Skip to Content

<

Slochteren 1

A cache by Furcas Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/20/2010
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

It is best to leave the car at the car pool parking-lot and follow the paved path towards the coordinates stated above.

Het is beter de auto op de carpool parkeerplaats te laten staan en het verharde pad richting bovenstaande coördinaten te volgen.


Natural Gas

More than 350 million years ago the earth was covered by vast primeval forests. The plant and animal remains that were produced by these primeval forests during millions of years were compressed time and again by new plant and animal remains that was deposited on top of the old. When the surface of the earth changed shape and these layers were covered by alternating water and stone it compressed into coal.

Because the pressure was exerted on the coal as well on a depth of three kilometers the gas was squeezed out of the coal and rose into the sandstone above the coal. In some locations the gas was trapped by an impermeable salt layer that covered the porous sandstone. And the locations where this took place we now call fields of natural gas.

The composition of the natural gas differs per field but always consists of methane, ethane, propane, butane and nitrogen. The composition of the natural gas from Slochteren 1, the field below you feet, is made up as follows: 81.3 % methane, of 3.5 % hydrocarbons ethane, propane butane and finally 15.2 % incombustible gasses nitrogen and carbon dioxide. Furthermore it is odour-free, highly inflammable and non toxic.

Aardgas

Meer dan 350 miljoen jaar geleden was de aarde bedekt met grote oerwouden. Het plantaardige en dierlijke afval dat deze oerwouden gedurende miljoenen jaren produceerden werd steeds verder samengeperst doordat nieuw plantaardige en dierlijke afval boven op het oude viel. Toen ook het aardoppervlak veranderde en deze lagen afwisselend door water en steen werden bedekt werd het samengeperst tot steenkool.

Omdat de druk ook op het steenkool werd uitgeoefend op drie kilometer diepte werd het gas er uit gedrukt en het steeg op naar de bovenliggende laag zandsteen. Op sommige plekken kon het gas niet verder richting aardoppervlakte stijgen omdat de poreuze laag op haar beurt werd afgedekt door een zoutlaag. En plekken waar dit gebeurd is worden aardgasvelden genoemd.

De samenstelling van aardgas verschilt per gasveld maar bestaat altijd uit methaan, ethaan, propaan, butaan en stikstof. De samenstelling van het aardgas uit Slochteren 1, het aardgasveld onder uw voeten, bestaat uit: 81.3 % methaan, 3.5 % de hogere koolwaterstoffen ethaan, propaan butaan en tot slot uit 15.2 % onbrandbare gassen stikstof en kooldioxide. Verder is het geurloos, licht ontvlambaar en niet giftig.


Natural gas winning

Natural gas is located by sending soundwaves down in the ground and processing the reflected signals into a map. On promising locations an exploration well is drilled. With this a three kilometer deep hole is drilled and the drill cuttings are tested in a loboratorium. When the desired depth has been reached further research and testing of any found gas follows. After all tests have been completed satisfactory a calculation ensues to determine if it is economically feasible to exploit the natural gas field.

Visit the website of the NAM for an elaborate explanation on natural gas winning or click here for a direct link to the explanation.

Aardgaswinning

Aardgas wordt opgespoord door geluidsgolven de grond in te zenden en de teruggekaatste signalen worden verwerkt tot kaart. Op de hierbij gevonden veelbelovende plekken wordt een proefboring uitgevoerd. Hierbij wordt een gat van drie kilometer geboord waarbij het ontstane boorgruis wordt onderzocht in een laboratorium. Nadat de gewenste diepte is bereikt volgt verder onderzoek en eventueel aanwezig gas wordt getest. Wanneer de testen met goed gevolg zijn doorlopen wordt uitgerekend of het financieel uit kan gas uit het gevonden gasveld te winnen.

Bezoek voor een uitgebreide beschrijving over het winnen van aardgas de site van de NAM of klik hier voor een directe link naar de uitleg.


Slochteren 1

On 29/05/1959 the NAM discovered the first Groninger natural gas near Slochteren below the field of farmer K.P. Boon from Kolham. In 1960 during drilling near Delfzijl natural gas form the same sandstone layer, of identical mixture and pressure as that of Slochteren. This proved that it came from the same huge gas field: Slochteren 1.

Slochteren 1 has a surface of roughly 900 km2 lies at a depth of approximately 3.000 meters deep and is about 100 meter in cross-cut. Estimates of the size of the gas field have increased massively since the discovery in 1959. After the succesful drilling near Delfzijl the size of the gas field was estimated at 60 billion m3. The continuous searching caused the estimates to be adjusted upwards repeatedly; in 1962 the estimate was 470 billion m3; in 1963 already 1.110 billion m3 and 2.000 billion m3 in 1967. Since 2010 the estimate is 2.750 billion m3.

Image and video hosting by TinyPic
The exact location of the original well is marked with a white dot.

Slochteren 1

Op 22/07/1959 werd door de NAM bij Slochteren het eerste Groningse gas ontdekt onder de akker van boer K.P. Boon in Kolham. In 1960 werd bij Delfzijl ook geboord en trof men gas in dezelfde zandsteen laag, van gelijke samenstelling en druk als bij Slochteren. Hieruit bleek dat het om hetzelfde enorme gasveld ging: Slochteren 1.

Slochteren 1 heeft een oppervlakte van ruwweg 900 km2, ligt circa 3.000 meter diep en is ongeveer 100 meter dik. De ramingen voor de omvang van het gasveld zijn vanaf de ontdekking in 1959 fors gestegen. Na het boorsucces in Delfzijl werd de omvang van het gasveld geraamd op 60 miljard m3. Er werd verder gezocht en de schattingen werden steeds verder naar boven bijgesteld; in 1962 was de raming 470 miljard m3; in 1963 al 1.110 miljard m3 en 2.000 miljard m3 in 1967. Sinds 2010 is de schatting 2.750 miljard m3.

Image and video hosting by TinyPic
De exacte lokatie van de originele boorput is gemarkeerd met een witte stip.


Trivia

As a result of the natural gas winning soil subsidence occurs in the region, which can be accompanied with small earthquakes. Damage to the foundation of buildings can occur as well and the declined water level has necessitated the construction of new sea locks.

Slochteren 1 was directly responsible for the decission to connect all of the Netherlands to natural gas. Within 10 years three-quarters of the Dutch households were already outfitted with a natural gas connection. The importance of oil and coal as fuel declined rapidly. Nowadays nealry all households have a cental heating and warm water supply based on natural gas. Strangly the people that reside here 'on top of' Slochteren 1 were among the last to be connected to the natural gas network.

The stated coordinates are the exact coordinates of the first well form 29/05/1959. Because that well was made by a test rig and the land itself was and still is farmland before and after the drilling no trace of the find remains. In fact it has taken 50 years before this crucial turning point in Dutch history has been commemorated.

Trivia

Als gevolg van de winning van het gas treedt in de regio bodemdaling op, die soms gepaard gaan met lichte aardbevingen. Ook kan er schade ontstaan aan (funderingen van) gebouwen en noopt een lagere waterstand tot de aanleg van nieuwe zeesluizen.

Slochteren 1 leidde tot het besluit om heel Nederland aan te sluiten op aardgas. Binnen 10 jaar kon driekwart van de Nederlandse huishoudens al over aardgas beschikken. Het belang van olie en steenkool als brandstof nam sterk af. Tegenwoordig heeft bijna ieder huis een centrale verwarming en warm water voorziening op basis van aardgas. Wrang genoeg werden de mensen die hier 'op' Slochteren 1 wonen als laatsten op het aardgasnet aangesloten.

De opgegeven coördinaten zijn de exacte coördinaten van de eerste boorput van 29/05/1959. Omdat voor deze boring een tijdelijke boortoren werd gebruikt en het land voor en na de boring als landbouwgrond werd gebruikt is er geen enkel spoor meer van de vondst zelf. Het heeft 50 jaar geduurd voordat dit cruciale moment uit de Nederlandse geschiedenis wordt herdacht.


Assignment and questions

1. How many points of interest can be found on the map (marked bij a red arrow)?
2. At what time was the gas field drilled?
3. Which formula can be found (on the left) of the information sign?

Please add a picture of yourself and/ or your team with the location of the original well to your log and send the answers to the three questions above by PM to the owner.

Opdracht en vragen

1. Hoeveel aandachtspunten staan op de plattegrond (aangegeven met een rode pijl)?
2. Op welk tijdstip werd het gasveld aangeboord?
3. Welke formule staat (links) op het informatiebord?

Voeg a.u.b. een foto van jezelf en/ of je team bij de lokatie van de originele boorput toe aan je log en stuur de antwoorden van de bovenstaande drie vragen per PM naar de plaatser.

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.