Skip to Content

This cache is temporarily unavailable.

ribeviri: Pribudol plot, nutný presun. Nehľadať!

More
<

SK-HU border: Border chcp Hostovce - Tornanádaska

A cache by ribeviri Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 04/18/2010
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


  Štátna hranica je plocha, ktorá vertikálne prechádza hranicnými ciarami po zemskom povrchu a oddeluje územie Slovenskej republiky, jej vzdušný priestor, priestor pod zemským povrchom, nadzemné a podzemné stavby a zariadenia všetkého druhu od územia susedných štátov.
  Priebeh štátnej hranice býva vyznacený:
  • priamo - ak sú hranicné znaky osadené v jednotlivých lomových bodoch hranicnej ciary
  • nepriamo - ak sú hranicné znaky osadené mimo hranicnej ciary, napr. na brehoch hranicných vodných tokov a okrajoch hranicných ciest a hranicná ciara je urcená spravidla ich osou urcenou matematickými bodmi
  Štátne hranice Slovenskej republiky sú v teréne vyznacené hranicnými znakmi, spravidla žulovými, andezitovými, betónovými, resp. inými medzníkmi. Ich rozmery stanovuje osobitný technický predpis vydaný príslušnou hranicnou komisiou. Odlišujú sa najmä výškou opracovanej casti, ktorá po osadení precnieva nad úrovnou terénu. Najbežnejším typom hranicného znaku je medzník s rozmermi 20 x 20 x 90 cm, pricom jeho opracovaná cast vysoká min. 40 cm je nad terénom (nadzemná cast). V závislosti od významnosti lomového bodu hranicnej ciary sa používajú aj medzníky s väcšími alebo menšími rozmermi. Medzníky väcších rozmerov sú osadené na zaciatku hranicných úsekov, v priestoroch hranicných priechodov alebo vo významných lomových bodoch hranicnej ciary a pod. Medzníky menších rozmerov sú osadené spravidla na doplnenie vyznacenia tam, kde si to vyžaduje zretelnost priebehu štátnej hranice v teréne. Poloha hranicného znaku je spravidla zabezpecená podzemnou stabilizacnou znackou. Hranicné znaky sú natierané bielou trvanlivou farbou, ich hlavová cast cervenou a popis ciernou farbou (císlo znaku, iniciály štátov, stredový krížik, smerové znacky a pod.). Hrancný pás je volný pruh štátneho územia udržiavaný bez viacrocnej vegetácie a iných prekážok, urcený medzinárodnými zmluvami, široký spravidla 1 až 5 metrov.
 
  Slovenská republika susedí s piatimi štátmi a jedným z nich je Madarská republika. Hranicné dokumentárne dielo slovensko-madarskej štátnej hranice vzniklo krátko po prvej svetovej vojne v rokoch 1921 až 1925 ako súcast Mierovej zmluvy (Trianon, 4. júna 1920). V súcasnosti je štátna hranica urcená podla Zmluvy medzi Ceskoslovenskou republikou a Madarskou ludovou republikou o úprave režimu na štátnych hraniciach (Praha, 13. október 1956). Dielo bolo priebežne aktualizované. K zmenám došlo v súvislosti so zmenami vyznacenia štátnej hranice alebo zmenami priebehu hranicnej ciary (napr. Zmluva medzi Slovenskou republikou a Madarskou republikou o zmenách priebehu štátnej hranice po vodohospodárskych úpravách vykonaných na hranicných riekach Ipel, Slaná a Ronava, Bratislava, 21. apríla 1997).
  Slovensko - Madarská štátna hranica má 654,8 km , z toho 339km na vodných tokoch, 56.6km na hranicných cestách. 6.7km na hranicných priekopách a 252.6km priamym vyznacením. Úcelom tejto série je predstavit vám zaujímave miesta tejto štátnej hranice.

ENGLISH

The border area, which passes through the vertical border to the surface and separates the territory of the Slovak Republic, its air space, the space underneath the Earth's surface, elevated and underground construction and equipment of all kinds from the territory of neighboring countries.
Course of the border usually indicated:
* Directly - border signs planted in the fracture points borderline
* Indirectly - border signs are planted outside the border line, for example. on the sides of the border watercourses and the edges of border roads and the deadline is determined by their axis generally determined mathematically points
The national borders of the Slovak Republic are in the field signed by border signs, usually from granite, andesite, concrete, respectively other milestones. Their size provides a special technical regulation issued by the Border Commission. They differ, in particular, the amount of processed parts of the placement project the ground level. The most common type of frontier character is a milestone with the dimensions of 20 x 20 x 90 cm, with its worked part high min. 40 cm above the terrain. Depending on the relevance, border signs are also used to launch a larger or smaller dimensions. Milestones are equipped with large size at the beginning of border sections in the area of border crossings or in significant fracture points and the border line. Milestones smaller dimensions are generally equipped to complete the designation of where this is required markedness the course of the frontier in the field. Location-border character is usually secured underground stabilization mark. Border characters are coated in white durable paint, the head of the red and a description of black (number sign, initials states, the center cross, directional signs, etc.).. Border margin is a free lane of the territory maintained without multi-vegetation and other obstacles, determined by international agreements, a broad rule, 1 to 5 meters.
The Slovak Republic is bordered by five states and one of them is the Republic of Hungary. Border documentary work of slovak-hungarian border was founded shortly after World War I in the years 1921 to 1925 as part of the peace treaty (Trianon, 4 June 1920). It is now the border fixed by contracts between Czechoslovak Republic and the People's Republic of Hungary for the modification of the regime on national borders (Prague, 13 October 1956). The work has been continuously updated. The change in the light of the changes the designation of the frontier or to change the course of the borderline (for example, the Treaty between the Slovak Republic and the Republic of Hungary to change the course of the frontier carried adjustments to the water to border rivers Ipel, Slaná and Ronava, Bratislava, 21 April 1997) .
Lenght of the Slovakia - Hungary state border is 654.8 km, of which 339 km to the waterways, 56.6 km on the border road, 6.7 km to the border ditches, and a direct indication of 252.6 kilometers. The purpose of this series is to introduce you to interesting places of the state border.


              cesta  100žiar
             peáž
             budova
             potrati chátra
Na mieste bývalého hranicného priechodu sa stretajú tri orografické celky. Zo západu je ohranicený Slovenským krasom,  na východ, súbežne so štátnou hranicou sa tiahne výbežok Bodvianskej pahorkatiny, a medzi oboma celkami je rozložená plochá Košická kotlina.

V širšom okruhu od uloženia kešky sa nachádzali tri hranicné priechody. Jeden železnicný  (Hostovce - Tornanádaska) a dva cestné priechody, slúžiace tzv. malému pohranicnému styku (Hostovce - Tornanádaska a Hostovce - Hídvégardó), z ktorých však bola vylúcená nákladná cestná preprava.

V budove, ktorá bola postavená ešte v casoch prvej CSR, nedaleko hranicného priechodu, sídlili, až do doby vstupu do tzv. Schengenského priestoru, obe štátne kontrolné orgány. Tak madarské, ako i slovenské. Budova sa nachádza na území Slovenskej republiky.

20. decembra 2007 sa tu od 23,00 konala, pod názvom "Našli sme sa - odteraz už bez hraníc", rozlúcka so závorami a obmedzeniami na oboch stranách hranice. 

Koncom 19. storocia bola v týchto miestach vybudovaná železnicná trat, ktorá spájala Moldavu nad Bodvou s druhým najväcším madarským mestom - Miskolc.  Trat c.325 niekedy koncom II. svetovej vojny bola znefunkcnená. Zaujímavostou tejto trate je, že nou prechádza tzv. peážna vlecka, na ktorej premávali vleckové vlaky z Moldavy nad Bodvou do vápencového lomu cez krátke úsek na území Madarska, cez výhybnu Hídvégardó MÁV. Dialo sa tak do rokov 1990 - 1993. Presnejšie údaje nie sú momentálne dostupné. V súcasnej dobe, už nie je velká šanca na sfunkcnenie železnicného spojenia cez tento bod, nakolko by vlaková preprava bola nerentabilná. Okrem toho, úsek medzi Tornanádaskou a Moldavou nad Bodvou nie je vo vyhovujúcom stave. Na madarskej strane, aj ked tadial už dlhú dobu neprešla žiadna vlaková súprava, je železnicný zvršok v relatívne vyhovujúcom stave, naopak, na slovenskej strane by sprevádzkovanie vyžadovali vysoké náklady na opravu celého úseku tejto trate. Je mohutne zaburinená, v niektorých castiach chýbajú kolajnice, alebo sú vykrivené, podvaly nie sú vo vyhovujúcom stave a aj premostenia rieky Turna a Hájskeho potoka by si vyžadovali celkovú rekonštrukciu.

Na rozhraní oboch štátov je nedaleko dnes už nefunkcného motorestu postavený stožiar pre vlajku Európskej únie, pri príležitosti vstupu oboch krajín do EÚ. Po stranách podstavca sú umiestnené štátne znaky Madarska a Slovenska a text v oboch jazykoch.

"Táto pamätná tabula bola osadená obyvatelmi pohranicných obcí Turne a okolia pri príležitosti vstupu Slovenskej republiky a Madarskej republiky do Európskej únie. Hídvégardó 1.mája 2004"

ENGLISH

Not far from the cache was three border crossing points. One Railway-crossing point (Hostovce - Tornanádaska) and two road crossings points serving to the local border traffic (Hostovce - Tornanadaska and Hostovce - Hídvégardó).

The building, which was built in the period of the first Czechoslovak Republic, near the border, is on the slovak side of the border.

At the end of the 19th century was built railway, linking Moldava nad Bodvou with the second largest city of Hungary - Miskolc. Track nr.325 was in traffic till end of the WWII. Currently, there is no chances to make the rail link at this point, due to bad condition of the whole railway.

Between the two countries is now  built flag pole. On the sides of the base are located national emblems of Hungary and Slovakia, and text in both languages.
mapapoužité zdroje :
www.maps.google.com
www.rail.sk
www.vlaky.net

Additional Hints (Decrypt)

FX: ovryr xnzrar / RA: juvgr fgbarf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.