Skip to content

<

The Lost Fjäll

A cache by herrFamaxe Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/05/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


The Lost Fjäll
The Lost Fjäll [SWE]
Är Sälenfjällen fortfarande fjäll? Inte enligt den svenska definitionen. Forskning från 2007 visar att trädgränsen har nått upp till fjälltopparna i Sälen. I dag växer det träd på topparna där det aldrig har gjort det tidigare, och ett fjäll ska ha en kal topp.

Nu kommer knappast någon att sluta kalla Sälenfjällen för fjäll, utan för svenska folket kommer det alltid att vara Fjällen!

Fjäll
Fjäll är en term som används om berg i de nordiska länderna, och på de berg som bär typiska drag att vara formade av stora ismassor, det vill säja att de har flacka sluttningar och runda former. På norska och isländska syftar fjäll på alla berg. Fjäll finns framför allt i Skandinavien men också i norra Kanada, delar av Ryssland och Storbritannien.

Fjäll delas in i tre grupper, högfjäll, lågfjäll och förfjäll. Till högfjäll räknas de kala bergsområden som ligger över 1200 meter över havet. De högsta i Sverige är Sarek och Kebnekaise. Lågfjäll är de fjäll som överstiger skogsgränsen, men är under 1200 meter över havet. Lågfjällslandskapet består av rundade fjäll med böljande fjällslätter och utsikten är ofta väldigt vidsträckt. Förfjäll är egentligen inte fjäll, men har tidigare varit fjäll där kalfjället har växt igen när skogsgränsen har krypigt uppåt.

Sälenfjällen
Sälenfjällen, vars toppar ligger runt 900 meter över havet, har tidigare klassats som lågfjäll. Men nu när trädgränsen kryper uppåt hamnar de i den sista kategorin, och klassas då inte längre som riktiga fjäll.

Den Skandinaviska fjällkedjan är en del av den Kaledoniska bergskedjan som bildades igenom att kontinentalplattorna Avalonia (England, södra Wales och södra Irland) och Laurentia (Nordamerika) och Baltica (Skandinaviska halvön, Finland, Baltikum samt Europeiska Ryssland) kolliderade. Med den Kaledoniska bergskedjan hänger den Skandinaviska fjällkedjan ihop med Nordamerika.

Den Skandinaviska fjällkedjan består av olika berggrundsplattorna, skollor (delar av bergskedjan som är skapade olika). Seveskollan består av hårda bergarter och bygger upp de högsta fjällmassiven. Köliskollan består av mjuka bergarter som vittrar sönder fortare, och återfinns i lågfjällens avrundade former. Skollornas placering påverkar också hur berget vittrar. De norska fjällen är högre och spetsiga därför att skollorna nästan står vertikalt, till skillnad mot de svenska som ligger mer horisontellt. De högsta fjälltopparna består nästan alltid av svårvittrade bergarter. Fjällkedjorna har varit flera kilometer högre än vad de är idag, det finns beräkningar på att de var över 10 000 meter när den bildades.

För att logga cache
Svara på följande frågor och maila svaret till oss:
1) För hur många miljoner år sedan bildades den Kaledoniska bergskedjan?
2) Vad heter fjället vid Mio Express, och hur högt är fjället?
(Fjället är högre än höjden vid Mio Express toppstation)

Cachen kan loggas direkt när svaren skickats in, är något svar fel så hör jag av mig. Bifoga gärna bilden i loggen. Inga svar i loggen tack.

Skriv gärna en kort väder- och snö rapport i din logg.The Lost Fjäll [ENG]
Are Sälenfjällen still fell? Not according to the Swedish definition. Research from 2007 shows that the tree line has reached up to the peaks in Sälen. Now there are growing trees on the fell tops where it has never been trees before, and a fell has to have a bald top.

The Swedish people will probably not stop calling Sälenfjällen fell, it will always be The Fells!

Fell
Fell is a term used for a mountain in the Nordic countries, and on the mountains that bears the typical features to be shaped by large glaciers, which mean that they have soft slopes and round shapes. In Norwegian and Icelandic all mountain are fells. Fells are mainly in Scandinavia but also in northern Canada, parts of Russia and Great Britain.

Fells are divided into three categories, high fells, low fells and pre fells. High fells include the bare mountain areas above 1200 meters above sea level. The highest in Sweden are Sarek and Kebnekaise. Low fells are the mountain above the forest boundary, but below 1200 meters above sea level. Low fells landscape consists of rounded mountains with rolling plains and mountain views are often very wides. Pre fells are not really fells, but have previously been fells where the bold peaks has grown over with trees, the forest boundary has rise.

Sälenfjällen
The Sälen fells, whose peak are around 900 meters above sea level has, until recently, been classified as low fell. But now as the tree line creeps up they end up in the last category, and then no longer be classed as real fell.

The Scandinavian Fell Chain is part of the Caledonian Mountain Chain that was formed when the continental plates Avalonia (England, South Wales and southern Ireland) and Laurentia (North America) and Baltica (Scandinavian Peninsula, Finland, Baltic and European Russia) collided. Through the Caledonian Mountain Chain is the Scandinavian Mountain Chain connected with North America.

The Scandinavian mountain chain consists of various rock plates, parts of the mountain chain that is created different. Sevesplate consists of hard rock and build the highest fells. Kölisplate composed of soft rocks that erodes faster, and can be found in low fells rounded shapes. How the plates are placed also affects how the rock erodes. The Norwegian mountains are higher because the plates stand almost vertically, in contrast to the Swedish that is more horizontal. The highest mountain peaks is almost always composed of rocks that erodes slow. The mountain chains have been several kilometers higher than they are today, there are estimations that is was 10 000 meters high when it was formed.

To log the cache
Answer the following questions and mail the answers to us:
1) How many million years is it since the Caledonian mountain chain was created?
2) What's the name of the fell at the Mio Express, and how high the fell?
(The fell is higher than the height at Mio Express top station)

The cache can be logged as soon as the answers are mailed to us; if there is any problems with the answers Iwill contact you. Feel free to upload your picture with the log. No answers in the log please.

Please write a short weather and snow report in your log.

Caledonian mountain

Webcam at MioExpress.
EarthCache, homepage EarthCache Masters Program
Official EarthCache Banner

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.