Skip to content

<

SLYNGESTENEN

A cache by danne100 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 03/04/2010
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

OBS INNAN DU LOGGA PÅ NÄTET SKA DU HA FÅTT GODKÄNT PÅ DINA SVAR ANNARS RADERAR JAG LOGG TILL SVAR INKOMMIT.

Flyttblock (erratiska block) är stora stenblock som blivit transporterade med hjälp av is, det kan vara inlandsisar eller glaciärer. Man anser att de flest flyttblocken i Sverige idag har blivit transporterade under den senaste istiden. Flyttblocken transporteras på och i inlandsisar och glaciärer och förflyttas i isens rörelseriktning. Då isen smälter hamnar flyttblocken på den underliggande markytan. Flyttblocken kan också har transporterats i flytande isberg och därför hamna långt ifrån det ursprungliga isområdet.

Flyttblock är mycket vanliga i alla delar av Sverige. De förekommer också i de delar av norra Europa (Norge, Finland, Ryssland, Polen, norra Tyskland, Nederländerna och Schweiz) och Nordamerika som under någon av de senare istiderna har varit täckta av is. Blocken kan vara av varierande storlek och kan bli upp till tiotals meter i genomskärning och de kan hittas i princip överallt.

Flyttblocken speglar den regionala berggrundsgeologin ifrån deras ursprungsområde. Flyttblock i Sverige består därför framförallt av magmatiska och metamorfa bergarter som granit och gnejs. Många flyttblock i Roslagen består av röd sandsten från Gävle, den så kallade Gävlesandstenen. Flyttblocken kan transporteras mycket långa sträckor. I norra Tyskland hittar man flyttblock som härstammar från det svenska urberget

För att få logga denna så ska du svara på dessa frågor och ladda upp en bild av dig och din gps vid stenen.

1. Hur hög uppskatta du att denna slyngesten är?
2 Ungefärlig omkrets på stenen?
3.Ladda gärna upp en bild på dig själv och gpsen vid stenen.Frivilligt

Maila svaret på frågorna till mig innan du logga denna cache.
Inga svar i loggarna då raderas den.

Eng.

Glacial erratic (erratic blocks) are large boulders that have been transported by ice, it could be ice sheets and glaciers. We believe that the most moving blocks in Sweden today have been transported during the last ice age. Moving blocks are carried on and in ice sheets and glaciers and ice moved in the direction of movement. When the ice melts ports move the blocks on the underlying surface. Moving blocks may also have been transported in liquid icebergs and thus end up far from the original isområdet.

Boulder is very common in all parts of Sweden. They also occur in parts of northern Europe (Norway, Finland, Russia, Poland, northern Germany, the Netherlands and Switzerland) and North America during any of the recent ice ages has been covered with ice. The blocks can be of varying size and can grow up to tens of meters in diameter and can be found almost anywhere.

Moving blocks reflects the regional bedrock geology from their area of origin. Boulder in Sweden therefore consists mainly of igneous and metamorphic rocks such as granite and gneiss. Many boulder in Roslagen composed of red sandstone from Gavle, the so-called Gävle sandstone. Moving blocks can be transported very long distances. In northern Germany are found boulders derived from the Swedish bedrock

To get signed this so please answer this question, and upload a picture of you and your gps at the stone.

1. How high is the stone?
2 how big is the circumference of the stone?
3.upload a picture of yourself and gpsen by the stone.

E-mail answer to questions to me before you log this cache.
No answers in the logs then i will erase it.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.