Skip to content

Fläskegraven EarthCache

Hidden : 04/26/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Nyckeln till Fläskegraven kan lånas på Råbelöfs godskontor, vardagar 8-16 under sommarhalvåret, för att inte störa fladdermössens vinterdvala. Ett besök rekommenderas starkt!

The key to Fläskegraven can be borrowed at the office of Råbelöf farm, weekdays 8-16 during the summer half of the year, not to disturb the winter sleep of the bats. A visit is highly recommended!

FläskegravenPå Balsberget, som är ett av de många ställen i nordöstra Skåne där urberget reser sej över landskapet, finns ett område med rikliga avlagringar av den sedimentära bergarten kalksten, som bildats genom avlagringar av döda djur och växter. Det är i detta område som du kan finna Balsbergsgrottan, eller som den även kallas i folkmun: Fläskegraven.

Enligt den lokala traditionen ska namnet komma från att Snapphanar under Skånska krigen här gömde sin proviant. Huruvida detta är sant eller inte lär vi nog aldrig få veta, men vad som är säkert är att Linné redan 1749, under sin Skånska resa, besökta grottan och kommenterade den med att då man lyckats krypa in genom huvudingången ”sågos hvalf och öpningar inom hvarandra till en oändelig vidd och längd under de höga bärgen och fälten, som lågo ofvanpå".

Fläskegraven är en så kallad Karstgrotta, vilket innebär att den bildats genom att vatten gröpt ur de mjukare bergarterna i berget. Under femton- och sextonhundratalen har det även pågått kalkbrytning i grottan. Den naturliga processen som ändå är grottans uppkomst går till enligt följande citat:

Formandet av karstgrottor är väldigt komplicerat och det är fortfarande ett ämna för geologisk forskning. Men några grundläggande aspekter är väldigt enkla: vatten innehållande koldioxid CO2 lyckas lösa upp kalksten.

Till skillnad från salt och gips, så kan inte vatten lösa upp kalksten utan lite hjälp. Och denna hjälpare är koldioxid CO2. Koldioxid är en väldigt vanlig gas, du känner kanske till den från kolsyrat vatten, läsk, och öl. De innehåller den allihop, det får dem att bubbla. Naturligt vatten innehåller också CO2, men mycket mycket mindre, eftersom det normalt inte bubblar. Häll bara lite vatten i en flaska och efter några timmar kommer du att se små gasbubblor på glaset i botten.

Koldioxid finns i luften, ungefär 0,03% av vår atmosfär består av denna gas. Djur och människor andas luft, konsumerar (bränner) syret och andas ut koldioxid. Mycket koldioxid produceras genom biologiska processer i marken. När regnvattnet faller så absorberar det först lite koldioxid från luften, men därefter, sipprandes genom marken, absorberar det mycket mer biogent CO2.

I vattnet bryts koldioxiden upp i två delar och skapar därmed en (väldigt svag) syra:

CO2 + H2O → H2CO3 → H+ + HCO3-

När detta vatten kommer I kontakt med kalkstenen löser syran upp kalkstenen I vattnet:

H+ + HCO3- + CaCO3 → Ca2+ + 2 HCO3-

Detta sker vid stenens yta, precis vid gränsen mellan sten och jord. Men när kalkstenen, vilken från början är vattentät, innehåller sprickor skapade av tektoniska krafter – vilket är väldigt vanligt – så sipprar vattnet in i stenen och börjar vidga sprickorna och lösa upp grottor innanför lagerna.

Med den låga halten av koldioxid så blir den upplösta halten kalksten väldigt låg och det tar flera tiotusentals år eller mer för att forma en grotta.

Kalken i källvattnet i områden med karstfenomen är väldigt vanlig och välkänd av befolkningen i dess områden. Om du värmer detta vatten (till exempel för att koka kaffe, i tvättmaskinen…) så försvinner koldioxiden och kalken blir fast igen.
[Vilket även är fallet i Christianstad, där det i princip är omöjligt att ha en kaffekokare utan regelbunden avkalkning] Denna process är att likna vid bildandet av olika sorters droppstenar i grottor.

Källa: www.showcaves.com

För att logga denna cache som hittad ska du utföra två uppgifter:

1) Vid ovanstående koordinater finner du en informationsskylt om bland annat grottan. Svara med hjälp av denna på följande två frågor:
* Hur gammalt är det omgivande urberget på Balsberget?
* För hur länge sedan räknar man med att sanden, leran och kalken avsattes som kom att bli kalksten?
* Vad hette de två kalkugnar som fanns utanför grottans ingång?
Mejla svaren på dessa frågor till mej.

2) Gå till grottan, som finns angiven som waypoint nedan. Om du har lånat nyckeln kan du nu ta dej en titt in i grottan!
Ta gärna en bild på dej själv antingen i grottan, eller vid ingången. Om du tar en bild, ladda gärna upp den i din logg!

Lycka till!

EnglishOn Balsberget (Bal’s mountain), which is one of the many places in northeastern Scania where the bedrock rises over the landscape, there is an area with abundant deposits of the sedimentary rock limestone, formed by deposits of dead animals and plants. It is in this area you can find the Balsberg cave, or as it is called by the local population: Fläskagraven (The Pork tomb).

According to local tradition, the name originates from the Scanian war, when “Snapphanar” (the Scanian guerilla warriors, although the word guerilla wasn’t invented yet…) were hiding their supplies here. Whether this is true or not we will probably never know, never know, but what is certain is that the famous Swedish scientist, Carl von Linné, already in 1749, during his Scanian trip, visited the cave and commented on it, that when you had managed to crawl in through the main entrance "there were seen arches and openings in each other to an infinite width and length below the high hills and fields that lay on top".

Fläskegraven is a Karst cave, which means that it was formed by water hollowing out the softer rocks of the mountain. During the 16th and 17th centuries it has also been used as a mine for chalk. The natural process that has created the cave, however, is described in the following quotation:

The forming of karst caves is very complicated and it is still a topic of geological research. But some basic aspects are very simple: water containing carbon dioxide CO2 is able to dissolve limestone.

Unlike with salt and gypsum, water is not able to dissolve limestone without a little help. And this helper is carbon dioxide CO2. Carbon dioxide is a very common gas, you know it from sparkling water, softdrinks, and beer. They all contain it, it makes them bubbling. Natural water also contains CO2, but much much less, as it is normally not bubbling. Just fill some water in a bottle and after some hours you will see small gas bubbles at the glas of the bottle.

Carbon dioxide is in the the air, about 0.03% of our atmosphere is this gas. Animals and humans breathe air, consume (burn) the oxygen and exhale carbon dioxide. Many carbon dioxide is produced by biologic processes in the soil. When the rain water falls, it first absorbs some carbon dioxide from the atmosphere, but then, oozing through the soil, it absorbs much more biogene CO2.

In the water, the CO2 breaks up in two pieces, thus producing a (very weak) acid:


CO2 + H2O → H2CO3 → H+ + HCO3-

When this water gets in contact with limestone, the acid solutes the limestone.

H+ + HCO3- + CaCO3 → Ca2+ + 2 HCO3-

This happens on the rock surface, just at the border between rock and soil. But when the limestone, which is originally water proof, contains cracks produced by tectonic forces - which is very common - the water oozes into the rock and starts to widen the cracks and solute caves inside the layers.

With the small amount of CO2, the amount of soluted limestone is very small and it takes several ten thousand years or more to form a cave.

The limestone in the spring water in karst areas is very common and well known to the people living in those areas. If you heat this water (e.g. for making coffee, in the washing machine,...) the CO2 escapes and the limestone gets solid again.
[Which is the case in the area around Christianstad, where it is almost impossible to have a coffee perculator without steadily decarbonation] This process is similar to the forming of many speleothems in caves, like drip stones.

Source: www.showcaves.com

To log this cache as found you must complete two tasks:

1) At the above coordinates you will find an information sign. Use this to answer these three questions:
* How old is the surrounding old bedrock at Balsberget?
* How long ago were the sand, mud and chalk deposited that were to become the limestone?
* What was the name of the two ovens that were used to burn the chalk, outside the cave?

Send the answers to me in an E-mail.

Note! the sign is in Swedish, and unfortunately there seems to be no sign in any other language.
If you are having trouble, it can be good to know that bedrock is called "urberg", sand, mud and chalk is called "sand, lera och kalk" and oven is called "ugn" in Swedish.

2) Go to the cave, listed as a waypoint below. If you have borrowed the key at Råbelöf farm you can now look inside!
Afterwards, feel free to take a picture of yourself either inside the cave or in fron of the entrance. If you take a picture, feel free to add it to your log.

Good luck!

Additional Hints (No hints available.)