Skip to Content

<

Zámek tří císařů / The castle of three emperors

A cache by Pajast Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/29/2009
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Ukol (zkracene a bez ceske diakritiky):
E-mailem mi poslete odpovedi na tyto otazky:
1. Ktery nerost je obsazen v buliznikove skale a odrazi radiove vlny?
2. Priblizna hloubka hradni studny.
Necekejte na potvrzeni a zalogujte rovnou!!
Nepouzivejte vzkaznik, prosim!Vítejte na zámku tří císařů a tří armád!

Welcome to the castle of three emperors and three armies!

Pozor! Toto není klasická keška! Nehledejte tedy na uvedených souřadnicích žádnou krabičku! Fyzicky neexistuje!

Nalezení tohoto virtuálního „pokladu“ spočívá v návštěvě daného místa a splnění zadaných úkolů.


 

Váš úkol

K zalogování této zemské keše musíte navštívit zámek Zbiroh. Poslouchejte dobře výklad průvodce. Pak jistě budete znát odpovědi na tyto otázky:
1. Který nerost je obsažen v buližníkové skále, na níž stojí zámek? Tento nerost odráží rádiové vlny.
2. Jak hluboká je hradní studna? Stačí uvést přibližnou hloubku. Jedná se o jednu z nejhlubších hradních studní v Evropě.

Odpovědi na tyto otázky mi pošlete e-mailem.
Prosím, nepoužívejte vzkazník! Komplikuje mi to kontrolu odpovědí.

K internetovému logu pak mužete pridat nejakou zajímavou fotografii, kterou jste porídili behem své návštevy zámku nebo jeho okolí. (V samotném zámku už se bohužel fotit nesmí.)

Nečekejte na moji odpověď a zalogujte se rovnou. Pokud bude něco špatně, určitě se Vám ozvu. Pokud se neozvu, berte to jako můj souhlas.

Zámek Zbiroh je přístupný veřejnosti a je otevřen denně od 10 do 18 hodin. Do parku se platí vstupné.


 

Your task

Before you can log this cache, you must visit the Zbiroh castle. Listen to the guide carefully, so that you could answer the following questions:
1. Which mineral is included in the chert rock which the castle is built on? This mineral reflects the radio waves.
2. How deep is the caste well? It is one of the deepest castle wells in Europe.

Send me your answers via e-mail.

If you want, you can also add some interesting photo to your "found-it" log.

The castle is open every day from 10 a.m. to 6 p.m.


 

Česky:

[CZ]

Geologie zbirožské skály

Zbirožský zámek stojí na buližníkové skále, která je ukázkou obnažených starohorních usazenin, které nebyly přeměněny během pozdějších horotvorných procesů. Buližníky jsou velmi pevné horniny, které někdy užívali pravěcí lidé místo pazourku k výrobě jednoduchých nástrojů. Skládají se z krystalických forem oxidu křemičitého, především křemene, případně i opálu. Ve skále jsou též rozmístěny krystaly nerostu, který je rovněž formou oxidu křemičitého. Tento nerost se vyznačuje tím, že odráží a zesiluje rádiové vlny. Toho využívaly armády (německá, československá a česká), které zámek více než polovinu 20. století obývaly. Měly zde nainstalovaná odposlouchávací zařízení. Vojska Varšavské smlouvy zde pomocí radiolokátoru Tamara tajně sledovala „neviditelné“ americké letouny Stealth.
Buližníky vznikaly ve starohorách usazováním vysrážené kyseliny křemičité na mořském dně, pravděpodobně za přispění mikroorganismů. Kyselina křemičitá měla původ v horkých podmořských pramenech, spjatých s vulkanickou činností. Z ní také pocházejí krystaly nerostu, který je v usazeninách obsažen a na který se ptám (otázka č. 1). Na přelomu starohor a prvohor probíhalo tzv. kadomské vrásnění a došlo k vyzdvižení těchto hornin. V období kambria bylo toto území souší. V ordoviku došlo k opětovnému zalití mořem a dalšímu usazování mohutných vrstev hornin. V karbonu a permu (mladší prvohory) probíhalo variské (hercynské vrásnění), které vyzdvihlo a zformovalo Český masiv. Od té doby je toto území souší. Původně mohutné pohoří bylo postupně snižováno erozí a odnosem hornin.


Buližník ze Zbiroha

Buližníkové usazeniny se hojně vyskytují v západních a středních Čechách. Reliéf Zbirožské vrchoviny vznikl odnosem mladších vrstev hornin a obnažením (denudací) hornin starších. Buližníky jsou velmi tvrdé a značně odolné vůči erozi, jíž odolaly snáze než okolní usazeniny. Tak vznikly mohutné skalní suky, vyčnívající nad okolní krajinu. Území je součástí tzv. barrandienu – izolovaného pozůstatku horstva pocházejícího z mladších starohor.

Trocha historie

Zbiroh patří k nejstarším českým hradům. Byl založen někdy na počátku 13. století. Je ukázkou postupného stavebního vývoje od středověkého hradu až po pohodlný zámek. Je nazýván zámkem 3 císařů, protože ve své pestré minulosti byl celkem třikrát v držení císařů Svaté říše římské (a zároveň českých králů). Prvním z nich byl Karel IV., který zámek krátce držel v letech 1333–1336, ještě jako moravský markrabě. V roce 1431 jej získal římský král a pozdější císař Zikmund, který jej však vzápětí zastavil svým věřitelům. V roce 1594 jej získal Rudolf II. jako součást majetku zabaveného Lobkovicům za účast na spiknutí proti císaři. Rudolf si hrad oblíbil a nechal jej přestavět na honosné renesanční sídlo.

Od druhé světové války až do roku 1995 zámek postupně obývaly tři armády (viz výše). Proto se též někdy nazývá zámek tří armád.

English:

[EN]

Geology of the castle rock

The Zbiroh castle stands on a chert rock, which is an example of denuded proterozoic sediments. Cherts are very firm rocks, which were sometimes used by prehistoric people for tool production instead of flintstone. They are composed of crystalic forms of silicon dioxide, in paticular, of quartz, eventually of opal. In the castle rock, there are also crystals of a mineral which is also a form of silicon dioxide. This mineral is characterized by radio waves reflecting and amplification. This fact was exploited by the armies (German, Czechoslovak and Czech) that were occupying the castle for more than a half of the 20th century. They installed some monitoring equipment here. The Warsaw Pact armies secretly monitored the "invisible" airplanes Stealth by the help of the passive radar called Tamara.
Chert rocks were formed in the Proterozoic period by precipitating and sedimenting of silicic acid, probably with a contribution of microorganisms. Silicic acid originated in hot submarine springs, connected with volcanic activity. It was also the source of crytals of the mineral which is included in the sediments (question No 1). The Cadomian orogeny (the end of the Proterozoic period and the beginning of the Palaeozoic preiod) elevated the rocks. This area was a dry land during the Cambrian period. Later, in the Ordovician period, the sea overflowed this land again. New and huge layers of sediments were embeded. In the Carboniferous and Permian periods (upper Palaeozoic), the Variscean orogeny elevated and formed the Bohemian Massif. This region has been a firm land since then. The originally huge mountain system has been lowered by erosion and denudation of the rocks.


A chert stone from Zbiroh

Chert sediments frequently occur in western and central Bohemia. The relief of the Zbiroh Highland was formed by loss of younger layers and denudation of older rocks. Cherts are very resistant to erosion, more than the circumjacent sediments. This is why they form huge blocks, surmounting their surroundings. The region is a part of so called Barrandien – an isolated residue of a mountain chain, originating in the neoproterozoic period.

Some history

Zbiroh belongs to the oldiest Bohemian castles. It was founded at the beginning of the 13th century. It is an example of the building development from a medieval castle to a comfortable chateau. It is called the castle of three emperors, because, in its colourful past, it was held by three holy Roman emperors (and Bohemian kongs at the same time) three times. The first was Charles IV who held the castle shortly in 1333–1336, yet as a Moravian margrave. In 1431, it was bought by emperor Sigismund, but he mortgaged it to his creditors immediately. In 1594, the castle was confiscated from the Lobkowicz family (for their participation in a conspiracy) by Rudolf II., who favoured it and had it rebuilt into brownstone Renaissance residency.

From the world war II to 1995, the castle was subsequently occupied by three armies (see above). This is why it is sometimes called the castle of three armies.

Karel IV.  Zikmund  Rudolf II.

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

1,132 Logged Visits

Found it 1,124     Write note 7     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 796 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.