Skip to content

Cervený kamen - pod hradom Traditional Cache

Hidden : 06/25/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Táto keška vám chce ukázat monumentálny pohlad na stavbu hradu.
This cache wants to show you a monumental point of view on the castle.


SK:Takmer pol tisícrocia hrad patril rodine Pálfiovcov. Ked po druhej svetovej vojne emigroval posledný Pálfi, starostlivost o túto kultúrnu pamiatku prevzal štát. Spociatku sa pracovalo bez riadneho plánu, potom zacali so systematickou rekonštrukciou moravské firmy a napokon opravy dotiahol žilinský Pamiatkostav do stavu, ked v r. 1990 bolo možné hrad ciastocne sprístupnit pre verejnost. K najvýznamnejším pocinom Žilincanov patrí kompletizácia medenej strešnej krytiny hradného paláca a dostavba kamenného mosta na mieste bývalého padacieho. Aj tak sme však za minulého režimu žartovali, že rekonštrukcia trvá ovela dlhšie ako kedysi výstavba.
Po nežnej revolúcii sa konalo výberové konanie na dalšie práce a v nom zvítazila polská firma P. R. Z. w Krakowie. Odvtedy sa postupne sprístupnujú dalšie objekty, napríklad záhrada francúzskeho typu, obrazáren v bývalej jazdiarni a v r. 2009 aj kompletná hradná priekopa s možnostou úplne obíst hrad zospodu. Plánuje sa aj úprava anglického parku v okolí rozsiahleho, už neplateného parkoviska. Aj Slovenská národná galéria by rada využila obrovské miestnosti hradu ako depozitár. Pravda ak ministerstvo kultúry bude schopné nadalej investovat ako doteraz.

Práve sprístupnenie priestorov bezprostredne pod hradným palácom inšpirovalo vznik tejto kešky. Do oblasti sa dá dostat dvoma cestami.
Prosím nerozoberajte hradný múr.


EN: Almost a half millennium the castle belonged to the Pálfi family. When the last owner of this name left after WW II, the state began to keep the cultural monument. In the first years the works were performed without complex planning, later Moravian enterprises started systematic reconstruction and finally the Pamiatkostav from the city of Žilina pushed the process in a phase, when it was possible to make the castle at least partially accessible to the public in 1990 y. Among the most important achievements of Pamiatkostav are the complete copper roof of the palace and building of the stone bridge in place of former drawbridge. Nevertheless during the former regime we joked that the reconstruction lasts far more than the building of the castle itself.
After the velvet revolution a public tender on further works was held and polish enterprise P. R. Z. from Krakow won it. Since then further objects are made open to the public, e. g. the French – type garden, a gallery in former hippodrome and in 2009 the complete moat with the possibility to go around the castle bellow it. The English park close to the car-parking (now free of charge) should be also repaired. Slovak National Gallery would like to exploit the huge rooms of the castle as a depository, too. All that provided the Ministry of Culture will be able to continue with financing as it has been up to present day.

Namely making the area immediately bellow the palace open to public inspired the creation of this cache. It can be reached in two ways.
Please do not take the castle walls to pieces.

Hodiny v ktorých môžete navštívit hrad a absolvovat prehliadky a predstavenia, si môžete overit na tejto stránke.
The hours, when you can visit the castle and its sightseeings or shows, you can check on this page.

Umiestenenie skrýše je takmer vždy prístupné bez poplatkov. Vstupné býva jednak v dnoch kedy sú na hrade organizované rozsiahle akcie a hlavne v letnom období: 1. júl - 31. august, momentálne 0,5 Eu dospelý a 0,2 Eu dieta. Hrad je historickou a kultúrnou pamiatkou, po rekoštrukcii. Prosíme aby ste na to brali pri svojich návštevách a hladaní zretel

The cache location is regularly accessible free of charge. Some mere fee is possible in days, when large actions are organized on the castle and in high summer: 1. July - 31. August, at the moment 0.5 Eu / adult, 0,2 Eu / child. The castle is a historical and cultural monument after reconstruction. Please take this into account during your visit and search.

Additional Hints (Decrypt)

Cev uynqnaí xršr avr wr ahgaé avwnxýz fcôfbobz ebmboreng n qrinfgbing uenq, nav wrub zúel. Gurer vf ab arrq gb qrzbhag be qrinfgngr gur pnfgyr abe vgf jnyyf qhevat gur frnepu bs gur pnpur.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)