Skip to Content

<

Dul Jeronym / The Hieronymus Mine

A cache by MaK_cz Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 07/19/2010
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Důl Jeroným / The Hieronymus MineDůl Jeroným

Cínový důl Jeroným severozápadně od zaniklé obce Čistá eviduje báňský úřad již v roce 1548. Roku 1551 propůjčuje král Ferdinand I. Čisté horní právo a privilegia královského města, která byla dalšími panovníky potvrzena a rozšířena. Město mělo vlastní cínovou váhu, cínovou huť a právo volné těžby dříví v královských lesích. Přes velmi rychlý rozvoj těžby byly na počátku 17. století doly ztrátové a udržovali se jen proto, aby Čistá nepřišla o statut horního města. V roce 1847 se o nich mluví jako o sešlých a také pokusy o obnovení těžby v 19.-20. století skončily bez valného úspěchu.

Podle odhadů poskytl důl Jeroným za celou historii asi ??? - ??? tun cínu. Nebyl proto nikdy tak bohatý a věhlasný jako jiná díla v okolí, ale zato se zachoval v původní podobě. V centrální části dolu se nacházejí impozantní komory ze 16. století. V řadě prostornou stěny a stropy zbarveny černě od sazí, které se usadily při sázení ohně. Stěny jsou zbrázděny rýhami po želízkách a špičácích tehdejších havířů. Svou rozlohou nemá důl konkurenci ani v saských cínových revírech. Některé důlní komory dosahují délky třiceti, šířky deseti a výšky až osmi metrů. Jsou v nich patrné stopy po ohňové metodě dobývání rudy a po práci želízkem a mlátkem.

V únoru roku 1990 byl důl Jeroným prohlášen za státem chráněnou kulturní památku a v současné době probíhají práce na jeho zpřístupnění veřejnosti. Důl je významnou lokalitou Česko-bavorského geoparku, jehož hlavním cílem je všestranně informovat o geologické minulosti regionu, jeho nerostném bohatství, hornické historii a přírodních zajímavostech. Česko-bavorský geopark poukazuje na geologickou stavbu jako na podmiňující faktor historického, ekonomického a kulturního vývoje lidské společnosti. Podporuje přeshraniční spolupráci, zvyšuje turistickou atraktivitu regionu a prohlubuje sounáležitost lidí s jejich krajinou v srdci Evropy.

Pro uznání logu musíte splnit následující úkoly:
- Přiložit k logu vaší fotografii nebo foto GPSky u dolu Jeroným. (vstup nebo infotabule)
- Odpovědět na otázky:

     1) Kolik se za celou historii v dole Jeroným vytěžilo cínu? (infotabule)
     2) Jaké další dva nerosty se těžily kolem Horního Slavkova?
     3) Kolik kamenů tvoří portál vstupu do dolu?The Hieronymus Mine

The Hieronymus tin mine southwest of the former town of Cistá was already registered by the mining office in 1548. In 1551, King Ferdinand I. granted Cistá mining rights and the privileges of a royal town, which were acknowledged and expanded by subsequent rules. The town had its own tin scale, tin smeltery and unlimited logging rights in the royal forests. At the start of the 17th century, the mines were not profitable in spite of the quick development of mining, and were sustained for the sole purpose of retaining the mining town status of Cistá. In 1847, they were regarded as being dilapidated and attempts to revive mining operations in the 19th and 20th centuries ended without any significant success.

During the course of its history, the Hieronymus mine produced approximately ??? - ??? tons of tin. Although the mine was never as rich and renowned as other workings in the area, it has survived in its original form. Imposing underground chambers from the 16th century are located in the central part of the mine. In many places, the walls and ceilings are blackened by soot, which accumulated from fires that had been set. The walls are grooved by the moyles and picks of miners from the past. Even mines in Saxon tin mining districts could not rival its size. Some of the mine´s chambers, which are up to 30 m long, 10 m wide and 8 high, contain noticeable traces left by ore extraction methods using fire (firesetting), moyles and malls.

In February 1990, the Hieronymus mine was declared a protected cultural monument by the state and, currently, work is under way to make it accessible to the public. The mine is a significant part of the Czech-Bavarian Geopark. Its primary purpose is to provide comprehensive information about the region´s geological history, mineral wealth, mining history and natural landmarks. The Czech-Bavarian Geopark shows that geological structure is an underlying factor in the historic, economic and cultural development of human society. It also promotes cross-border partnership, increases the region´s tourist appeal and strengthens the unity of people and their region in the heart of Europe.

To validate your log you need to accomplish the following tasks:
- Attach a picture of yourself or your GPS near the Hieronymus mine to your log. (entrance or information board)
- Answer the questions:

     1) How much tin was extracted in the history of Hieronymus mine? (information board)
     2) Which two minerals used to be extracted in the vicinity town of Horni Slavkov?
     3) How many stones create the entry portal to the mine?Další informace / Other information:
     Dějiny dolování cínu v Slavkovském lese
     Důl Jeroným

Zdroj / information: Česko-Bavorský Geopark
Foto: Island968

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

580 Logged Visits

Found it 572     Write note 7     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 551 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.