Skip to content

Columbus egg / Kolumbovo vejce EarthCache

Hidden : 05/22/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Kolumbovo vejce / Columbus' egg

Logo

Přírodní rezervace Maštale

Toulovcovy maštale jsou ojedinělým souborem skalních útvarů, hlubokých kaňonovitých údolí, skalních měst, jeskyní i samostatných skal pojmenovaných podle toho, co lidem připomínali. Chráněný přírodní výtvor má rozlohu 1036 hektarů a jsou to skály, které jsou tvořeny svrchnokřídovými pískovci mořského původu. Důsledkem vlivu počasí větrné a vodní eroze došlo k vytvoření romantických útvarů jako například Kuchyně, Sklep, Zvon, Myší díra, Panský stůl, Velryba, Kazatelna, Betlém a Kolumbovo vejce. Podle pověsti se zde v dávných dobách ukrýval loupeživý rytíř Toulovec, kterého se však už dnes bát nemusíte a směle můžete navštívit i jeho obydlí.

Celá oblast je protkána hustou sítí turistických stezek s vlastním značením, na kterých se lze občerstvit z častých studánek. Cesty jsou dobře značené a to Z Budislavi, z Nových Hradů i z Proseče.

Maštale Nature Reserve

Toulovcovy maštale is a unique set of rock formations, deep canyon-like valleys, rock towns, caves and individual rocks named after what they reminded people of. The protected natural creation has an area of 1036 hectares and is a rock that is formed by Upper Cretaceous sandstones of marine origin. As a result of the weather, wind and water erosion, romantic formations were created, such as the Kitchen, Cellar, Bell, Mouse Hole, Manor Table, Whale, Pulpit, Bethlehem and Columbus' Eggs. According to legend, in ancient times the robber knight Toulovec hid here, but today you no longer have to be afraid and you can boldly visit his residence.

The whole area is interwoven with a dense network of hiking trails with their own markings, where you can refresh yourself from frequent wells. The roads are well marked, from Budislav, Nové Hrady and Proseč.

Kolumbovo vejce

Mezi nejvýznamnější skalní pískovcové útvary v Budislavských skalách v přírodní rezervaci Maštale patří útvar Kolumbovo vejce. Tento skalní blok stojící pouze patou na vlastním skalním podkladu lze uvidět na červeně značené cestě, která vede z Boru u Skutče k chatě Polanka. Přímo ke skalnímu útvaru vede Krátká značená odbočka.

Columbus' egg

The Columbus Egg Formation is one of the most important rock sandstone formations in the Budislav Rocks in the Maštale Nature Reserve. This rock block standing only with a heel on its own rock base can be seen on the red marked path that leads from Bor u Skutče to the Polanka cottage. A short marked turn leads directly to the rock formation.

Skalní město Toulovcovy maštale / The rock town of Toulovcovy maštale

Jak si EarthCache zalogovat

Pro uznání logu je potřeba splnit 4 úkoly!

1. Vyfotografuj se s GPS přístrojem pred vejcem a obrázek pripoj k logu.

2. Jak starý je skalní útvar Kolumbovo vejce?

3. Na jaké části se rozděluje geologické období Křída?

4. Odhadni s přesností na metry jaká je výška vejce.

Odpovědi mi pošli na e-mail v profilu nebo v soukromé zprávě v message center a až potom zaloguj. Pokud budu potřebovat upřesnění, ozvu se ti.

How to log EarthCache

To recognize the logo, you need to complete 4 tasks!

1. Take a picture with the GPS device in front of the egg and attach the image to the logo.

2. How old is the rock formation of Columbus' Egg?

3. In which parts is the geological period of the Cretaceous divided?

4. Estimate to the nearest meter what the height of the egg is.

Send me the answers by e-mail in your profile or in a private message in the message center and only then log in. If I need clarification, I'll get back to you.

Karma keše

Aktuální verze: místo č. 1, listing č. 2
Aktuální stav: OK
Posledni editace listingu: 3.12.2020
Poslední kontrolní návštěva: 5.5.2009

Logo

Additional Hints (No hints available.)