Skip to content

Aitsaaren kalliot EarthCache

Hidden : 08/05/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
4.5 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Määrjärven Aitsaaressa on erikoisia kalliomuodistelmia. Vaikka koko eteläinen Suomi on syntynyt samalla tavoin kuin Määrjärven aluekin, ovat Aitsaaressa sijaitsevien koristeellisten kallioiden kaltaiset muodostelmat harvinaisia. Silmiinpistävät kalliomuodot lienevätkin seurausta siitä melko harvinaisesta tilanteesta että (Suomessa melko harvinaista) kalkkikiveä on paljastuneena veden äärellä.

Määrjärven kohdalla ja järven luoteispuolella kallioperä koostuu muinaisen tulivuorisaaren rinteelle ja rannalle kerrostuneista aineksista. Kun tulivuorisaari aikoinaan laattatektonisissa prosesseissa törmäsi Suomen muinaisrantaan, kerrostumat vajosivat ja vääntyilivät poimuille korkeassa lämpötilassa. Samalla laava- ja tuhka-aines kiteytyi uudelleen tummiksi amfiboliiteiksi ja vaaleksi kvartsi-maasälpäliuskeiksi. Rannikolle kerrostuneet savet "paistuivat" kiilleliuskeiksi. Kerrostumissa oli mukana myös vedestä saostunutta kalkkikiveä, josta ainakin osa saattoi olla varhaisten eliömuotojen tuottamaa. Koostumukseltaan sekalainen, kerroksellinen kiviaines rypyttyi vuorijonoksi. Nämä tapahtumat sattuivat noin 1900 miljoonaa vuotta sitten.

Seuranneiden satojen miljoonien vuosien kuluessa vuoret kuluivat pois ja jopa kilometrien syvyydessä syntyneet poimuttuneet kivet kohosivat maan pintaan; lopulta jääkauden vaikutuksesta pehmeämmät kivilajit kuluivat painanteiksi, joihin pääosa järvistä on synytynyt ja vahvat kivet kohoavat kallioisina mäkinä. Kalkkikivi liukenee veteen, joten tyypillisesti kalkkikivestä koostuva kallio on rantamilla syöpynyt syvälle ympäröivään kiviainekseen verrattuna.

Pinolahti ja Salmennokka koostuvat granodioriitista ja Määrjärven länsipuolella kallio on grabroa. Nämä muodostumat ovat muinaisia maanalaisia tulivuoren magmasäiliöitä, jotka jäähtyessään sananmukaisesti kivettyivät (kiteytyivät). Laava-, tuhka-, savi- ja kalkkikivikerrostumien rypyttyessä vanhat magmasäiliöt pystyivät vastustamaan geologisia voimia ja säilyivät yhtenäisinä klöntteinä, joiden väliin edellä mainitut kerrostumat puristuivat.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lokataksesi kätkön sinun tulee suorittaa seuraavat tehtävät (älä liitä tehtäviä 1-2 lokiin, vaan lähetä ne postina):
1) Arvioi, mitä alueella oleva vaalea ja tumma aines ovat.
2) Mittaa tai arvioi muodostelmien kokoja. Mikä on matalin ja mikä korkein muodostelma, jonka löydät? Entä mikä on pisin?
3) Ota kuva itsestäsi tai GPSr-laitteestsi sekä muodostelmista, ja liitä se lokiin (ei pakollista).

Lähetettyäsi kohtien 1-2 vastaukset odota lupaa lokkaukseen ja mieluiten liitä siihen ottamasi valokuva.

Huom! Ota huomioon lintujen pesimäajat, äläkä mene saarelle jos se häiritsee lintuja! Talvella kätköä ei ole mahdollista löytää, jos on yhtään lunta. Siksi kätkö on todennäköisimmin hyllyllä lumisen ajan.

 


There are special rock formations on the isle of Aitsaari which is located in the lake of Määrjärvi. The decorative rocks have been formed in the same way as the rest of Southern Finland. The special formations are result of a quite rare situation in which there is limestone (which is quite rare in Finland) visible together with water.

At Määrjärvi and to the North-West from it the rock foundation consists of minerals that have layered to the hill side and to the strand of an ancient vulcano island. As the island hit the ancient strand of Finland in the plate tectonic process the layers sunk and bent into crinkles in the vulcanic heat. At the same time lava and ash crystallized into dark amphibolites and blond shales of quartz and feldspar. The clay layered to the coast "baked" into mica shales. The layers had also feldspar which was precipitated from water at least some of which was likely to have been produced by early life forms. The layered minerals with miscellaneous composition crinkled into mountain lines. These events took place about 1900 million years ago.

During the next hundreds of millions of years the mountains wore down and the crinkled rocks that were formed as deep as several kilometers under the ground rose to the ground. At the end the softer minerals turned into depressions forming the majority of the lakes in Finland and the harder remained as rocky hills. Because limestone dissolves in water a rock containing limestone eroded deep into the surrounding rock.

Pinolahti and Salmennokka are formed of granodiorite and the rock west from Määrjärvi of grabro. These formations are ancient under-ground magma containers of the vulcano which petrified as they cooled down. As the lava, ash, clay and limestone layers crinkled the old magma containers were able to resist the geological forces and remained in coherent clumps in the middle of which the layers were squeezed.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

To log this cache you have to answer to the following tasks (do not include the answers of questions 1-2 to your log, but email them instead):
1) Estimate which minerals the blond and dark material in the area are.
2) Measure or estimate the sizes of formations. What are the sizes of the thinnest and the deepest formations you can find? How long is the longest?
3) Take a picture of you or your GPSr together with the formations and include it to the log (not mandatory).

After you have emailed the answers to questions 1-2 wait for permission to log. After you get it, log your visit and preferably attach the photo you took.

Attention! Take the nesting times of birds into account and do not go to the isle if it will disturb the birds! It's not possible to observe the area in winter if there is snow. Therefore the cache will most probably be disabled during that time.

Additional Hints (No hints available.)