Skip to content

ROSES ARE RED Multi-cache

Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Verliefd of niet verliefd, dit is een mooie wandeling door een klein juweel van een bos: Het Döttenkrö (Dottinkrade). De Ratumse beek stroomt er kronkelend doorheen. In het vroege voorjaar, als de zon nog niet wordt tegengehouden door een dicht bladerdek, is de bodem bedekt met een zee van bos-
anemonen. In de oevers van de beek nestelen grote gele kwikstaart en ijsvogel. De route is circa 3,3 km.


Jaren geleden hoorde ik het verhaal van de Canadees Abraham (Abe) en zijn Winterswijkse geliefde die woonde in de buurt van het Döttenkrö. Natuurmonumenten heeft in 2002 tijdens werkzaamheden bij het verleggen van de oude loop van de Ratumse beek, bezoek gekregen van een familielid van de geliefde van Abe. Hij vroeg of ze iets gevonden hadden. Wat dan wel, vroeg de beheerder, en toen kwam de man op de proppen met het verhaal over zijn nichtje en haar geliefde Abe. De familie zag hun vriendschap niet zitten, daarom hebben ze elkaar 9 weken stiekem ontmoet in het Döttenkrö.

De man vertelde verder dat Abe plotseling terug moest naar zijn vaderland en er geen mogelijkheid meer was afscheid van elkaar te nemen. Voor zijn geliefde had hij bedeltjes gekocht voor aan haar bedelarmband, en omdat ze elkaar niet meer konden zien, had hij deze verstopt op hun lievelingsplekjes. Thuis in Canada schreef hij haar voor iedere week die ze samen waren geweest één brief. In elke brief beschreef Abe zeer gedetailleerd een plek in en rond het Döttenkrö en gaf hij aan wat hij daar voor haar verstopt had. In totaal 9 bedeltjes: hart, anker, elf(je), maan, ster, beer, kangoeroe, zebra en een tijger, op 9 verschillende plekken. Hij vroeg ook wanhopig om antwoord, dat helaas nooit zou komen omdat de brieven haar nooit bereikten.

Bij het afscheid van de beheerder in mei 2006 kwam dit verhaal ter sprake en kreeg ik het adres van dat familielid. En van hem mocht ik de 9 brieven lezen.
Decennia lang waren ze ongeopend gebleven, dus ook nooit door zijn toen al jaren overleden nichtje gelezen. De neef noch de beheeder hadden iets gevonden maar als ik er iets in zag mocht ik wel gaan zoeken. Meer dan 2 jaar (met tussenpozen) heb ik gezocht en tot nu toe heb ik 6 bedeltjes gevonden en in 2021 een restdeel van de boom waarin Abe een bijzondere hartenkreet en haar naam heeft gebrand. Nu is het jullie beurt om ze te zoeken.

Ik heb 9 WP's gemaakt, maar bij slechts 6 WP's heb ik een bedeltje van Abe kunnen vinden, zie de tekst hierboven (noteer bij welk WP welke bedel je gevonden hebt) Bij 3 WP's is dus niets te vinden.
Alle 6 bedeltjes zijn te vinden binnen een omtrek van 125 cm. vanaf de gevonden WP.

Nog een aantal aandachtspunten:
- Alle aanwijzingen bestaan 6 cijfers, 3 cijfers voor het Noord-coördinaat, en 3 voor het Oost-coördinaat.
- De eerste 4 cijfers van N blijven 51°59. de eerste 5 cijfers van E : 006°45
- Volg aanwijzingen, in natuurgebieden. Hond(en) aan de lijn
- Het is handig om een spiegeltje en een zaklantaarn mee te nemen.
- BLIJF OVERAL OP DE PADEN (behalve bij het zoeken van de eindcache).
- Vooral in de zomer is er in het bos een mindere GPS-ontvangst (dit hoort bij de uitdaging).
- Bij alle WP's en de eindcache is graven niet nodig. JE HOEFT NIETS TE SLOPEN OF AF TE BREKEN.
- In regenachtige periode’s kunnen sommige plekken erg drassig zijn.

 

Parkeren: N 51°59.621 E 006°45.757
Loop eerst ca. 260 meter en ca. 230° richting WP 1.

 

==================================================

   DEUTSCH (Vielen lieben Dank an team_possible für die Korrektion!)
      "Gelistet bei BesserCacher.de"

Verliebt oder nicht verliebt, dies ist ein schöner Spaziergang durch das kleine Waldjuwel: Het Döttenkrö (Dottinkrade). Der Ratumse Bach strömt schlängelnd hindurch. Im Frühjahr, wenn die Sonne noch nicht durch das dichte Blätterdach verdeckt wird, ist der Boden bedeckt von einem Meer von Waldanemonen. An den Ufern des Baches nisten die grosse gelbe Bachstelze und der Eisvogel. Die Route ist etwa 3,3 km. lang

Seit Jahren hörte ich die Geschichte des aus Kanada stammenden Abraham (Abe) und seiner aus Winterswijk stammende geliebten in der Nähe des Döttenkrö. Das Naturschutzamt (Natuurmonumenten) hat im Jahre 2002 während den Arbeiten beim verlegen des alten Laufes der Ratumse Bach Besuch eines Familienangehörigen der geliebten Abes bekommen. Er fragte ob sie etwas gefunden hätten. "Was denn?" fragte der Verwalter und so erzählte der Mann die Geschichte seiner Cousine und ihres Geliebten Abe. Die Familie missbilligte diese Freundschaft, darum haben sie sich heimlich im Döttenkrö getroffen.

Der Mann erzählte weiter, dass Abe plötzlich wieder zurück in seine Heimat musste. Da keine Möglichkeit mehr war Abschied von einander zu nehmen, hatte er für seine Geliebte Anhägern für ihr Bettlerarmband gekauft. Weil sie sich nicht mehr sehen konnten, hatte er diese an ihren Lieblingsplätzen versteckt. Zuhause in Kanada angekommen, schrieb er für jede Woche die sie zusammen gewesen waren einen Brief an sie. In jedem Brief beschrieb Abe sehr detailgetreu eine Stelle in und um das Döttenkrö und berichtete was er dort für sie versteckt hatte. Insgesamt hatte er 9 Anhänger: Herz, Anker, Elfe, Mond, Stern, Bär, Känguru, Zebra und einen Tiger, an 9 verschiedenen Stellen hinterlegt. Er wartete verzweifelt auf eine Antwort, die leider nie kommen sollte, da die Briefe sie niemals erreichten.

Beim Abschied des Verwalters in Mai 2006 kam diese Geschichte zur Sprache und ich bekam die Adresse des Familienangehörigen, der mir dann erlaubte diese 9 Briefe zu lesen.
Jahrzehnte lang waren sie ungeöffnet geblieben, also auch nie gelesen durch seine schon vor Jahren verstorbenen Cousine. Der Vetter, noch der Verwalter hatten etwas gefunden. Aber sie erlaubten mir, wenn ich mir etwas davon versprach, das ich gerne danach suchen dürfe. Mehr als 2 Jahre (mit Pausen) habe ich gesucht. Bis jetzt habe ich 6 Anhänger gefunden und in 2021 ein Teil von dem Baum in den Abe eine besondere Einkerbung mit dem Namen seiner Geliebten gebrannt hat. Nun seit ihr an der Rheie mit Suchen.

Ich habe 9 Stationen gemacht, nur bei 6 Stationen habe ich ein Anhänger von Abe gefunden. Siehe den oben stehenden Text (Notiere an welcher Stationsnummer du welchen Anhänger gefunden hast) An 3 Stationen ist also nichts zu finden. Alle 6 Anhäger sind innerhalb eines Radius von 125 cm. von der gefundenen Station entfernt zu finden.

Nun noch einige Bemerkungen:
- Alle Anweisungen bestehen aus 6 Ziffern, 3 Ziffern für die Nord-Koordinaten, und 3 für die Ost-Koordinaten.
- Die ersten 4 Ziffern von N bleiben 51°59. die ersten 5 Ziffern von E: 006°45
- In Naturschutzgebieten, bitte die Hinweise befolgen. Hund(e) an der Leine führen.
- Es ist clever, ein Spiegelchen und eine Taschenlampe dabei zu haben.
- BLEIBT ÜBERALL AUF DEN WEGEN. (außer beim Suchen des Finals)
- Besonders im Sommer gibt es im Wald einen slechten GPS-Empfang. (dies gehört zur Herausforderung )
- An alle Stationen sowie auch am Finale müsst ihr nicht graben. ES MUSS NICHTS DEMONTIERT / ABGEBROCHEN WERDEN.
- Wenn es viel Regen gibt, kann es auf manchen Stellen matschig sein.

 

Parken: N 51°59.621 E 006°45.757
Lauf zuerst ca. 260 meter und ca. 230° in Richtung Station 1.

 

==================================================

   ENGLISH      

In love or not in love, this is a beautiful walk through a small jewel of a wood: The Döttenkrö (Dottinkrade). The Ratumse creek runs meandering through it. In the early spring, if the sun is not stopped by thick leaf foliage, the bottom is covered whit a flood of anemones. The great yellow wagtail and the kingfisher nest in the banks of the creek. The course is ca. 3,3 km.

Years ago I heard the story about the Canadian Abraham (Abe) and his sweetheart from Winterswijk in the neighbourhood of the Döttenkrö. In 2002, while Natuurmonumenten was shifting the old course of the creek, a relative of Abe's lover came to visit the workers. The man asked if they found something. The manager asked what they should have found and soon the man started with the story about his niece and her lover Abe. The family did not agree with their friendship, that's why they did meet each other secretly for 9 weeks in the Döttenkrö.

The man continued that Abe had to go back to his home country all of a sudden and there was no possibility to say goodbye. He had bought charms for his sweethearts’ charm-bracelet and because they couldn’t see each other anymore, he had hidden them on their favourite spots. At home in Canada he wrote here one letter for each week that they were together. In each letter he gave a detailed description of a spot in and around the Döttenkrö and he reported to her what he did hide for her. 9 charms in total: heart, anchor, elf, moon, star, bear, kangaroo, zebra and a tiger, on 9 different spots. He also desperately asked her for an answer that unfortunately never came because the letters had never reached her.

At the leave-taking of the manager in May 2006 this story came up for discussion and I got the address of the relative. He allowed me to read the 9 letters.
For decades they stayed unopened, therefore never read by his long-time deceased niece. Neither the nephew nor the manager had found anything, but if I wanted to, I had his permission to look for it. I searched for more than 2 years (at intervals) and up till now I found 6 charms and in 2021 a part off the tree in with Abe has burned a special hearts cry. Now it's your turn to find them.

I have made 9 WP’s, but I only found one of Abe’s Charms at 6 of them, see the text above (write down which charm you find at which WP number) At 3 WP's there is nothing to find.
You can find all 6 charms within a radius of 125 cm. from the found WP.

Some points of attention:
- All clues consist of 6 numbers, 3 numbers for the North-coordinates, and 3 for the East-coordinates.
- The first 4 numbers of N remain 51°59. The first 5 numbers of E are: 006°45
- Observe the rules, in nature-areas. Don't let your dog(s) run free.
- It can be helpful to take a mirror and a pocket-torch with you.
- DONT LEAVE THE PATHS. (Except for the final cache)
- Especially in the summer in the wood there is less GPS-reception. (This is part of to the challenge)
- To find all WP's and the stash, digging is not necessary. YOU DON'T HAVE TO DISMANTLE OR DEMOLISH ANYTHING.
- In rainy periods some spots can be very muddy.

Parking-place: N 51°59.621 E 006°45.757
First walk ca. 260 meter and ca. 230° towards WP 1.


Met dank aan de huidige en voormalige beheerder van Natuurmonumenten van de beheereenheid Winterswijk.
Vielen Dank an Natuurmonumenten Winterswijk.-------------Many thanks to Natuurmonumenten Winterswijk.

Additional Hints (Decrypt)

[pré-stash * NL] Ubh wr nna qr ivwsqr ertry ina: Abt rra nnagny nnaqnpugfchagra.
[Pré-Final * D] Uvre fbyygra Fvr qvr süasgr Mrvyr va npugaruzra nhf: Aha abpu rvavtr Orzrexhatra.
[Pré-stash* E] Gnxr bofreinapr bs gur svsgu yvar sebz: Fbzr cbvagf bs nggragvba.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)