Skip to Content

<

Davna more na Podhure / Ancient seas on Podhura

A cache by Kubickovi Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 08/22/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Dávná more na Podhure / Ancient seas on Podhura


[CZ] Dávná more na Podhure

Mezi Slatinany, Škrovádem a Rabštejnskou Lhotou se nacházejí Lesy Podhura. Lesy jsou založeny na skalnatém terénu. Nejvyšší kótou je vrch Hura s nadmorskou výškou 392 m.n.m.. Rada skalních výchozu, tvorená ruznými typy hornin, dokumentuje existenci dvou dávných morí. Jedinecné zachování nekterých skalních výchozu na pomerne malé ploše umožnuje nahlédnout do geologické historie Železných hor.

První more v okolí Chrudimi spadá do starších prvohor - kambria až devonu. Skalní výchozy v okolí Podhury jsou budovány kremenci ordovického stárí (480 milionu let). Kremenec je velmi odolný sediment, který byl puvodne tvoren kremennými zrny, pozdeji zpevnenými druhotným kremenem. V ordovickém, pomerne chladném mori, se zachovala rada organismu ci stop po jejich cinnosti (ichnofosilií). Jedná se napr. o trilobity, lilijice, v okolé Podhury jsou velmi hojné ichnofosilie rodu Pragichnus ci Skolitos.

Po ústupu prvohorního more byly na dlouhé období Železné hory souší. Docházelo ke zvetrávání o k odnosu melcích hornin, ze kterých vycnívaly odolné ordovické kremence v podobe skalních masivu, hrebenu ci izolovaných vrchu. Asi pred 90 miliony let vlivem horotvorných pohybu a poklesu zemského povrchu byly dnešní Železné hory zakryty morem podruhé. Nástup (transgrese) druhého more spadá do druhohor, do období svrchní krídy, které se oznacuje jako cenoman.

Príbojové vlny druhého more rozrušovali skalní - kremencové - podloží, bloky kremencu byly opracovány do metrových balvanu až centrimetrových valounu. Akumulace balvanu, valounu a oblázku najdeme na ohlazených skalách kremencu pri severozápadní stene Podhury kolem východního okraje lokality Na Skalách u Rabštejnské lhoty. Dále zde najdeme radu skalních výstupu, tvorených práve kremenci ordovického stárí. Jsou soucástí chrudimského staršího paleozoika - prvohor, období pred 570 - 240 miliony let. Príkladem je i Certova skalka, u které stojíme. Tyto tvrdé horniny úspešne odolávaly príbojovým vlnám krídového more.

[EN] Ancient seas on Podhura

Among Slatinany, Škrovád and Rabštejnská Lhota there are Podhura woods located. These woods are based on rocky ground. The highest spot height is the peak Hura with elevation 392 meters above sea level. Plenty of rocky bassets, formed by different types of minerals, evidences existence of two ancient seas. Unique conservation of some rocky bassets on relatively small area allows us to look into geologic history of Železné hory ("Iron rocks").

The first sea in vicinage of Chrudim coincides with older Paleozoic - Cambriam and Devonian. Rocky bassets in Podhura woods are built by quartzites of Ordovic age (480 millions years). Quartzite is very resistant sediment, which was originally created by quartz grains, later by braced secondary quartz. In Ordovic cold sea there were conserved plenty of organisms and marks of their activities (ichnofosiles). For example trilobites, crinoids and ichnofosiles of filiation Pragichnus or Skolitos.

After dereliction of the first sea, Železné hory was dry land for very long period. There was weathering and soil erosion of minerals from which resistent ordovic quartzites sticked out in form of rocky massif, edge or separate peak. About 90 millions years ago Železné hory was covered by the sea second time due to orogenic movement and subsidence of earth surface. Invasion (transgression) of the second sea coincides with Mesozoic - Cetraceous period referred to as Cenoman.

Breakers of the second sea corroded rocky - quartzites - bedrock. Quartzite blocks were wrought into metre boulders up to centimetre nuggets. Accumulation of boulders, nuggets and cobbles can be found on lickensided quartzite rocks close to north-west cliffs of Podhura (around the east side of the location Na Skalach near to Rabstejnska Lhota). Furthermore we can find here plenty of rocky bassets created just by quartzites of ordovic age. It is a part of Chrudim's older Paleozoic, the age around 570 - 240 millions years. Example of this is Certova skalka ("Devil's little rock") in front of that we stand on initial coordintes. These hard minerals successfully resisted to breakres of the second sea.

Vaše úkoly / Your tasks

Foto / Photo

CZ EN
K logu priložte fotku Vás nebo vaší GPS na úvodních souradnicích - v pozadí musí být videt Certova skalka. Add to your log a photo of you or your GPS on initial coordinates - the rock "Certova skalka" must be seen on the background.

Otázky / Questions

[CZ] Odpovedi na následující otázky prosím zašlete emailem pres náš profil. Logovat mužete ihned, pokud bude neco v neporádku tak Vás budeme kontaktovat.

[EN] Please send us, using our profile, answers for the following questions. You can log immediately, we will contact you in case of any discrepancies.

No.1 Jaký je odhadem výškový rozdíl v metrech mezi vrcholem Certovy skalky a místem, na kterém je postavena místní rozhledna? What is, by estimation, difference in elevation of the top of the rock Certova skalka and the place where the lookout tower is built?
No.2 Jaký hlavní nerost a další prímesy obsahuje kremenec? What is structure of kremenec (kvarcit) - which main mineral and other ingreditnties does it contain?
No.3 Jakou barvu má pametní deska umístená na Certove skalce blízko úvodních souradnic? What is colour of the memorial plaque placed on the rock Certova skalka near the initial coordinates?

Additional Hints (No hints available.)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.