Skip to content

Wawel Traditional Geocache

Hidden : 08/12/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:[PL] Skrytka znajduje się w pobliżu zamku na Wzgórzu Wawelskim w Krakowie.

[EN] The cache is hidden near a castle on Wawel Hill in Kraków.

Niniejszy geocache zyskał miano Skrytki Tygodnia na blogu Geocaching.com, Lattitude 47.

This geocache has been named the Geocache of the Week on the Geocaching.com blog, Latitude 47.

[PL]

Wawel:

Wapienne wzgórze Wawelu, otoczone niegdyś bagnami i rozlewiskami Wisły stanowiło dogodne miejsce dla osadnictwa. Jako najstarsze stwierdzono tu ślady bytności człowieka neandertalskiego, który zamieszkiwał znajdujące się tu jaskinie. Od tego czasu zanotowano w okolicy ślady wielu różnych kultur, zarówno ludów koczowniczych jak i osiadłych. Od ok. VI w. teren zasiedlili Słowianie. Na wzgórzu wawelskim znajdował się gród, będący w VIII-IX w. centrum politycznym plemienia Wiślan. Swoją ważną funkcję Wawel utrzymał pomimo podbicia Wiślan przez Wielkie Morawy w IX w a później włączenia ziem w granice państwa polskiego. Od XI do XVII w. (z krótkimi przerwami) Kraków ze swoim centrum na wzgórzu wawelskim pełnił rolę stolicy Polski. W XIV w., na polecenie króla Kazimierza Wielkiego, na wzgórzu wawelskim został wybudowany gotycki zamek. Od tego czasu zamek był systematycznie rozbudowywany i modernizowany. Mimo przeniesienia stolicy państwa do Warszawy w XVII w., Wawel nie utracił na znaczeniu. Oparł się on także pożarom i licznym najazdom, stanowiąc obecnie najbardziej reprezentacyjny zamek w Polsce.

Gdyby chcieć opisać pobieżnie wszystkie znajdujące się tam obiekty, zbiory muzealne i historie, trzeba by napisać książkę. Najlepiej więc samemu odwiedzić to miejsce, aby przekonać się o jego niezwykłości.

Z Wawelem związanych jest wiele legend, najsłynniejsza dotyczy smoka zamieszkującego niegdyś Smoczą Jamę u stóp wzgórza.
Wg tradycji hinduskiej na Wawelu znajduje się czakram. Jest to jeden z 7 punktów energetycznych ziemi. Miejsce, w którym znajduje się czakram ponoć nigdy nie ulegnie zagładzie. Czakram na Wawelu znajduje się w NE narożniku dziedzińca zamkowego, można spotkać tam ludzi czerpiących od niego energię (N 50° 03.280 E 019° 56.220 ). Jeśli będziesz miał problemy ze znalezieniem skrytki, doładuj tam trochę swojej energii a na pewno poszukiwania zakończa się sukcesem.Skrytka:

Skrytka znajduje się na zewnątrz murów zamkowych. Pojemnik zawiera logbook, ołówek i przedmioty na wymianę.[EN]

Wawel:

A limestone hill Wawel, in the old times surrounded with swamps and backwaters of the Vistula river, was a good spot for settlement. Evidence of Neanderthal man living in the caves is the oldest mark of human inhabitation there. From that time traces of many nomadic and settled cultures were found. Since about 6. century this area was inhabited by Slavs. On Wawel hill there was a grad (fortified settlement), which in 8.-9. centuries was a political centre of the Vistulan tribe. Wawel kept it's great importance despite the fact that Vistulan territory was conquested by Great Moravia in 9. century and then annexed to Poland. From 11. to 17. century (with short breaks) Kraków with its centre on the Wawel hill was a capital of Poland. In 14. century by order of king Casimir III the Great a Gothic castle was built there. Since that time the castle was systematically extended and modernized. Despite moving capital to Warsaw in 17. century Wawel didn't lose its importance. It survived fires and many invasions and now it's the most representative castle in Poland.

If I wanted to describe all buildings, museums and stories connected with Wawel I would have to write a book. So the best idea is that you visit this place to see the unique character of Wawel yourself.

There are many legends about Wawel, the most famous is about a dragon, who stayed in Dragon's Cave under the hill.
According to Hindu tradition there is a chakra. It's one of seven energetic points of the Earth. The place where there is a chakra will never be destroyed. The chakra on Wawel is located in NE corner of the castle yard, you can spot there people who derive energy from it (N 50° 03.280 E 019° 56.220 ). If you have any problems finding the cache you can get some energy there and your hunt will be definitely successful.The cache:

The cache is placed outside the castle. The container includes a logbook, pencil and items for trade.free counters

Additional Hints (Decrypt)

[PL] cbavmrw qebtv. [EN] orybj gur ebnq.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)