Skip to content

Skansens Rock and Ore Collection EarthCache

Hidden : 08/03/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


OBS! Cachen är placerad på Skansen. För att komma till cachen gäller Skansens öppettider och inträdesavgifter. Se nedan.

Note! The cache is located inside Skansen. To get to the cache the opening hours and entrance fees at Skansen applies. See below.

Skansens Rock and Ore Collection

Skansens sten- och malmsamling [SWE]


Först några ord om Skansen
Skansen är ett friluftsmuseum och zoo beläget på Djurgården i Stockholm. Det grundades 1891 av Artur Hazelius för att visa olika delar av Sverige före den industriella eran. Efter omfattande resor köpte Hazelius cirka 140 hus från hela Sverige som skickades bit för bit till museet, där de byggdes upp igen för att ge en unik bild av det traditionella Sverige. Hazelius samlade även svenska bergarter och malmsorter på Skansen.

Samlingen
Här på Skansen finns en stor samling med bergarter och malmsorter, och det är stora stenar. Alla har skyltar som talar om vad det är och varifrån den kommer, man kan studera stenarna nära och man kan känna och klämma på dem.

Det flesta av de bergarter och malmsorter som nämns i cachen finns i samlingen, plus en massa andra. Det finns också en liten jättegryta och runda stenar från rullstensåsar.

Bergarter

Bergarter är det som bygger upp jordens berggrund. Bergarterna definieras med de mineraler som ingår, dess kemiska sammansätting samt hur den har bildats. Man delar upp bergarterna i tre olika huvudgrupper. Magmatiska, metamorfa och sedimentära bergarter. Det finns också en fjärde grupp meteoriter, men den lämnar vi därhän i denna cache.

Magmatiska bergarter
Bildas av att magman trängt genom jordskorpan och stelnat. De flesta av de magmatiska bergarterna bildas genom att magman stelnar på större djup och kallas då intrusiva magmatiska bergarter. En del bildas genom att magman kommer upp på jordytan som lava och kallas då extrusiva magmatiska bergarter.
-Granit och diabas är exempel på intrusiva magmatiska bergarter
-Porfyr och basalt är exempel på extrusiva bergarter är.

Sedimentära bergarter
Sedimentlager bildas hela tiden, på land och i vatten. Flera lager läggs på varandra under flera miljoner år. Då yngre lager lägger sig ovanpå äldre pressas det underliggande sedimentmaterialet ihop. De sammanpressade sedimenten genomgår sedan olika kemiska, fysiska och biologiska förändringar som leder till att de sedimentära partiklarna cementeras samman till sten.
Sedimentära bergarter delas i huvudsak in i tre sätt:
-Klastiska sedimentära bergarter bildas genom sedimentation eller avsättning av vittringsprodukter från andra bergarter, exempelvis sandsten och skiffer.
-Biogena sedimentära bergarter innehåller organiskt material från levande organismer, organismerna täcker havsbotten med lager av kalkspat som kan ombildas till kalksten. Flinta och kol är också biogena bergarter.
-Kemisk utfällning i främst marina miljöer kan också bilda sedimentära bergarter, till exempel gips.

Metamorfa bergarter
När en sedimentär eller magmatisk bergart utsätts för höga tryck och/eller höga temperaturer kan deras mineralsammansättning och kristallstruktur förändras, den ursprungliga bergarten genomgår metamorfos/förvandling. Den resulterande bergartens struktur och mineralsammansättning kan vara mycket olika ursprungsbergartens, vilket innebär att det kan vara svårt att se om den omvandlade bergarten från början var en sedimentär eller magmatisk bergart.
Exempel på metamorfa bergarter:
-Marmor, ursprungligen kalksten
-Täljsten, ursprungligen olivin

Uppskattningsvis 90-95 % av de översta 16 km av jordskorpan består av magmatiska eller metamorfa bergarter. Men största delen av jorden är täckt av sedimentära bergarter. I princip all havsbotten och 70-80 % av kontinenterna täcks av sedimentära bergarter. Sedimentära bergarter är trots att det bara uppgår till 5% intressanta eftersom de är koncentrerade till jordytan. Alla fossiler finns i de sedimentära bergarter, eller metamorfa sedimentära bergarter, dessa utgör därför en viktig grund för att förstå de förhållanden som tidigare rådde på jordytan. Sedimentär berggrund är också högst intressant när det gäller naturresurser. Energikällor som olja, naturgas, kol utvinns ur sedimentära bergarter

Malm

Malm är de mineraler eller bergarter som är ekonomisk lönsamt att bryta, de kan användas för utvinning av metaller eller andra värdefulla ämnen. Bergarterna är uppbyggda av mineraler i olika koncentrationer, och finns det en tillräckligt hög koncentration av värdefulla mineraler är det lönsamt att bryta upp den bergarten till malm.

Järnmalm
Mineralerna hematit och magnetit är två vanliga järnmalmsmineraler, båda hittas i de sedimentära bergarterna. Magnetit, ibland även kallat svartmalm, är en vanlig järnmalm som bryts i bland annat Kiruna och Malmberget. Hematit, även blodstensmalm, är en rödaktig järnoxid som är vanligt i tropiska jordar och orsakar ofta jordars röda färg. Hematit förekommer allmänt i malmfälten i Bergslagen.
Båda dessa mineraler hittas i sedimentära bergarter som över 3 miljarder år gamla

Aluminiummalm
Bauxit är den vanligaste aluminiummalmen, den hittas också i de sedimentära bergarterna.

Koppar-, silver-, bly- och zinkmalm
Samtliga mineraler tillhör gruppen Sulfidmineral och finns både i sedimentära bergarter och i intrusiva magmatiska bergarter:
-Kopparkis förekommer i hela Sverige och är den kopparmalm som brutits i Falu koppargruva.
-Silverglans är ett av de viktigaste mineralerna vid silverbrytning och finns bland annat i Sala silvergruva.
-Blyglans innehåller ofta silver och uppträder tillsammans med zinkblände. Mineralet är världens enda blymalm av betydelse, även här är det i Sala silvergruva den största bytningen i Sverige har skett.
-Zinkblände är inte vanligt i Sverige, zinkgruvan nära Åmmeberg finns Sveriges största kända förekomst av mineralet.

För att logga cachen

Svara på följande frågor och maila svaret till oss.
På bilden är det en guldförande sten.
1) Hur många guldförande stenar finns det i samlingen?
2) Varifrån kommer stenarna?
3) Kompletera gärna loggen med en bild från cachen.

Cachen kan loggas direkt när svaren skickats in, är något svar fel så hör jag av mig. Bifoga gärna bilden i loggen. Inga svar i loggen tack.

Information om Skansen
Öppettiderna på Skansen varierar, normalt öppnar det kl. 10. På sommaren stänger det mellan kl. 21-22, vår och höst vid kl. 20 och på vintern mellan 16-17.

Inträdet variera också, på sommaren kostar det cirka 120 kr, vår och host cirka 100 kr och på vintern cirka 70 kr.

Se www.skansen.se
Rock at Skansen
Guldförande sten på SkansenSkansens Rock and Ore Collection [ENG]


First a few word about Skansen
Skansen is an open air museum and zoo in Sweden and is located on the island Djurgården in Stockholm. It was founded in 1891 by Artur Hazelius to show the way of life in the different parts of Sweden before the industrial era. After extensive travelling, Hazelius bought around 140 houses from all over the country and had them shipped piece by piece to the museum, where they were rebuilt to provide a unique picture of traditional Sweden. Hazelius did also collect Swedish rock and ore and move them to Skansen.

The collection
Here at Skansen there is a huge collection of rocks and ore, and there are large pieces. All have signs that tell you what it is and where it comes from, you can study the rocks near and you can feel and squeeze them.

Most of the rocks and ore mentioned in the cache are in the collection, plus a lot others. There is also a small Giants kettle and round stones from eskers.

Rocks

Rocks are what’s building up the earth's bedrock. The rocks are classified by the mineral it contains, its chemical composition and how it has been formed. Rocks are divided into three main groups. Igneous, metamorphic and sedimentary rocks. There is also a fourth group of meteorites, but we leave that aside in this cache.

Igneous rocks
Formed by magma that penetrated through the crust and solidified. Most of the igneous rocks formed by magma solidifies at depths and is then called intrusive igneous rocks. Some are formed by magma coming up on the earth's surface as lava and is then called extrusive igneous rocks.
-Granite and diabase is examples of intrusive igneous rocks.
-Porphyry and basalt is examples of extrusive rocks.

Sedimentary rocks
Sediment layers are formed all the time, on land and in water. Several layers will add up over millions of years. When young layers add up, the underlying layers are pressed down. The compressed sediments are subjected to various chemical, physical and biological changes that lead to the sedimentary particles are cemented together to stone.
Sedimentary rocks divided mainly in three ways:
-Clastic sedimentary rocks are built up by fragments or clasts of materials derived from other minerals, example sandstone and shale.
-Biogenic sedimentary rock containing organic matter from living organisms, the organisms covering the sea floor with layers of calcite that can be transformed into limestone. Flint and coal are also biogenic rocks.
-Chemical precipitation, primarily in marine environments can be converted into sedimentary rocks such as gypsum.

Metamorphic rocks
When a sedimentary or igneous rocks are exposed to high pressure and/or high temperatures, their mineral composition and crystal structure change, the original rock undergoes metamorphosis/transformation. The resulting structure of rocks and mineral composition may be very different from the original rocks, which means that it can be difficult to see if it converted the rock was originally a sedimentary and igneous rock.
Examples of metamorphic rocks:
-Marble, originally limestone.
-Soapstone, originally olivine.

An estimated 90-95% of the top 16 km of the crust consists of igneous and metamorphic rocks. But most of the earth is covered with sedimentary rocks. In principle all sea bottom and 70-80% of the continents covered by sedimentary rocks. Sedimentary rock is, even though it only amounts to 5%, of great interest because they are concentrated in the Earth's surface. All the fossils found in sedimentary rocks, metamorphic or sedimentary rocks, this is an important basis for understanding the conditions that previously existed on the Earth's surface. Sedimentary rock is also very interesting in terms of natural resources. Energy sources such as oil, natural gas, coal is extracted from sedimentary rocks

Ore

Ores are the minerals or rocks that it is economically viable to break in a mine; it can be used for the extraction of metals or other valuable substances. The rock are composed of minerals in different concentrations, and there is a sufficiently high concentration of valuable minerals, it is worthwhile to break up the rock.

Iron ore
The mineral hematite and magnetite are two common iron ore minerals, both found in the sedimentary rocks. Magnetite is a common iron ore mined in Kiruna and Malmberget. Hematite, also called blood, is a reddish iron oxide which is common in tropical soils and often causes the soils red color. Hematite commonly found in Bergslagen.
Both of these minerals are found in sedimentary rocks over 3 billion years old.

Aluminum ore
Bauxite is the most common aluminum ore, it is also found in sedimentary rocks.

Copper, silver, lead and zinc ore
All minerals is in the sulfide mineral-family and are in both in sedimentary rocks and intrusive igneous rocks:
-Chalcopyrite occur throughout Sweden and is the copper ore mined in Falu Copper Mine
-Argentite is one of the most important minerals in the mining of silver and was mined in Sala Silver Mine.
-Galena often contains silver and occurs with sphalerite. The mineral is the only relevant lead ores, also here it is in the Sala Silver Mine the largest mining Sweden have take place.
-Sphalerite is rare in Sweden, and the zinc mine near Åmmeberg is the largest known occurrence of the mineral.


To log the cache

Answer the following questions and mail the answers to us.
In the pictures there is a gold-bearing rock (Guldförande in Swedish).
1) How many gold-bearing rocks are there in the collection?
2) From where in Sweden do they come?
3) Feel free to take a picture and upload with your log.

The cache can be logged as soon as the answers are mailed to us; if there is any problems with the answers I will contact you. Feel free to upload your picture with the log. No answers in the log please.

Information about Skansen
The Opening hours vary at Skansen, it normally open at 10 am. During the summer it closes around 9 pm, spring and fall around 8 pm and in winter at around 4 pm.

There is an entry fee and it also varies, in summer it is around 120kr, spring and autumn, around 100kr and in the winter around 70kr.

See www.skansen.se
Rock at Skansen
Gold-bearing rock at Skansen
EarthCache, homepage EarthCache Masters Program
Official EarthCache Banner

Additional Hints (No hints available.)