Skip to content

Taberg EarthCache

Hidden : 05/02/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Taberg (Smålands Taberg) är beläget ca 15 km söder om Jönköping.
och syns vida omkring. Det är en malmkropp som bildades för 1,2
miljarder år sedan.Smålands Taberg blev till i den svaghetszon i
berggrunden som finns mellan östra och västra Sydsverige. För
omkring 1 miljard år sedan var denna zon geologiskt aktiv med
återkommande jordskalv. Taberg bildades vid ett av dessa skalv när
magma trängde upp i jordskorpan.Den från början trögflytande massan
trängde sig uppåt men stelnade innan den nådde jordytan. Omgivande
bergarter har sedan eroderats bort och Tabergstoppen reser sig nu
ca 100 m över det för övrigt ganska plana landskapet. Berget består
till stora delar av bergarten titanomagnetitolivin. Taberg är unik
med en så stor volym av denna ovanliga bergart. Denna speciella
bergart finns bara här och på en plats till i Världen Grundämnet
Vanadin har också upptäckts i berget men man har inte utvunnit det
ur berget. Järnhalten är relativt låg i Taberg. Cirka 25- 30
procent, titanhalten ligger på mellan 5-10 procent och
vanadinhalten 0,15- 0,20 procent. I Sverige finns två olika
förekomster av vanadin: 1: Vanadinhaltig järnmalm, 2:
Vanadinförande alunskiffer. Den förstnämnda är typen som förekommer
i Smålands Taberg
För att få logga denna cache, maila cacheägaren svaret på följande frågor

1. På vilken annan plats i världen har
man funnit titanomagnetitolivin?

2. Titanomagnetitolivin är sammansatt
av ett antal ämnen, vilka är de ämnena?

3. Hur många trappsteg är
det upp till första plattformen på trappan, där koordinaterna är
tagna

Inga svar i loggarna tack. Lägg gärna in en bild på er med
berget i bakgrunden.

English
Taberg (Småland Taberg) is located about 15 km
south of Jönköping. and visible from far away. It is an ore body
that was formed 1.2 billion years sedan.Smålands Taberg was in the
zone of weak rock in between east and west of southern Sweden. For
about 1 billion years ago this zone was geologically active with
recurrent earthquakes. Taberg formed at one of these quakes when
magma pushed up from the beginning of jordskorpan.Den viscous mass
pushed upward but froze before it reached the Earth's surface. The
surrounding rocks have since eroded away and Taberg peak now stands
about 100 m above it also fairly flat landscape. The mountain
consists largely of rock titanomagnetitolivin. Taberg is unique
with such a large volume of this unusual rock. This particular type
of rock is only here and at another place in the World The element
vanadium has also been discovered in the rock but have not
extracted it from the mountain. Iron content is relatively low in
Taberg. Approximately 25-30 percent, titanium content is between
50-10 percent and vanadium content of 0.15 to 0.20 per cent. In
Sweden there are two different occurrences of vanadium: 1:
Vanadinhaltig iron ore, 2: Vanadium keeping alum shale. The first
type is present in Smaland Taberg To log this cache, mail the
answers to the cacheowner.

1 At what other place in the world
have been found titanomagnetolivin?

2 Titanomagnetolivin is
composed of a number of substances, which are the ingredients?

How many steps are there up to the first platform on the steps,
where the coordinates are taken? No answers in the logs please.
Please add a picture of you with the mountain in the background

Additional Hints (No hints available.)