Skip to content

Vysocany - farni kostel - nocni/night Multi-cache

This cache has been archived.

marram.cz: Obnovovat již nebudu, děkuji všem za návštěvu.

More
Hidden : 07/15/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


night

Vysocany - farní kostel svatého Cyrila a Metodeje

biskupstvi

(English: only information about cache, see below)

Od konce 18. století až do zacátku stavby kostela se obce Molenburk a Housko snažily dosáhnout povolení ke stavbe kostela a fary a také se snažily o zajištení platu pro kneze. Jelikož nebylo možné získat financní prostredky na stavbu kostela a fary od císare a od "ministersta osvety", obe obce se proto rozhodly, že kostel i faru postaví na vlastní útraty.

Stavba byla zahájena kopáním základu dne 2. cervna 1864. Základní kámen byl pak slavnostne posvecen dne 5. cervence 1864 sloupským dekanem a farárem P. Aloisem Wolfem, za úcasti knížete Karla Hugo Salma z Rájce – Jestrebí. Aby tento nový kostel mohl sloužit svému úcelu, tzn. konání bohoslužeb, byl proto dne 23. listopadu 1873 vysvecen. Kostel byl zasvecen slovanským verozvestum svatému Cyrilovi a Metodejovi.

Rok 1917 byl pro farnost smutným, protože musela odevzdat dva velké zvony (125 kg a 240 kg), které byly použity pro válecné úcely. Zvonovina byla odebrána za náhradu 4 K za 1 kg, tento financní obnos však farnost neobdržela, protože musel být venován na válecné pujcky. Na veži zustal pouze umírácek. V roce 1918 musela fara ješte odevzdat pro válecné úcely cínové píštaly z varhan (celkem 24 kg).

Rok 1924 byl pro farnost radostným, protože jeden rodák venoval dva nové zvony, jako náhradu za ty, které byly zrekvirované za války a tyto zvony byly také posveceny.

Pred velikonocními svátky v roce 1942 byly opet odvezeny dva zvony (131 kg a 240 kg) pro válecné úcely. Na podzim byl odvezen ješte tretí zvon a opet na veži zustal pouze umírácek. K velké radosti byl tento poslední zvon na podzim roku 1945 vrácen a opet zavešen na veži.

V roce 1943 mely být obce farnosti vystehovávány, jelikož patrily do rozšíreného vojenského cvicište ve Vyškove jako okolní obce. Cást obce Molenburk musela zustat prázdná pro výcvik nemeckého vojska. Toto stehování nastalo až za rok a z fary se mel odstehovat také farár. Na ruzné intervence se nakonec podarilo, že farár mohl na fare zustat.

V roce 1969 byl na vež zavešen nový zvon o hmotnosti 225 kg.

V letech 2007 - 2009 byl kostel opraven a bylo umísteno nocní osvetlení kostela a práve toto nasvetlení je cílem této keše.

kostel

night

Keš / Cache

CZECH

POZOR jedná se o nocní keš, její odlov za denního svetla muže být velmi obtížný. Na výchozích souradnicích keš nehledejte, zde se nachází Stage 1.

Délka trasy je zhruba 1km, na úvodní stagi získáš hodnoty pro nalezení druhé stage. Z této druhé stage se necháš vést "svetluškami", které jsou takové malé nocní osvetlení lesa. Ovšem naše svetlušky samy od sebe nesvítí, nezapomen proto na baterku. Tam kam te svetlušky dovedou se nachází tretí stage, která ti prozradí, kde zacíná druhá cesta svetlušek a na jejím konci již stage s informacemi, kde se nachází samotná keš.

ENGLISH

ATTENTION this is night cache, try to find cache in daylight could be more difficuilt. Cache isn´t on starting coordinates, there is Stage 1.

Length of route is about 1km, on fisrt stage you will get numbers for finding of second stage. From second stage you will follow "lighting bugs", which are small night lighting of forest. Indeed our lighting bugs can´t light self, don´t forgot any flashlight. At the end of lighting bugs way is located third stage, where you will fing information where start second night way, at the end of second way is stage with information about final cache location.

STAGE 1

N 49° 25.941
E 016° 48.775

Úkol:
na velkém kameni je bronzová pametní deska s textem, na predposledním rádku je datum AB. C. 1DDC;

Task:
on large stone is bronze plaque with text, on penultimate row (not last row) is datum AB. C. 1DDC;

STAGE 2

N 49° 25.(B)(D/2)(A)
E 016° 48.(2*C)(D-C)(B-A)

Úkol:
zde zacíná první cesta svetlušek, následuj je, na konci oznaceném tremi svetluškami hledej u takto oznaceného stromu mikro keš se souradnicemi zacátku další cesty svetlušek;

Mission:
here start first way of lighting bugs, follow them, at the end of way, marked with three lighting bugs, look for micro cache with coordinates of next lighting bugs way;

STAGE 3

tri svetlušky / three lighting bugs

Úkol:
u tohoto stromu najdi v korenech mikro keš se souradnicemi další cesty svetlušek;

Mission:
at this tree, in roots, look for micro cache with coordinates of next lighting bugs way;

STAGE 4

souradnice ve Stage 3 / coordinates at Stage 3

Úkol:
zde zacíná druhá cesta svetlušek, následuj je, na konci oznaceném tremi svetluškami hledej u takto oznaceného stromu mikro keš se souradnicemi zacátku další cesty svetlušek;

Mission:
here start second way of lighting bugs, follow them, at the end of way, marked with three lighting bugs, look for micro cache with coordinates of next lighting bugs way;

STAGE 5

tri svetlušky / three lighting bugs

Úkol:
u tohoto stromu najdi v korenech mikro keš s finálními souradnicemi keše;

Mission:
at this tree, in roots, look for micro cache with coordinates of final cache;

FINAL STAGE

souradnice ve Stage 5 / coordinates at Stage 5

Vzorecek Stage 2 je Handy Geocaching - Multisolver Friendly.
Pokud budete vyzvedávat a následne ukládat cache, respektujte prosím puvodní umístení!!
Hodne štestí pri lovu.

Good luck.

Použité zdroje: http://farnost.katolik.cz/vysocany, vlastní archív
Sources: http://farnost.katolik.cz/vysocany, own archive

Additional Hints (Decrypt)

[Stage 3; 5] - xberal fgebzh / ebbgf bs gerr [Final] - mryral cnerm, cbq xnzrarz / terra gerr fghzc, haqre fgbar

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)