Skip to content

CacaCave EarthCache

Hidden : 06/21/2010
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Vydejte se na kurz speleologie :-)
Go on a caving course :-)

Logo

Jeskyně v centru Zlína

Přímo v centru Zlína můžete nalézt dávno zapomenutou jeskyni. Byla objevena v době kdy se Zlín ještě jmenoval Zlaté Jablko. Ukrývali se v ní venkovani před Tatatry drancující České země. Za největšího stavebního rozmachu Zlína, který má na svědomí světoznámý průmyslník Tomáš Baťa se na jeskyni trochu pozapomnělo. Já ji znova objevil a chtěl bych se s vámi o tohle zvláštní místo podělit.

Krápníková výzdoba v jeskyni je díky nižšímu obsahu vápníku obsaženého ve vodě velmi ojedinělá, ale díky rozmanitosti hornin z kterých je jeskyně tvořena dostávají různobarevné zabarvení. Tato jeskyně není dosud prohlášena za národní rezervaci.

Jeskyně obecně

Jeskyně jsou geologicky formovány pískovci, jílovci a slepenci s příměsí vápence. Oblast patrí do tzv. magurského flyše, račanské jednotky. Materiál se uložil postupně ve vrstvách ruzné zrnitosti v morských hlubinách asi pred 30 až 60 miliony lety. Tyto usazeniny pocházejí však ze západního Slovenska. V prubehu alpínského vrásnení, tedy pred 10 až 20 miliony lety byly mohutné kry pískovcu a slepencu zvednuty a nasunuty do dnešního stavu. Hovoríme o flyšovém pásmu, které dosahuje podle odborníku mocnosti až 30km. Jen tu a tam a zejména pak v blízkých Hostýnských a Vizovických vrších vystupují na povrch ojedinelé roztroušené skály tzv. godulského pískovce.

1. brčko, 2. stalaktit, 3. stalagmit, 4. stalagnát, 5. záclona, 6. excentrické formy, 7. buben, 8. štít, 9. sintrová kůra, 10. jezerní formy, 11. kamenné bloky, 12. usazeniny (hlína, štěrk, písek), 13. pozůstatky kostí zživočichů, 14. komín, 15. závrt.

1. straws, 2. stalactite, 3. stalagmite, 4. stalagnates, 5. drapery, 6. eccentric form, 7. drum, 8. shield, 9. sinter crust, 10. lake form, 11. stone blocks, 12. sediments (clay, gravel, sand), 13. animal bone remains, 14. chimney, 15. sinkhole

Jak si EarthCache zalogovat

K zalogování je nutné vstoupit do jeskyně, překonat podzemní řeku a proti proudu potoka postupovat kolem podzemního vodopádu až do Obřího dómu k podzemnímu jezeru. Vzdálenost od vchodu do jeskyně je cca 100m. Vstup do jeskyně je zdarma. Pokud nechcete být úplně mokří vybavte se holinkama a pláštěnkou. Nutné je též vlastní světlo.

K uznání logu je třeba:

1. Přiložit svoje foto či foto své GPSky s podzemním jezerem. Použijte fotohint. (logy bez fotografie a logy s kradenými a upravovanými fotografiemi nemilosrdně mažu)

2. Odpověz na tyto čtyři otázky:
a) kdo objevil jeskyni?
b) jak veliké je podzemní jezero? (délka a šířka)
c) jaké typy krápníků se objevují v jeskyni?
d) jaký je převládající nerost z kterého jsou tvořeny zdi jeskyně?

Odpovědi nikam nezasílejte, napište je rovnou do logu. Nejpitomější odpovědi budou po zásluze odměněny.

Caves in the center of Zlín

Right in the center of Zlín you can find a long-forgotten cave. It was discovered at a time when Zlín was still called the Golden Apple. Peasants hid in it from the Tatras looting the Czech lands. During the biggest building boom in Zlín, which is the fault of the world-famous industrialist Tomáš Baťa, the cave was a bit forgotten. I rediscovered it and I would like to share this special place with you.

The stalactite decoration in the cave is very unique due to the lower content of calcium contained in the water, but due to the variety of rocks from which the cave is formed, they receive a different color. This cave has not yet been declared a national reserve.

Caves in general

The caves are geologically formed by sandstones, claystones and conglomerates with an admixture of limestone. The area belongs to the so-called Magura flysch, a Rača unit. The material was gradually deposited in layers of varying grain size in the depths of the sea about 30 to 60 million years ago. However, these sediments come from western Slovakia. During the alpine fold, ie 10 to 20 million years ago, massive shrubs of sandstone and conglomerate were lifted and pushed to their current state. We are talking about a flysch zone, which according to the expert reaches a thickness of up to 30 km. Only here and there, and especially in the nearby Hostýnské and Vizovické hills, unique scattered rocks of the so-called Godul sandstone rise to the surface.

How to log EarthCache

A login is required to enter the cave, to overcome the underground river and creek upstream to proceed around a small waterfall to giant dome with a giant waterfall and an underground lake. Distance from the cave entrance is about 100m. Entrance to the cave is free. If you do not want to be completely wet but recall raincoat (boots into the water below the knee) and cape. It is also necessary to own light.

To log this EarthCache you must:

1. Attach your photo or a photo of your GPS with an underground lake. Use a photohint. (logos without a photo and logos with stolen and edited photos are mercilessly deleted)

2. Answer the following four questions:
a) who discovered the cave?
b) how big is the underground lake? (length and width)
c) what types of stalactites appear in the cave?
d) what is the predominant mineral from which the cave walls are formed?

Do not send the answers anywhere, write them directly to the log. The dumbest answers will be rewarded with merit.

Karma keše

Aktuální verze: místo č. 1, listing č. 2
Aktuální stav: OK
Posledni editace listingu: 5.12.2020
Poslední kontrolní návštěva: 1.1.2014

Logo

Additional Hints (Decrypt)

ivm sbgbuvag

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)