Skip to Content

<

Domaniza

A cache by kardygo, kaardi Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 11/29/2009
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Nenárocná poznávacia prechádzka po dedinke Domaniža a blízkom okolí.

DOMANIŽA 

rajská ruža! / the rose of eden!

(domanižské porekadlo/ local saying)

Niekolko základných údajov o obci / Some basic information

Pocet obyvatelov
Population
1 492, podla scítania z roku 2001 Erb Domaniže
Rozloha katastra
Land area
2 605,7 hektárov
Nadmorská výška
Altitude
390 metrov nad morom
Pocet domov
Number of houses
410, podla scítania z roku 2001
Prvá písomná zmienka
First written reference
1268
Okres / District Považská Bystrica
Kraj /Region Trencíansky
Starosta obce / Mayor Jozef Galko
Webstránka / Web http://www.domaniza.sk

    Dalšie zaujímavé údaje hlavne geografického rázu si môžete precítat na informacnej tabuli na STAGE1, vedla ktorej sa nachádza aj orientacná mapka dediny.
    Medzi významné kultúrne pamiatky v Domaniži patrí gotický rímsko-katolícky kostol sv. Mikuláša biskupa z 13. storocia, rokokový Mariánsky stlp z 18. storocia so sochou z 19. storocia. Na miestnom cintoríne sa nachádza hrob ucitela, básnika, prekladatela a tajomníka Slovenskej národnej rady Daniela Jaroslava Bórika (1824 - 1899). Na tieto, ale aj iné pamiatky sa pôjdeme spolu pozriet.
    Other interesting data primarily geographic in nature can be found on the signboard at STAGE1, which is located next to the guide map of the village.
    One of the most important points of interest in Domaniza is roman-catholic church of bishop St. Nicholas of the 13th century and rococo Marian column of 18th century with a statue of 19th century. Also the well-known teacher, poet, translator and secretary of the Slovak National Council Daniel Jaroslav Bórik (1824 - 1899) has been buried at the local cemetery. This geocaching route will take you to these, but also to other interesting places.

Stage 1 - Erb a pamätník / Arms and memorial

    V blízkosti tohoto stage-u môžete odparkovat svoje vozidlo a môžeme sa s chutou pustit do zbierania indícií. Stojíte na vstupe areálu Pamätníka padlých v 2. svetovej vojne. Oproti nemu je:
    In the vicinity of this stage you can park your car and from this point you can embark in collection of indications. You are located at the entrance into the area of Monument to the heroes of the World War II. Opposite is:

Erb obce / Coat of arms of the municipality

    Domaniža má zachovanú originálnu erbovú listinu už z roku 1559, ktorá je uložená v okresnom archíve v Orlovom. Obsahom erbu je v modrom štíte zo strieborných vln vyrastajúci strieborný grif. Grifom nazývame vybájenú heraldickú figúru, ktorej horná polovica je orol, spodná lev. Táto figúra sa prevažne vyskytuje v erboch šlachtických rodov. Obec od roku 1560 mala aj úradné pecatidlo, ktoré bolo zhotovené podla predlohy na erbovej listine. Odtlacok pecatidla je na písomnosti z 31. júla 1590, ktorá sa nachádza v múzeu v Kremnici. Okrem tohto je známe aj iné pecatidlo z 19. stor. a znázornuje grifa letiaceho nad pažitou. Toto sa nachádza v múzeu v Trencíne.
    A je pocet vlajociek vlajúcich nad erbom.
    Domaniža has retained the original armorial list going back to 1559, which is stored in county archives in Orlove. The coat of arms consists of a silver griffin growing out of silver waves on the blue shield. Griffin means mythical heraldic figure, of which the upper half is eagle and the lower a lion. This figure is mainly found in coat of arms of noble families. Since 1560 the village has had an official seal, which was constructed according to the master list of coats of arms. Imprint of the seal was found on the document of July 31, 1590, which is located in a museum in Kremnica. In addition to this there is also other known seal of the 19th century which shows a griffin flying over a chive. This one is stored in a museum in Trencin.
    A - number of flags billowing over coat of arms.

Pamätník padlých v II. svetovej vojne / Monument to the heroes of the World War II

Pamätník padlých    Pamätník stojí medzi vodami na bývalom šianci. V partizánskych bojoch a v koncentracných táboroch zahynulo osem  obcanov Domaniže. Všetkým padlým  obyvatelom  Domaniže, pri príležitosti 10. výrocia SNP 1955, bol za tajomníka MNV Ladislava Augustína postavený medzi riekami pamätník, ktorý si obyvatelia uctievajú  a  pripomínajú si  ich obete  za  oslobodenie  Domaniže.
    B je pocet obcanov, ktorí padli priamo v Domanizi.
    Cestou na stage 2 budete prechádzat okolo fary a hore po schodoch okolo tzv. Mariánskeho stlpu (referencný bod STLP).
    Memorial stands between two creeks. Eight inhabitants of Domaniza were killed during partisan battles and in concentration camps. By the occasion of commemorating the SNP (Slovak National Uprising) 10th anniversary and the victims of liberation of the municipality, in 1955 the local mayor Ladislav Augustin unveiled this memorial.
    B is the number of inhabitants who were killed directly in Domaniza. On the way up to Stage 2 you will be passing by the parish and later on the stairs by the Marian column (reference point STLP - column).

Mariánsky stlp / Marian column

Mariánsky stlp    Stlp vdaky dal postavit domanižský farár Goldberger okolo roku 1738 v období rekatolizácie - po porážke protestantov, ktorí okupovali po mnoho rokov a niekolkokrát kostol. Vtedy sa poddaní museli preorientovat vo svojej rím. katolíckej viere na protestantskú. (Pocas viacerých stavovských povstaní v 17. a 18. storocí). Prvýkrát sa dostali Turci aj s protestantským velitelom šlachticom Bockaiom do Domaniže v  roku 1605. Domanižská kronika spomína taktiež príchod protestantov v roku 1682, kedy sa musel farár Liskóczi  tri mesiace skrývat pred nimi v lesoch a štvrtýkrát okupovali kostol protestanti v roku 1705. V roku 1996 bola prevedená oprava tohto stlpa a na vrchole bola postavená socha Panny Márie Nepoškvrnenej, preto sa dnes tento stlp vdaky nazýva Mariánsky.
    This column of gratefulness was built thanks to priest of Domaniza named Goldberger around 1738 during recatolisation - after the defeat of the Protestants, who occupied the church for many years and several times. In those times people had to reorient their roman-catholic faith to protestant (over several uprisings in the 17th and 18th century). In 1605 the Turks with their protestant commander Bockai for the first time settled in Domaniza. The chronicle of Domaniza also  mentions the arrival of protestants in 1682, when the local priest Liskóczi had to hide in forests for three months. The last time protestants occupied the church in 1705. In 1996 the column has been repaired and on the top the statue of Virgin Mary Immaculate has been installed. So since until now the it is called the Marian column.

Stage 2 - Kostol / Church

Rímsko-katolícky kostol Sv. biskupa Mikuláša / Roman-catholic church of bishop St. Nicholas

Kostol    Rímsko-katolícky kostol, zasvätený sv. Mikulášovi (vyhlásený Ministerstvom kultúry ako národná kultúrna pamiatka), stojí na úpätí vršku Leska, vedla starého cintorína. Je obostavaný murovanou kamennou ohradou s východnou a západnou bránou. Táto ohrada plnila funkciu ochrany obyvatelov. Zo severnej strany vedie ku kostolu široké mramorové schodište. V písomných materiáloch sa nedocítame, aký mal pôvodný románsky kostol tvar a rozmery. Kostol mal drevený strop a za stárocia prešiel mnohými prestavbami a úpravami.
    Túto  historickú pamiatku poškodzovalo trvalé vlhnutie muriva a omietok, co sa zacalo prejavovat vo vážne narušenej statike kostola, coho svedkom sú aj výrazné trhliny v rôznych castiach chrámu. Vdaka iniciatíve farnosti a farníkov sa na kostole zacali záchranné a rekonštrukcné práce. Pri obnažovaní základov stavby sa tu zároven realizuje archeologický výskum pod vedením pracovníkov Pamiatkového úradu (viac info [1] a [3]).
    Na kostole pohladajte zamurovaný bocný vchod a opíšte si letopocet RENO.
    Roman Catholic church dedicated to St. Nicholas (declared by the Ministry of Culture as a national cultural monument), stands at the foot of Leska hill, near the old cemetery. It is stone-fenced from east to west gate. The fenced served also as a protection for residends. From the northern side the wide marble staircase leads to the church. In written materials one cannot find out about the shape and dimensions of the original roman church. The church had a wooden ceiling, and for centuries has undergone many modifications. This historical monument had been damaged by permanent moistening of masonry and plaster, which ended in serious problems with its statics (several cracks in various parts of the temple). Thanks to the initiative of the parish and parishioners for the fundraising, reconstruction works began to rescue the church. Along with the reconstruction the archeological research is being carried out under the direction of workers from The Monuments Board of the Slovak Republic.
    Look for the walled side entrance to the church and make a notice of the era RENO.

Stage 3 - Hrob D. J. Bórika / D. J. Bórik’s grave

Daniel Jaroslav Bórik

Bórik    Daniel  Jaroslav Bórik nar. 16.6.1814 v Sobotišti, zomrel v Domaniži 22. 6. 1899. V roku 1839 vyštudoval teológiu vo Viedni. Pôsobil ako evanjelický farár, ucitel, štátny úradník, básnik, prekladatel, kritik, tajomník Slov. národnej rady, úcastník Slovenského povstania l848-9, bol zakladajúci clen Matice Slovenskej, spolubojovník za národné a sociálne práva Slovákov. Bol vyhlásený za pansláva a prenasledovaný, preto zacal písat pod pseudonymom „Danielo Jaroslavovic“. Toto meno Jaroslav si ponechal aj nadalej. Taktiež bol spoluorganizátor slovenských dobrovolníkov a úcastník vojenských výprav na Slovensko v roku 1848.
    Bórik bol aj literárne cinný, uverejnoval príspevky o potrebe vzdelávania a ekonomického rozvoja a mnohé iné.
    Na jar 1848 bol  uväznený v Ilave za spoluautorstvo petície proti madarizácii. Z väzenia sa mu po  troch mesiacoch podarilo ujst do Viedne. V Salzburgu pracoval na železnici, neskôr aj v Trnave.
    Svoj penzijný život prežíval v Domaniži u svojho syna Vladimíra, ktorý tu bol nadlesný u grófa Esterháziho a býval v horárni pred Zemianskou Závadou.
    G je pocet všetkých riadkov textu na kríži nad jeho hrobom. Cintorín jsa nezamyká. Ak máte so sebou psíka, prosím na tento stage ho radsej neberte a nechajte ho priviazaneho pri vchode na cintorín.
    Daniel Jaroslav Bórik was born on June 16, 1814 in Sobotiste and died on June 22, 1899 in Domaniža. In 1839 he finished his studies of theology in Vienna. He served as pastor, teacher, civil servant, poet, translator, critic, secretary of Slovak National Council, participant in Slovak  National Uprising l848-9, founding member of Matica Slovenská, he was also involved in the movement for national and social rights of the Slovaks. He was declared ‘pansláv‘ (politically and ideologically oriented movement to unite all slavonic nations under russian czarism) and persecuted. Therefore, he began writing under the pseudonym ‘Danielo Jaroslavovic‘. Later he kept the name Jaroslav. He was also co-organizer of slovak volunteers and participated in military expeditions to Slovakia in 1848.
    Borik was also active in literature – he published several articles about the need for education, economic development and others.
    In the spring of 1848 he was arrested in Ilava for co-autorship in petition against Magyarization. After three months he escaped from prison to Vienna. He then worked for the railways in Salzburg and later also in Trnava.
    He spent his retirement in Domaniža with his son Vladimir, who was head forester with Count Esterházi and lived in the forest in front of the village of Zemianska Zavada.
    G is the number of all the lines of text on the cross on his grave. Cemetery is always unlocked. If you have a dog with you, please rather leave him tied at the entrance to the cemetery.

Finál - Svätý Janko / Saint John

    Teraz už máte všetky potrebné premenné na vyrátanie finálnych súradníc:
    Now that you have all the necessary variables, calculate the final coordinates:
N 49° 02.[ENO - ABR - GB]
E 018° 33.[NOG - BRE + RBE]
    Caká vás prechádzka príjemným prostredím o dlžke asi 600 metrov. Doporucujem sa od kostola vydat východnou bránou tzv. bliankou (referencný bod BRANA), pri ktorej je aj WC. Súradnice vás privedú k poslednej zastávke:
    You are about to enjoy a walk in a pleasant environment with distance of around 600 meters. It is recommended to start the walk from the church through eastern gate so-called ‘blianka’ (ref. point BRANA), where you can also find toilets. The coordinates will lead you to the last stop:

Soška sv. Jána Nepomúckeho / Statuette of St. John of Nepomuk

Svätý Janko    Soška stojí na úpätí kopca Háj, na bývalej starej ceste do Domanižskej Lehoty, Sádocneho a Celkovej Lehoty. Dnešná asfaltová cesta kedysi neexistovala. Táto kultúrna historická pamiatka stála pôvodne na  križovatke ciest z Domaniže do Fackova, ktorý urcitú dobu podliehal domanižskej fare, na odbocke do Plebány Lehoty dnes Domanižskej Lehoty cez Blatnicu popod Baranie. Táto križovatka bola v blízkosti kúpaliska, kde potom namiesto sochy bol zasadený ovocný strom, na ktorý si ešte mnohí seniori pamätajú. 
    Katolicizmus, najmä po obnove - rekatolizácii v 18. storocí podmienil aj rozvoj sviatkovania, výzdoby chrámov, uctievanie svätcov, navštevovanie púti a nakoniec aj rozšíreniu betlehemských hier a kolied. Tieto sochy aj stlpy vdaky sa stavali takmer vo všetkých okolitých mestách a obciach, ktoré mali svoje kostoly. Predpokladá sa, že aj táto socha sv. Jána Nepomúckeho bola postavená okolo roku 1738, podobne ako stlp vdaky.
    Keška je skrytá nedaleko. Vzhladom na jej velkost s hladaním isto nebudete mat velké problémy. A dýchajte zhlboka, precistíte si plúca! Vzduch je tam "rajský" :-).
    Statuette stands at the foot of the hill Haj, the former old road to villages of Domanižska Lehota, Sádocne and Celkova Lehota. Today's asphalt road once did not existed. This cultural historic monument was originally situated on the crossing of road from Domaniža to Fackov (which was for certain period of time subject to parish of Domaniza) and its side cut to Plebány Lehota (today Domanizska Lehota) through Blatnica beneath the Baranie area. This junction was near the swimming pool, where fruit tree was planted instead of sculpture. Many seniors might still remember this tree.
    Catholicism, especially after the restoration – recatholisation in the 18th century encouraged also the development of various holidays, decoration of temples, the worship of saints, visits to pilgrimage, and ultimately the spread of Bethlehem plays and carols. These statues and columns were built at almost all surroundings of towns and villages that had their churches. It is estimated that even the statue of St. John of Nepomuk was built around 1738, like the Marian column.
    The cache is hidden close to it. Given its size you will certainly have no problems finding it. So breathe deeply and clear your lungs! The air there is indeed "heavenly".

Literatúra / Bibliography

[1] Klub domanižských dejepisných nadšencov: Domaniža a história (Populárny casopis o histórii a archeológii  Domaniže). 1/2007.
[2] http://www.domaniza.sk
[3] http://domaniza.fara.sk

Profile for kardygoListing ver. 1.1
24-Jul-2010

Additional Hints (Decrypt)

oeiab i bxh / ornz va bar’f rlr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

170 Logged Visits

Found it 149     Didn't find it 4     Write note 9     Temporarily Disable Listing 2     Enable Listing 2     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 2     

View Logbook | View the Image Gallery of 23 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.