reky a do ceského jazyka se dostal se zpoždením jako ekvivalent nemeckého Beraun Fluss, reky berounských, a postupne prekrýval skutecný zemepisný název reky Mže.

Pojdme se podívat na zoubek i Berounu. U soutoku Mže (když ješte nebylo Berouna, nebylo ani Berounky) s Litavkou stávala na pravém brehu osada. Král Premysl Otakar II. tuto osadu v roce 1265 nove vysadil na trhovou ves, které se ríkalo podle severoitalského mesta latinsky Verona ci nemecky Bern nebo Beronia. O tricet let pozdeji zde bylo Václavem II. založené královské mesto. Že by ceská reka mela nést jméno odvozené od mesta Shakespearova Romea a Júlie?

1876: Mže
Palackého mapa Cech

Co tedy znamená jméno Verona? Presne se to neví, ale podle legendy zakladatel Verony, keltský náceník Brenno, nazval nove obydlené místo Vae Roma, což znamená zpropadený Rím. Z puvodního Vae Roma se za ta staletí stala dnešní Verona.

1885: Beraun Fl.
Atlas der Personalkredit-Bezirke der Haupt- und Zweiganstalten der Oesterreichisch-ungarischen Bank

Duveryhodnejší teorie považuje za puvod jména Verona kombinaci nekolika výrazu: ve jako etruské slovo oznacující lid Benátska, ro z reckého slovesa reo znamenající bežet a oznacující reku Adige protékající Veronou a konecne na jako další etruské slovo, slabikotvorný koren oznacující obývané místo. Podle této teorie by Verona, stejne jako Beroun, znamenala benátské mesto na rece.

Jméno Beroun, jehož název je prekladem Verony, má shodný význam. Jméno Berounka by tak ríkalo "reka benátského mesta na rece". Absurdní. Prebírat názvy muže být ošemetné, že?

Berounka jako infekce

1895: Berounka
Plán král. mesta Plzne, upravený mestským stavebním úradem

Ac byl jménem Berounka oznacován zprvu jen dolní tok Mže od jejího soutoku s Litavkou v Beroune, postupem casu se název šíril proti proudu. Za pocátek Berounky byl postupne považován soutok Mže a Rakovnického potoka, pozdeji se zacátek Berounky posunul na soutok Mže se Strelou a ješte pozdeji na soutok s Úslavou u kostela sv. Jirí v Plzni. Ottuv slovník z roku 1908 presto uvádel Mži jako reku ústící do Vltavy. Ješte v šedesátých letech 20. století byl pro reku Berounku užíván v dolním toku pod Plzní název Mže. V soucasnosti podle vodoprávních predpisu zacíná Berounka soutokem Mže s Radbuzou ve Štruncových sadech v centru Plzne.

Budou historické chyby napraveny?

Plzenští radní z iniciativy historika J. Anderleho rozhodli 7. zárí 2006 o prejmenování Berounky na území mesta zpet na puvodní název Mže. Po dvou letech se plzenská radnice k tématu znovu vrátila, nebot se snaží vymýtit Berounku z území celého Plzenského kraje. Primátor Pavel Rödl k tomu uvedl: "Tisíc let tekla Plzní Mže, tak nevidím duvod, proc by ji nekdo mel od Prahy plíživým zpusobem prejmenovávat na Berounku."

po roce 1900: Berounka (Mže)
Vilímkova podrobná mapa okolí pražského

Ministerstvo vnitra proti zmene názvu nic nenamítá, musí s ní souhlasit orgány Plzenského kraje, ale i 24 obcí, kterých se to dotýká. Vznik nové Berounky navíc nelze stanovit hranici katastrálních území, ale soutokem s jiným vodním tokem. Uvažuje se o Slabeckém potoce v stredoceské obci Slabce.

Dotcené obce zatím zmenu názvu prevážne odmítají s odkazem na zažitost názvu Berounka u soucasné generace vodáku, turistu i obyvatel, resp. náklady na zmenu názvu. Ale napr. zastupitelé Nemcovic uznávají, že puvodní historický název reky je Mže, takže je možné, že diskuse na toto téma ješte nekoncí.

Možná jednou se budou moci vsi Planá a Kostelec ležící nedaleko na levém brehu vrátit ke svým názvum Planá nade Mží (farnost takový název stále nese) a Kostelec nade Mží. Možná Nižbor, jehož jméno je ceskou zkomoleninou nemeckého jména hradu Missenburg, preložitelného jako Mžihrad, dosáhne jednoty s názvem vodního toku. A stejne jako ruže neprestane vonet, nazvete-li ji jiným jménem, bude tato reka vodáky pritahovat pod libovolným názvem.

Slovo J. Anderleho na záver

Berounka nebo Mže pod Krašovem

Jméno reky Mže v úseku pod Plzní by melo být ochranováno jako živá památka, která, pokud je prítomna v naší mluve, dokládá naše propojení s dávnými držiteli této krajiny a legitimizuje v duchovní rovine také náš nárok na ni. Pojmenování Berounka svým významem reku privlastnuje „Berounským“. Mizení jména v soucasném plzenském prostredí je výsledkem témer již zdarilého kulturního útisku, který je v tomto ohledu na obyvatelstvu Plzne a Plzenska dlouhodobe páchán s cílem ukrást nám jedno ze jmen našeho domova, zbavit nás tím pevného zakotvení v nem a tím nás ucinit snáze manipulovatelnými z centra, které se po zpusobu dávných nájezdníku zmocnuje našeho prostredí vnucením svých vlastních pojmenování.

Cache

Cache je umístena nedaleko krížení Žíkovského potoka do Berounky (Mže) s cervenou turistickou trasou 0202 vedoucí po pravém brehu reky. Jedete-li od Olešné autem, jde témer o drive-in cache, zaparkovat lze u kontejneru pred zákazem vjezdu (waypoint P1). Do vzdálenosti nekolika metru od cache lze dojet s kocárkem, invalidním vozíckem, na kole ci na koni, pricemž na toto místo je od cache velmi dobre videt, poslední metry jsou už jen pro pohyblivého cloveka. Hledáte malou krabicku typu lock & lock. Pri jejím vyzvedávání a ukládání budte ostražití, pro logování si cache urcite poponeste stranou, nebot místo uložení je tzv. na ráne.

Necelých 300 metru na sever je jez se Žíkovským mlýnem, kde je v prubehu vodácké sezóny otevrený stánek s obcerstvením.

Nemcovice & Olešná – Užij si ceský venkov

Cache Berounka nebo Mže? je soucástí série Nemcovice & Olešná – Užij si ceský venkov. V cache naleznete císlo F, které je užitecné pro získání bonusové cache Nemcovice a Olešná (bonus). Nezapomente si vzít geovizitku ci si hodnotu císla opsat z identifikace cache.


Additional Hints (Decrypt)

[CS] wr gb Zmr; an fxnypr, cbubqyan prfgn mnpvan icenib bq fxyvcxh
[EN] Vg'f Zmr.; ba gur yvggyr ebpx

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

 • Atlas der Personalkredit-Bezirke ..., 1885Atlas der Personalkredit-Bezirke der Haupt- und Zweiganstalten der Oesterreichisch-ungarischen Bank = Az Osztrák-Magyar Bank Fö- és Fiókintézetei Személyhitel-Kerületeinek Térkép-Gyüjteménye -- Herausgegeben von der Geschäftsleitung der Oesterreichisch-ungarischen Bank Wien : Commissions-Verlag von Alfred Hölder, 1885
 • Charte vom Berauner Kreise ..., 1820Charte vom Berauner Kreise des Königreichs Böheim nach zu verlässigen astronomischen Ortsbestimmungen und geographischen Hülfsmitteln – entworfen und gezeichnet von Fr. Iac. Heinr. Kreybich Prag : C. E. Rainold, 1820
 • Charte von Pilsner Kreise des Königreich..., 1830Charte von Pilsner Kreise des Königreiches Böheim nach zuverlässigen geographischen Hülfsmitteln
 • Crigingerova mapa Cech, 1568Autor: Johann Criginger Rok vydání: 1568 Rozmer rámu: 510mm x 340mm Merítko: 1 : 680 000
 • Ethnographische Karte der oesterreichisch..., 1855Ethnographische Karte der oesterreichischen Monarchie / -- entworfen von Karl von Czoernig. Herausgegeben von der k. k. Direction der Administrativen Statistik Wien : Aus der kaiserlich-koegniglichen Hof- und Staatsdruckerei
 • General - Karte des Königreiches Böhmen, 1862General - Karte des Königreiches Böhmen – entworfen und nach den neuesten Aufnahmen sowie nach eigenen Messungen revidirt und berechtiget / von Professor Carl Koristka in Prag und gezeichnet von Adolf Sommer, Ingen. - Geographen ; lith. v F. Köke Olmütz und Wien : Eduard Hölzel´s Verlag, 1862
 • Mže nebo Berounka pod Krašovem
 • Müllerova mapa Cech, 1720Mappa geographica regni Bohemiae in duodceim circulos divisae cum comítatu Glacensi et districtu Egerano adjunctis...a´ Joh: Christoph: Müller...A:C:M.DCC.XX. Michael Kauffer sculp-sit Augusta Vind:. Medirytina, 1720, grafické merítko [cca 1:132 000], 25 sekcí, rozmer sekce 465 x 540 mm, celkem 2403 x 2822 cm. Mapový obsah ryl Michael Kauffer, parerga Johann Daniel Herz podle návrhu Václava Vavrince Reinera. Mapová sbírka Historického ústavu Akademie ved Ceské republiky, sign. VII/ 4/ A-2587.
 • Neueste Karte vom Deutschen Reich ..., cca 1875Neueste Karte vom Deutschen Reich der Oesterreichisch-Ungarischen Monarchie, der Schweiz, den Niederlanden, Belgien, Rumänien, nebst Theilen der angrenzenden Länder -- mit besonderer Rücksicht auf Handel & Verkehrs-Interessen sowie zum Hand- und Comptoir-Gebrauch / im Maassstab 1:1,250 000 gezeichnet und bearbeitet C. F. Baur & E. Serth Stuttgart :Wien und Pest : Verlag von Julius Maier ; A. Hartleben's Verlag, [1872-1878?]
 • Palackého mapa Cech, 1876Autor: František Palacký Rok vydání: 1876 Rozmer rámu: Merítko: 1 : 512 000
 • Plán král. mesta Plzne, 1895Tištený plán mesta Plzne, upravený mestským stavebním úradem.
 • Post-Charte vom Königreiche BöheimPost= Charte vom Königreiche Böheim – nach den neuesten zuverlässigen Postberichten bearbeitet und gezeichnet von Canonic. Kreybich Prag : Herausgegeben von C. E. Rainold, 1819
 • Regni Bohemiae Circuli Pilsen et Klattau, 1807Regni Bohemiae Circuli Pilsen et Klattau Ex Müllerianis aliisque recentissimis subsidiis - Tištená prehledná mapa Plzenského a Klatovského kraje vydaná Homannovými dedici podle Müllerovy mapy Cech.
 • Vilímkova podrobná mapa okolí pražského, 19??
 • Vogtova mapa Cech, 1712Autor: Johann Georg Vogt Rok vydání: 1712 Rozmer rámu: 853mm x 656mm Merítko: 1 : 396 800

495 Logged Visits

Found it 473     Didn't find it 3     Write note 5     Temporarily Disable Listing 2     Enable Listing 2     Publish Listing 1     Owner Maintenance 8     Update Coordinates 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 39 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.