Skip to Content

<

Nezapomenuta historie

A cache by Bost85 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 3/12/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Obtížnost záleží hodne na pocasí, protože se cache nachází na kopci s pomerne težkým prístupem.. Doporucuji proto pevnou obuv.. Hlavne koukat pod nohy, né na šipku, at nedojde k úrazu..

Hrad Jevišovice založil nekdy pred rokem 1289 významný rod pánu z Kunštátu; k tomuto datu se na nem poprvé pripomíná. Rod byl sice významný, ale jeho jevišovická vetev statky rozhodne neoplývala.

O jevišovický hrad se tak ve 14. století dokonce delilo až šest rodin. Není tudíž divu, že si nekterí clenové rodu zlepšovali svoji materiální situaci i loupeží, jak o tom svedcí prípad Petra a Jindricha Zajímace z Jevišovic (ti byli za své protizákonné aktivity v roce 1409 v Brne dokonce popraveni) a zejména slavného loupeživého rytíre Hynka Jevišovického z Kunštátu, zvaného Suchý Cert. Ten se proslavil zejména úspešnou obranou mesta Znojma v roce 1404.

Spolecne s Janem Sokolem z Lamberka dokázali tehdy odolat útoku silnejšího vojska uherského krále Zikmunda a vévody Albrechta Rakouského. Hynek Jevišovcký zemrel roku 1408.

Jiným dusledkem špatné majetkové situace Jevišovických byla radikaliza- ce rodu a jeho príklon k husitským myšlenkám.

Jejich nositeli se stali zejména Sezema Zajímac, Bocek a Jan Suchý Cert. Postavení Jevišovic coby bašty husitství v oblasti se ale stalo hradu osudným:

vojsko rakouského vévody Albrechta jej v ríjnu roku 1421 oblehlo, bez vetších problému dobylo a rozborilo. Sezema Zajímac byl zajat a prevezen do Vídne. Jako náhrada za poborený hrad posloužil nový hrad - dnešní Starý zámek - vybudovaný na protejším ostrohu. Starý hrad nebyl nikdy obnoven; jako pustý se uvádí roku 1448.

Hrad Jevišovice zaujal protáhlý skalnatý ostroh v záhybu reky Jevišovky severovýchodne od mestecka. Vstup do prvního široce rozepjatého predhradí byl na jihovýchodní strane. Jediným materiálem, který se pri výstavbe tohoto predhradí uplatnil, bylo zrejme drevo. Pres 12 - 16 m široký príkop se vcházelo do druhého hradního dílu, který již byl z kamene. Je možné, že velká budova na severu sloužila k obytným úcelum v dobe, kdy se rod rozrostl a o hrad se delilo více jeho clenu. Samotné jádro stávalo na vyvýšenine na severozápade a bylo prístupné branou od jihu. Sestávalo z paláce a pravdepodobne veže. Hradní opevnení bylo zastaralé, založené výhradne na pasivní obrane. Jediným prvkem aktivní obrany byla bašta na prvním predhradí, o jejíž existenci svedcí terénní výstupek na severu. I tak je ale možno konstatovat, že situování bašty vedle nároží (a nikoli prímo v nem), jakož i obloukovite prohnutý tvar hradby predhradí možnosti jejího bocního postrelu výrazne zmenšoval.

Pri návšteve tohoto kouzelného místa bych chtel požádat každého z vás, aby príroda zustala stejne krásná po vašem odchodu jako když jste jí nalezli. Dekuji

en
The difficulty depends a lot on the weather, because the cache is located on a hill with quite a heavy an access .. Therefore, I recommend sturdy shoes ..

Castle Jevisovice founded sometime before 1289 a major family of the Lords of, at that date on it is first mentioned. Although gender was significant, but its branch property Jevišovická neoplývala decide.

About Jevišovice castle and the 14th century, even asteroid up to six families. It is therefore not surprising that some family members improve their material situation and robbery, as evidenced by the case of Peter and Henry Zajímace of Jevišovice (who were in their illegal activities in 1409 in Brno eventually executed) and the famous robber knight of Hynek Jevišovického Kunštát called Dry Cert. He is best known for his successful defense of the town of Znojmo in the 1404th.

Together with Jan Sokol of Lamberk able to resist an attack if a stronger army of King Sigismund of Hungary and Duke Albrecht of Austria. Harry died in the 1408th.

Jevišovcký Another consequence of poor property situation was Jevišovických radikaliza-tion of gender and its inclination to the Hussite ideas.

They became the bearers of particular Sezema Zajímac, Bocek and John Suchy Cert. Jevišovice status as a bastion of the Hussite movement, but became a fatal castle:

the army of the Austrian Duke Albrecht him in October 1421 besieged, with no major problems conquered and destroyed. Sezema Zajímac was captured and taken to Vienna. As compensation for the ruined castle served New Castle - today's Old Castle - built on the opposite headland. The old castle was never restored, as desolate states of the 1448th.

Castle Jevisovice took long rocky promontory in the bend of the river Jevišovka north of the town. Enter the first widely rozepjatého bailey was on the southeast side. The only material that is in the construction of the bailey argued it was probably wood. At 12-16 m wide ditch opened into the second part of the castle, which has already been made of stone. It is possible that a large building in the north was used for residential purposes at a time when the family grew and the castle was divided more of its members. Itself became the core of a hill in the north and was accessible from the south gate. Consisted of a palace and probably the tower. Its fortifications were outdated, based solely on a passive defense. The only element of active defense was the first bastion of the forecastle, to which testify the existence of a projection field in the north. Even so, it is possible to state that the location of the corner bastions alongside (and not directly in it), and arcuate shape curved walls bailey possibility of lateral shoots significantly diminished.

When you visit this magical place I'd like to ask each of you to beautiful nature remained the same after you leave as when you find it. Thank you

Additional Hints (Decrypt)

Cbq xnzrarz cbq fxnybh..

M qhibqh šcngaéub fvtaáyh cbhžíirwgr v sbgbuvag..

RA:

Haqre n fgbar haqre n ebpx..

Gur ernfbaf sbe gur fvtany naq hfr sbgbuvag ..

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

301 Logged Visits

Found it 288     Didn't find it 2     Write note 3     Temporarily Disable Listing 2     Enable Listing 2     Publish Listing 1     Needs Maintenance 2     Update Coordinates 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 70 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.