Skip to content

Valdeka Castle Traditional Cache

This cache has been archived.

Chekists: Close!

More
Hidden : 06/05/2009
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


LV - Jelgava–Valdekas pili, kas 17.gs. tika uzcelta ka Kurzemes un Zemgales hercoga medibu pils, kura 19.gs. vidu tika parbuveta neogotikas arhitekturas stila. 19.gs. pils piedereja Rekes dzimtai. Vietvards darinats no vacu valodas vardiem: wald–mežs, ecke–sturis. Lidz 19.gs. beigam/20.gs. sakumam šaja vieta atradas mežs, kuru 1.Pasaules kara laika izcirta. Latvijas Republikas laika no 1920.gada lidz 1940.gadam pils un saimniecibas ekas tik lietotas Jelgavas Valsts vidusskolas vajadzibam, šeit bija ari ferma un internats. Tagad mineta teritorija un saglabajušas ekas ir Latvijas Lauksaimniecibas universitates ipašums. Vietvards VALDEKA ir izmantots ari citu kulturvesturisku objektu nosaukumos, kas atrodas netalu no bijušas Valdekas pils. 1. Preti pilij uz ziemelu pusi atrodas bijušas Zorgenfreija muižas teritorija, kur bija pilsetnieku promenades un vasaras restoracijas vieta lidz 1.Pasaules karam, kad šo vietu nopostija un apkartejo mežu izcirta. 1936.gada rikotaja „Meža diena” tika iestadita berzu aleja ar Vienibas ozolu alejas centra. Pašlaik šeit atrodas Svetbirze – politiski represeto Jelgavas iedzivotaju pieminas vieta. 2. Talak atrodas kapi „Henriettenruch”, kuri nosaukti pirma Krievijas gubernatora Kurzemes guberna Karla Vilhelma Driesena mirušas sievas Henrietes varda, kura šeit ir apglabata. Pec ši nosaukuma nakošais nosaukums bija „Reka kapi” (dzimtas kaplica bija apbediti Rekes dzimtas piederigie). Rekes dzimtas kaplica padomju varas gados tika iznicinata. Kapsetai tagad ir jauns nosaukums – „Berzu kapi”.

ENG - Jelgava-Valdeka castle in the 17th century was built as the Duke of Kurzeme and Zemgale hunting castle, a 19th century was rebuilt in the mid neogotikas architectural styles. 19th castle belonged Rekes family. Place names made out of German words: Wald-forest, Eckes-corner. Up to the 19th century beigam/20.gs. beginning of in this place was in the forest, which 1.Pasaules war cut. Latvian Republic time from 1920 to 1940 the castle and outbuildings as used in Jelgava State secondary needs, there was also a farm and Internat. Now the said territory and maintain the buildings of the Latvian Agricultural University property. Place names VALDEKA is also used in other cultural and historical name of the object, which is located a short distance from the castle were Valdeka. 1. PRETI castle on the north side of the mansion were Zorgenfreija area where the city promenade and summer restoracijas place until 1.Pasaules War when this place was destroyed and the surrounding forest cut. Hosting the 1936 "Forest Day" were planted scrub oak alley with a unit alleys downtown. Currently there are Svetbirze - politically repressed Jelgava capita memorial site. 2nd Step to the cemetery "Henriettenruch" who named first Russian governor of Kurzeme guberna Karl Wilhelm Driesena dead wife Henriette expression, which is buried here. After that the name nakošais name was "Reka capital" (the family chapel was buried in the family Rekes nationals). Rekes family chapel soviet times was destroyed. Cemetery now has a new name - "Birch Cemetery.

Additional Hints (Decrypt)

YI - qbohzf RAT - pnivgl

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)