Skip to content

<

Mykines #4 The Lighthouse

A cache by okvalle Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/20/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
4.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Mykines #4 The Lighthouse, a cache by okvalle

 


 

Article from "Fyrbladet" (The Lighthouse Paper), newsletter for members of The Society of civil servants in the Lighthouse Department, 1970 in connection the the automation of Mykines Fyr

        The lighthouse on Mykines was build in 1909 and lit the same year the 1.th of November.
        Along with the building of the lighthouse, the principal lighthouse keeper house, a house for storing paraffin and a warehouse were erected. Moreover a bridge was built over the narrow sound, which divide Mykines Holm from Mykines.
        In this way connection between the lighthouse and the little village, which is lying at the the south westernly corner of Mykines, was established. Though the path is not the easiest accessible - one have to pass a hight of about 130 meters - it has shown to be indispensable, as it only is possible to land on Mykines Holm in fine weather.
        In 1928 a radio station with a radio beacon was installed in a new house which was built north of the principal lighthouse keeper house. This house was in 1934 enlarged with a generator house.
        As the amount of work at the lighthouse increased, more staff living on the Holm was necessary and in 1927, 2 houses were built, one for an assistant lighthouse keeper and one for an assistant. This was the configuration until the war began in 1939 - 40, where the island was occupied by the British Army, who established a guard in the village, while the lighthouse was taken care of by the usual staff.
        During the war, Myggenæs Fyr was more times attacked by German aeroplanes and the generator house was damaged by bombs. The houses, especially the principal lighthouse keeper house, was hit by machine gun bullets and one member of the staff was lightly injured by a bullet.
        After the war, a new generator house was built in 1948 - 49 and the radio beacon was renewed.
        In 1955 the old bridge was substituted by a new grilled beam bridge, as the rock around the gjogv didn't allowed the building of a new suspension bridge.
        After 1960 the houses were renewed in several ways, among others with central heating and the fresh water supply was expanded and there is now pressure on the taps and a bathing room has been arranged in the principal lighthouse keeper house.
        In 1968 - 69 it was decided to automate the lighthouse, as the conditions for the school children were unsatisfactory and it was increasing difficult to get the necessary manpower to maintenance work and transports, as the number of inhabitants in Myggenæs village, have been steady declining during these later years.
        Along with this, it was decided by the Faroese parliament, Lagtinget, in an attempt to stop the depopulation of the island, to build a power station and supply the village with electrical light. Because of that, the road was ready for automation of the lighthouse and this process was finished this autumn.
        The power station built in the village not only supply the village with electricity but also supply the lighthouse through a 2 kilometer long cable. At the same time, a room for a reserve generator with a diesel engine and a new radio beacon was arranged in the outhouse of the principal lighthouse keeper house. The generator starts automatically, if the main power from the village fails.
        At the same time, a new mast of glass fiber without ropes, has been erected and a whiplash and umbrella antenna installed. And this arrangement has shown to be very fit for the conditions at Mykines Holm with its salt saturated atmosphere, which is corrosive and has shown to disturb the function of the antennas.
        The beacon also got alternation current and connected to the reserve power station.
        Because of the automation, the staff could be transferred and the lighthouse is now taken of by an assistant lighthouse keeper, who is living in the village and inspects the lighthouse once a week.
        The principal lighthouse keeper house has been put in order and is intended to be standing and used during inspection and maintenance work. The two smaller houses have been demolished as well as the generator hose and the paraffin house. So in this way, the establishment is now almost as it was, when built in 1909.
        An automation almost always has its victims and seen from the island and in further meaning the Faroes and the staffs point of view, it has to be regretted, that the development has been followed by this simplification.
        During the years, the lighthouse and its staff have had great importance for the village and it has to be mentioned, that tax for 3 to 4 families no more is a part of Myggenæs kommune's income and besides this, the extensive building and repair works, have implied great turnover and income for the inhabitants of the village, who always with interest and craftsmanship, have participated in all kinds of work.
        The daily and detailed weather observations also have disappeared to regret for many. Left back is maybe a little local forecast in the Faroese wireless, but without doubt, many on the Faroes are missing the daily contact with the lighthouse and the staff out there.
        One can now stand in Myggenæs village and look out at the empty and deserted "Holmen". In the night, one sees the light of the beacon, but apart from this, only darkness. The establishment looks as it did in 1909, but there is no more life around the house, everything is empty and deserted. What one in former time looked out at and longed for, is now only empty and deserted, bygone now and it lasted for only 61 years.

The cache is an small Lock & Lock container

 

Artikel fra "Fyrbladet", medlemsblad for Foreningen af Embedsmænd i Fyrvæsnet, 1970 i forbindelse med automatiseringen af Mykines Fyr

        Fyret på Myggenæs blev bygget i 1909 og tændt samme år 1. november.
        Samtidig med fyrets bygning blev fyrmesterboligen, oliehus og pakhus opført,. Desuden var det nødvendigt at opføre en bro over det smalle sund, der adskiller Myggenæs Ø fra Myggenæs Holm.
        Derved skabtes en forbindelse mellem fyret på Holmen og den lille bygd, der ligger på Myggenæs' sydvestlige del og selv om denne gangsti ikke kan siges, at være let tilgængelig - man skal op i ca.130 m højde - har den dog vist sig helt uundværlig, da man kun i meget godt vejr kan sejle til Holmen.
        I 1928 blev der oprettet en radiostation med radiofyr indrettet i et nyt hus nord for fyrmesterboligen. Dette hus blev i 1934 yderligere udvidet med et maskinhus.
        Da arbejdet på fyret var blevet stærkt forøget, krævedes personale med fast boplads på Holmen, hvorfor der i 1937 blev opført 2 nye holiger, henholdsvis for en fyrassistent og 1 fyrpasser. Denne tilstand varede til krigen begyndte i 1939 - 40, hvor øen blev besat af englænderne, der oprettede vagt i bygden, hvorimod fyret stadig blev passet af fyrpersonalet.
        Under krigen blev Myggenæs Fyr angrebet flere gange af tyske flyvemaskiner og maskinhuset blev helt ødelagt af bomber. Husene, især fyrmesterboligen, blev ramt af maskingeværkugler, hvorved en af fyrpersonalet blev lettere såret af en kugle.
        Efter krigen blev der i årene 1948 - 49 bygget nyt maskinhus og radiofyret fornyet.
        I 1957 blev den gamle bro fornyet med en gitterdragerbro, da klipperne omkring Holmgjoven ikke tillod bygningen af en lettere hængebro som den tidligere.
        Efter 1960 er boligerne blevet moderniseret på flere punkter, blandt andet er der installeret centralvarme og ferskvandscisterneanlægget blev udvidet, hvorved der er kommet trykvand og badeværelse indrettet i fyrmesterboligen.
        I 1968 - 69 blev der truffet endelig beslutning om fuldstændig automatisering af fyret, da blandt andet skoleforholdene for personalets børn var utilfredstillende, ligesom det var meget vanskeligt at få den nødvendige arbejdskraft til vedligeholdelsesarbejder og transporter, da indbyggertallet i Myggenæs Bygd gennem de senere år har været meget stærkt dalende.
        Da man yderligere fra Lagtingets side - uanset det dalende befolkningstal - ønskede bygden forsynet med elektrisk lys, var vejen hermed åbnet for en endelig automatisering af fyret, der blev tilendebragt i dette efterår.
        Der blev i bygden bygget et elektricitetsværk, der ikke alene forsyner bygden med strøm, men også fyretablissementet gennem et ca 2 km langt kabel. Samtidig hermed blev fyrmesterboligens udhus indrettet til maskinrum indeholdende reservegenerator med dieselmotor og nyt radiofyr, der alt sammen indkobles automatisk, såfremt bystrømmen skulle falde ud.
        Samtidig blev der opsat en ny let antennemast udført i glasfiber med piske og paraplyantenne, uden afstivning med barduner og denne har vist sig særdeles velegnet for de stedlige forhold, hvor den saltmættede luft virker stærkt generende på en almindelig trådantenne.
        Selve fyret fik også vekselstrøm og er ligeledes tilsluttet reservestrømsanlægget.
        På grund af de indførte automatiseringer kunne fyrpersonalet nu forflyttes og fyret passes nu kun af én fyrpasser boende i bygden, der tilser fyret 1 gang om ugen.
        Fyrmesterboligen er blevet gjort i stand og skal forblive stående indtil videre, beregnet for ophold under inspektion og vedligeholdelse, hvorimod de to mindre boliger fra 1937 er nedrevet. Det samme gælder maskinhuset og oliehuset, således at etablissementet nu fremtræder omtrent som det så ud ved opførelsen i 1909.
        En automatisering kræver næsten altid ofre og set fra øens og i videre forstand Færøernes og personalets side, må det beklages, at udviklingen har medført denne forenkling.
        Fyrets og dets personales betydning for øen, har gennem årene været meget stort, for eks. kan anføres, at 3 - 4 familiers skatteindtægt nu udgår af Myggenæs kommunes indtægter, ligesom de mange og gennem årene meget omfattende byggearbejder, der er foretaget ved fyret, har betydet stor omsætning og indtægt for bygdens beboere, der altid med interesse og dygtighed har deltaget i alle arbejder.
        De daglige og meget omfattende vejrmeldinger er nu også forsvundet til stor gene for mange. Tilbage bliver måske en lille lokal vejrberetning i den færøske radioavis, men der er ingen tvivl om, at man på Færøerne stærkt vil savne den daglige kontakt med fyret derude.
        I Myggenæs bygd står man nu og ser ud på den tomme og forladte "Holmen". Om natten ser man fyrets lys, men derudover er der mørkt overalt, etablissementet ser ud, som det gjorde i 1909, men der er ingen liv og travlhed omkring boligen, alt er tomt og øde. Det man tidligere fra bygdens side så ud på - og længtes efter - det er fortid nu, det varede kun i 61 år.

 

Cachen er en liten Lock & Lock beholder

Additional Hints (Decrypt)

Haqre fgbar ol gur fgrcf
Haqre fgra irq genccrgevaa

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)