Skip to content

This cache has been archived.

GeoawareNordic3: Cachen arkiveras då den inte lägre följer guidelines.

I nuvarande guidelines får det inte vara krav på att bifoga en bild som bevis på att man varit på plats, det måste vara frivillig. Då cacheägaren väljer att inte göra nödvändiga ändringar på denna cache så återstår arkivering.

GeoawareNordic3
Earthcachereviewer
Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden

More
<

Monoliten (The Monolith)

A cache by matsive Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/29/2010
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


MONOLIT
Monolit betecknar naturliga formationer som består av
enstaka stora stenblock eller klippor. Vanligtvis är det erosion
som exponerar sådana bildningar, där denna har låtit den hårdare
och solida metamorfa klippan stå kvar, såsom de gotländska
raukarna. För att kvalificera som monolit bör dock en sådan vara
fri från underliggande berg

GLACIALEROSION
Glacialerosion Omfattar erosion av glaciärer och inlandsis. Hela Sveriges landskap är
starkt präglat av glacialerosion och avlagringar från
glacialerosion. När en glaciär åker över ett berg så bildar den
märken i isen, och tar med sig stora stenblock som har fastnat på
isen. Sedan dumpar isen stenblocken någon annanstans.

UPPGIFTEN
Hade först tänkt att uppgiften skulle vara att räkna ut Monolitens ungefärliga vikt, men då detta är ganska svårt och det är många olika aspekter att ta hänsyn till så beslöt jag att göra detta själv.
Efter mycket efterforskande i detta moment så har jag kommit fram till att vikten är ca 104/ton med en osäkerhetsmarginal på +/- (10 ton) då även denna uträkning inte är helt säker beroende på att monolitens sidor har stora olikheter.

1.Då jag ändå ville att uppgiften skulle vara en utmaning så blev den ena uppgiften att fotografera föremålet på Monolitens topp och skicka bilden till mig(cacheägaren), tillsammans med svaren på frågorna.
Bilden på föremålet får inte publiceras på denna sida då jag vill att det ska förbli en utmaning.
Bilden ska döpas till ditt Username.

2.För hur många år sedan slutade den senaste istiden i Skandinavien.

3.Vilken är den största naturliga monoliten i världen.

För att loggning ska godkännas så måste detta efterföljas.

epost: matsive@hotmail.com

Lycka till Med vänlig hälsning matsive
------------------------------------------------------------------------------

MONOLITH
Monolith denotes natural formations consisting of
occasional large boulders or rocks. Usually, the erosion
that exposes such situations, where this has allowed the harder
and solid metamorphic rock remain, such as the Gotland
rauks. To qualify as monolith, however, such as
free from underlying rock

GLACIALEROSION
Glacialerosion Includes erosion of glaciers and ice sheets. All of Sweden's landscape is
greatly influenced by glacialerosion and deposits from
glacialerosion. When a glacier go over a mountain as it forms
marks in the ice, bringing with it huge boulders that have stuck to the
ice. Then dump the ice boulders elsewhere.

TASK
I had first thought that exercise would be to calculate the approximate weight of monolith, but as this is quite difficult and there are many different aspects to take into account so I decided to do this myself.
After a lot of research in this moment, I have concluded that the weight is approximately 104/ton with a margin of error of +/ - (10 tons) when even this calculation is not entirely safe because the monolith sides have major differences.

1.I still wanted to exercise would be a challenge as was the one task to photograph the object in the monolith state and send it to me (the cache owner), along with the answers to questions.
The image of the object may not be published on this site when I want it to remain a challenge.
The image should be renamed to your Username.

2.For how many years ago ended the last ice age in Scandinavia.

3.What is the largest natural monolith in the world.

For logging to be approved so it must be followed.

mail: matsive@hotmail.com

Good luck Yours sincerely matsive

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.