Skip to content

Slunaky EarthCache

A cache by A+T Message this owner
Hidden : 01/13/2010
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Tato earthcache vzniká na míste puvodní Norterovi tradicky. Po predchozí domluve jsme s Norterem usoudili, že Earthcache se sem hodí více a tak puvodní keška byla archivována.

**********************************************************************

**********************************************************************

    Jako Slunáky jsou oznacovany ruzne veliké balvany tvorené kremencem, které mají jakoby lakovaný povrch. Vetší nahloucení takových kamenu najdeme u obce Rokle asi 6km od Kadane. V r. 1966 byly vyhlášeny k ochrane na ploše 3,5ha, v soucasné dobe je to prírodní památka .
Obdobné kameny se vyskytují i na jiných místech. Pravdepodobne jde o zbytky druhohorních (krídových) uloženin, u kterých došlo ve tretihorách k prokremenení.

At je již puvod slunáku jakýkoliv, velmi pravdepodobne docházelo k prokremenení v období teplého a relativne suchého tropického klimatu, které zde panovalo koncem druhohor a behem celého období tretihor. V té dobe docházelo k chemickému zvetrávání, pri kterém se uvolnoval oxid kremicitý a migroval jako tekutý gel. Ukládal se v terénních depresích nebo protékal do nižších poloh hornin, které prokremenoval a kde vytvárel shluky. Vzhledem k tomu , že kremicité horniny jsou velice tvrdé, dobre odolávají zvetrávání. Proto se s nimi setkáme i v dobe kdy již okolní hornina byla odnesena. Koncem tretihor a zacátkem ctvrtihor byly slunáky vystaveny i vetrné erozi, proto je jejich povrch místy vyhlazen.

Pralidé využívali úštepku slunáku a ostatne všech tvrdých kremencu jako nástroju.
V 19. stol. z nich byly vyrábeny dlažební kostky, tvorili tzv. "kocicí hlavy". Po první svetové válce se zacaly tyto kremence používat jako materiál k výrobe dinasu. Ten se používá k obkladum sklárských a jiných pecí. Proto mnohé lokality slunáku nenávratne zmizely.
Zdejší slunáky nebyly naštestí dostatecne cisté a tak se zachovaly dodnes.

Text prevzat ze stránek www.krusnohorsky.cz

 

Toliko odborný text a ted k úkolum které Vás cekají:

1) Jaká je nadmorská výška Slunáku dle naucné cedule?

2) Kdy docházelo k tzv. "silicifikaci" Slunáku?

3) Jak vznikl název Slunáky?

4) Co je to silicifikace?

5) K logu pripojte fotografii Vás, nebo vaší GPS dle spojleru. *

Všechny odpovedi na naše otázky je možné zjistit na naucné ceduli u Slunáku. Odpovedi pak zašlete pres profil. S logováním nemusíte cekat na odpoved. Bude-li neco špatne, budeme Vás kontaktovat.

* Dle nových pravidel earthcachí je tento úkol dobrovolný a logy bez fotografie NEBUDOU smazány. V tomto listingu však DOBROVOLNE zverejním nicky tech, kterí foto k logu nedodali. Má-li nekdo žaludek na to aby logoval keš, kterou nenavštívil ale vygooglil, jiste mu nebude vadit tato publicita. Verím, že zde nebudeme muset nikoho  verejne pranýrovat.

 

**********************************************************************

 

**********************************************************************

 

As Slunaky are variously composed of large quartzite boulders which are like painted surface. Greater accumulation such stones can be found near the village Rokle about 6km from Kadan. In 1966, promulgated to protect an area of 3.5 hectares, currently it is a natural monument.
Similar rocks occur in other places. Probably on the remains of Mesozoic (Cretaceous) deposits, which occurred in the Tertiary to quartzilized
At the origins Slunaky already is, very probably occurred quartzilizing during the warm and relatively dry tropical climate that prevailed here during the late Mesozoic and the Tertiary period. At that time there were chemical weathering, in which the silica is released and migrated as a liquid gel. Deposited in field depressions or flowed to the lower positions of rocks, which quartzilized and where she developed clusters. Given that the siliceous rocks are very tough, well resistant to weathering. Therefore, we meet with them even at a time when the surrounding rock has been carried away. At the end of the Tertiary Period and the beginning of Quaternary were Slunaky exposed and wind erosion, it is sometimes cut off their surfaces.

 
The 19th century. of them were manufactured paving stones, formed the so-called "cat head". After the First World War began the silica used as material for the production of dinas. Therefore, many sites Slunaky disappeared.
Local Slunaky fortunately not clean enough, and thus preserved to this day.
 

taken from the site: www.krusnohorsky.cz
 

Questions:


1) What is the altitude Slunaky by instructional signs?
2) When there were  "silicated" Slunaky?
3) What was the name Slunaky?

4)What is it silicate?
5) Please insert a photo of yourself or your GPS as in the spoiler. *


 

* Under the new rules, this task is voluntary and logs without photograph will NOT BE DELETED.

Additional Hints (No hints available.)