Skip to content

Nykvågen fuglefjell - LS#44 Traditional Cache

Hidden : 07/31/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Nykvågen, Fuglefjellet

 

Nykvågen er et av de eldste fiskeværene i Vesterålen. Nykvågen er også stedet Regine Norman brukte som inspirasjon til sin første roman "Krabvaag". Det sies at de som bodde her den gangen kjente seg godt igjen i romanen, både beskrivelsen av stedet og personer, forfatteren var visstnok ikke så populær her etter det. Mer om Regine Norman finner du i cachebeskrivelsen til "Sinahula - LS#45    GC2C9GJ"

 
Deler av fuglefjellet som det ser ut i dag. / Part of the bird cliffs as it is to day.

Det Nykvågen er mest kjent for er fuglefjellet som ligger tett inntil bebyggelsen. Her hekket krykkjene (lat: Rissa tridactyla) tett i tett i hele fjellsiden. Det var et yrende liv på forsommeren når bergveggene var fylt med hekkende fugler. De fastboende forteller at det nesten var fra en dag til den neste når krykkjene kom inn. Det var et svare spetakkel hele døgnet, man skulle tro at det ikke var til å holde ut for de fastboende. De forteller at de var så vant med dette at de ikke merket fuglene før den dagen de reiste igjen for da ble det plutselig stille. I dag vil du bare kunne finne rester av fuglefjellet, i den nederste delen av berget som ligger inntil veien vil du finne noen hekkende krykkjer om våren. Hva har hendt? Det strides det om, de som forstår seg på fugler mener det har å gjøre med mat tilgangen, mens de fastboende forteller noe helt annet. De forteller om havørna som systematisk har plukket unger ut av reirene. Det er en overpopulasjon av havørn i området og de har hatt glade dager i fuglefjellet. I 2007/2008 kom det vist nok ingen ungfugler (krykkjer) fra reirene, de ble tatt av ørn før de ble flyvedyktige. Fastboende forteller om spektakulære skuer når ørna, gjerne flere av gangen, kom inn mot fjellet og plukket med seg unger og fløy videre. Mulig krykkjene har flyttet til et annet sted hvor de ikke blir så lett bytte for ørna. Selv har jeg opplevd havørna som kom svevende over her i fuglefjellets glansdager. Det var litt av et skue.

 
Delen av fjellet som fortsatt er i bruk av krykkjene. The part of the cliffs that the birds stil use.

En del av Nykan som består av flere hatteformede fjelløyer, vill du se til venstre/frem for deg når du har fuglefjellet i ryggen. Her hekker det også mengder av sjøfugler. Fuglefjellet i Nykvågen og Nykan er en del av Nykvågen/Nykan naturreservat som ligger mellom Sandvika (som du kommer til før Nykvågen) og Nykvågen. Området er på 3556 dekar hvor 2635 dekar er sjøareal. Området er vernet for å ivareta flere viktige hekkelokaliteter for sjøfugl. Balansegangen her mellom sjøfugl og rovfugl kan bli spennende om de fastboende har rett i sin teori. Det hadde vært flott om krykkjene kom tilbake til fjellene i Nykvågen. Det vil jo tiden vise. Men selv om det er lite hekkende fugler tilbake, ta alikevel en stopp her for å se på de bratte fjellene, du vil kunne se rester av fuglereder hele veien. De er nå grønne pletter oppetter fjellsiden. Tenk deg hvordan det så ut med flere tusen fugler som satt tett i tett her og med andre som kom flygende inn med mat til ungene.

 
Fuglefjellet slik det så ut for ti år siden. The birdscliff as it was ten years ago.

Cachen vil du finne i enden av det gjenværende fuglefjellet. Den ligger slik til at du ikke vil forstyrre fuglene om du kommer i hekketiden, men vær allikevel obs på stupende fugler. Om du er der i hekketiden vær vennlig å ikke gå helt inntil berget. Stopp ved veien hvor det er en stopp plass og beundre fuglene derfra. Det er ikke mange meterne bort til fjellet så du vil kunne se ungene som ligger på reirene godt nok derfra. Anbefaler å ta med kikkert i tilfelle havørna skulle svinge forbi.

 
Årets kull har forlatt redene. The birds has left teir nest for this year.

ENG:

Nykvågen, the birdcliffs.

Nykvågen is one of the oldest fishing villages in Vesterålen. Nykvågen is also the place Regine Norman used as inspiration for heres first novel Krabvaag. It is said that those who lived there at the time could recognize them selfe in the novel, both the description of the place and people, the author was not as popular here after that. More about Regine Norman you will find in the cache description to "Sinahula - LS#45    GC2C9GJ"

The Nykvågen is best known for the bird colony at the cliffs located close to houses. Here nested kittiwake (Lat: Rissa tridactyla) in the entire mountain. There was a noises that was incradible early in the summer when the cliffs was filled with nesting birds. The residents said that it was almost from one day to the next when kittiwakes were comming in to the cliffs from the sea. It was realy noisie all day and night, you would think that it was not to manage for the resident. They say that they were so used to this that they did not notice the birds until the day they left again when it suddenly got quiet. Today you will only be able to find a small remains of the bird cliffs, in the lower part of the rock near to the road you will find some kittiwakes nesting in the spring. What happened? Those who loves and know all about the birds think it has to do with food supply, while the resident says something completely different. They tell that the white-tailed eagles have systematically picked young birds out of the nests. There is an over population of eagles in the area and they have had happy days in the bird colony. In 2007/2008 there was no juveniles (kittiwakes) who left the nests, they were taken by eagles before they were able to fly. Residents telling about of spectacular sights of eagl, often several at a time, who came into the cliffs and picking up chicks and flew on. Maybee the kittiwakes have moved to another location where they are not so easy prey for eagle. Although I have seen white-tailed eagle, which was hovering over here in the glory days of the bird cliffs. It was quite a sight.

A part of Nykan, who consisting of several hat shaped rock-islands, you can see it to the left /forward for you when you have the bird cliff behinde you. This breeds also plenty of sea birds. Bird cliffs in Nykvågen and Nykan is part of Nykvågen /Nykan Nature Reserve which is located between Sandvika (as you pased before you get to Nykvågen) and Nykvågen. The area covers 3556 acres, where 2,635 acres are sea area. The area is protected to preserve several important nesting sites for seabirds. It can bee interesting to see if the fine line between seabirds and eagels can be right again, if the resident has right in theire theory it can be dificulte. It would be great if kittiwakes return to the cliffs of Nykvågen. The time will show. But although there is just a few nesting birds back, take a stop here anyway to see the steep mountains, you will see the remains of bird nests throughout. They are now green spots up the mountainside. Imagine how it looked with thousands of birds who sat close together here and with others who came flying in with food for the young birds.

You will find the cache at the end of the remaining bird colony. It is positioned so that you don't disturb the birds if you come during the breeding season, but be still aware of diving birds. If you are there during the breeding season please do not go all the way up the cliffs. Stop by the road where there is a parking place and admire the birds from there. It is not many yards away to the cliffs so you will be able to see the young birds lying on their nests well enough from there. I recommend to bring binoculars in case the eagles would swing by.

Additional Hints (Decrypt)

[NO:] Haqre [ENG:] Haqre

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)