Skip to content

Jahnaci stit Traditional Geocache

Hidden : 06/25/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Cache je urcena pro príznivce vysokohorské turistiky, milovníky Vysokých Tater, kterí nelitují dlouhého výstupu pro opravdu jedinecné výhledy.


Myšlenka na založení keše na nekterém tatranském vrcholu už mne pronásledovala delší dobu.Po nedávné publikaci keše na Kriváni bylo rozhodnuto.Volba padla na muj oblíbený vrchol, Jahnací štít, nejsevernější vrchol v hlavním hrebenu Tater. Vrchol poskytuje svérázné pohledy na hlavní dominanty východní cásti Tater, Lomnický, Ladový, Pyšný štít, dále Kolový štít, Velkou Svištovku. Na východ pak do Kopského sedla a na hreben Belianských Tater se Ždiarskou vidlou a Havranem.
Schránka o rozmerech 150x100x50 mm ,je umístena na vcholu cca 5 m od dvojice plechových tabulí pod kamenem , který tvorí cástecný previs.Viz obr.92 Fotohint - NOVÉ UMÍSTENÍ !!!
K výstupu nejsou treba v optimálních podmínkách zvláštní pomucky (porádné boty, oblecení do chladna a dešte netreba zduraznovat).Presto vzhledem k délce túry, fyzické nárocnosti a povetrnostním podmínkám hodnotím terén stupnem 5. Na zacátku a konci sezóny je nutno pocítat se snehovými jazyky, které výstup ci sestup znesnadnují nebo znemožnují.
ZVAŽTE SVOJE SCHOPNOSTI, NERISKUJTE !!!

Dále pripomínám, že chodník je prístupný pouze v letní sezóne od 16.6. do 30.10. DODRŽUJTE, PROSÍM! LOGY V JINÉM TERMÍNU NEBUDOU UZNÁNY! Dodržujte prosím zásady ochrany prírody, neriskujte konflikt se strážci porádku,který by ev. mohl mít následek ve zrušení keše!

PODLE DOHODY S TANAPEM NEEXISTUJE VÝJIMKA ANI PRO AKTIVNÍ SPORTOVCE S REGISTACÍ! PŘÍPADNÉ LOGY BUDOU NEKOMPROMISNĚ SMAZÁNY !!!
(visit link)

V logu uvítáme popis cesty,povetrnostní, zejména snehové podmínky, které mohou být cenné pro další návštevníky Tater.Pro zajímavost mužete uvést vámi namerené souradnice a výšku.

Chceme, aby si cache zachovala urcitou úroven, aby odlov byl pro vás príjemným zážitkem.NEVKLÁDEJTE PROSÍM RUZNÉ KINDERPREDMETY, PROJETÉ JÍZDENKY A PODOBNÝ GEOŠROT !!! Není nutno vkládat nic. Pokud se pro neco rozhodnete, melo by to souviset s GC, nejlépe prímo s Tatrami.
V LB PROSÍM ŠETRTE MÍSTEM, PIŠTE PO OBOU STRANÁCH LISTU!
Dekujeme a prejeme štastný lov.

Další odkazy: (visit link) (visit link)

AN:
The cache is intended for the friends of alpine tourism, the High Tatra lovers, who spare time for a long climbing for really incomparable views.

The idea about setting the cache at some Tatra peak has followed me already for a longer time. After the recent publication of the cache at Kriván, the decision on it was taken. The choice fall on my favourite peak, Jahnací peak, that is the easternmost peak in the main edge of the Tatra Mountains. The peak presents specific views of the main view points of the eastern parts of the Tatras, the Lomnický, Ladový, Pyšný peaks, as well as the Kolový and Velká Svištovka peaks. Eastwards view of the Kopské gap and the edge of the Belianské Tatra with the Ždiarská fork and the Havran peak.
The box of dimensions 150x100x50 mm is placed at the top ca 5 m from the couple sheet-metal boards under the stone that forms partial overhang. See Picture 92 Photo Hint – NEW LOCATION!!!
No special aids are required for climbing at optimal conditions (no need to emphasize proper shoes, wear against cold weather and rain-wear). Nevertheless with regard to tour length, physical effort and weather conditions I evaluate the terrain as degree 5. At the beginning and at the end of the season it is necessary to take into account the snow-tongues, which complicate the climbing or descent or make them impossible.
CONSIDER CAREFULLY YOUR ABILITIES, DO NOT RISK!!!

Then I remind you that the footway is accessible only in the summer season from June 16 to October 30. KEEP THIS, PLEASE! THE LOGS IN OTHER DATE WILL NOT BE ACKNOWLEDGED! Follow please the principles of nature protection, do not risk any conflict with the keepers, which would eventually result in cancellation of the cache!
(visit link)

The above mentioned restriction does not apply to the persons who hold the entry permit.

In the log we welcome a description of the way, weather, especially snow conditions, which could be valuable to the next visitors of the Tatras. For the sake of interest you can give the coordinates and altitude that was measured by you.

We want the cache to retain a certain level, so that the hunt could be a pleasant experience for you. DO NOT INSERT PLEASE ANY VARIOUS KINDER-ARTICLES, USED TICKETS AND SIMILAR GEO-SCRAP!!! No need to insert something. Provided you decide for anything, it should relate to GC, preferably right to the Tatras.
IN THE LB PLEASE SAVE SPACE, WRITE ON EITHER SIDE UF THE SHEET!
We thank you and wish you a happy hunt.

Additional Hints (No hints available.)