Skip to content

<

Flyttblocket

A cache by ramso13 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/02/2010
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:[Swe] Helgasjöns största flyttblock

Flyttblock

Flyttblock (erratiska block) är stora stenblock som blivit transporterade med hjälp av is, det kan vara inlandsisar eller glaciärer. Man anser att de flesta flyttblocken i Sverige idag har blivit transporterade under den senaste istiden. Flyttblocken transporteras på och i inlandsisar och glaciärer och förflyttas i isens rörelseriktning. Då isen smälter hamnar flyttblocken på den underliggande markytan. Flyttblocken kan också har transporterats i flytande isberg och därför hamna långt ifrån det ursprungliga isområdet. I norra Tyskland hittar man flyttblock som härstammar från det svenska urberget.
Flyttblock är mycket vanliga i alla delar av Sverige. De förekommer också i de delar av norra Europa (Norge, Finland, Ryssland, Polen, norra Tyskland, Nederländerna och Schweiz) och Nordamerika som under någon av de senare istiderna har varit täckta av is. Blocken kan vara av varierande storlek och kan bli upp till tiotals meter i genomskärning och de kan hittas i princip överallt. De allra största är svåra att urskilja från berggrunden, de kan vara så stora som 300 m tjocka och ett par kvadratkilometer till ytan.
Flyttblocken speglar den regionala berggrundsgeologin ifrån deras ursprungsområde. Flyttblock i Sverige består därför framförallt av magmatiska och metamorfa bergarter som granit och gnejs. Många flyttblock i Roslagen består av röd sandsten från Gävle, den så kallade Gävlesandstenen.
Världens största kända flyttblock återfinns utanför Botsmark i Umeå kommun.

I gamla tider trodde man, enligt sägner, att det var jättar som hade kastat ut dessa stora stenar i landskapet. Man kunde väl helt enkelt inte förstå hur den annars kunde ligga där de låg
För att logga måste du maila cacheägaren svaren på följande frågor:

1. Varje landskap i Sverige har en egen landskapssten. Smålands heter Röd Växjögranit. Men vad heter landskapsstenen på Öland?

2. Bedöm höjden på flyttblocket du står bredvid

3. Om man stod på sjösidan av blocket kunde man förr se ett antal fönster på ett hus. Detta är nu rivet och håller på att ersättas av ett nybyggt. Beskriv hur det nu ser ut genom sprickan när du är här!

4. Vad kallas den senaste istiden och för ungefär hur många år sedan slutade denna istid?

Extra. Ta ett foto av dig själv med flyttblocket i bakgrunden (inget krav för loggning)

Logga inte found innan du fått bekräftelse från cacheägaren.
Ej fullständiga loggar kommer att tas bort
Lycka till!

[Eng] Helgasjöns largest erratic boulder

Erratic blocks

Erratic blocks are large boulders that have been transported by ice, it could have been ice sheets or glaciers. It's believed that most boulders in Sweden today have been transported during the last ice age. The blocks has been carried on and in ice sheets and glaciers, and moved by the ice flow. When the ice melts boulders where left on the underlying surface. Erratic blocks may also have been transported in floating icebergs and thus end up far from their original location. In northern Germany you can find boulders derived from the Swedish bedrock.
Boulders are very common in all parts of Sweden. They also occur in parts of northern Europe (Norway, Finland, Russia, Poland, northern Germany, the Netherlands and Switzerland) and North America as in any of the recent ice ages were once covered by ice. The blocks can be of varying sizes and can be up to tens of meters in diameter and can be found almost anywhere. The largest is difficult to discern from the bedrock, they can be as high as 300 m thick and a few square kilometers to the surface.
Erratic blocks reflects the regional bedrock geology from their area of origin. Boulder in Sweden therefore consists mainly of igneous and metamorphic rocks such as granite and gneiss. Many boulders in the Roslagen area is composed of red sandstone from Gävle, the so-called Gävle sandstone.
The world's largest known erratic boulder is located outside Botsmark in Umeå in northern Sweden.
To qualify for logging you have to mail the cache owner the answers to the following questions:

1. Every province in Sweden has it's own province stone. In Småland it's Red Växjö-granite. The question is which stone is Ölands province stone?

2. Estimate the height of the boulder you are standing close to.

3. If you are standing at the lakeside of the boulder you could before see some windowpanes at a house thru the crack in the rock. This house is now demolished, and they are building a new one. Describe what you can see thru the crack at the moment you are here!

4. What's the name of the last Ice age and since how many years did it end approximately?

Extra. Take a photo of yourself with the boulder in the background (not needed to qualify for logging)

You should wait for an answer from the cache owner before you log this cache as found. Logs that don't quality will be deleted.

Good luckThe most exciting way to learn about the Earth and its processes is to get into the outdoors and experience it first-hand. Visiting an Earthcache is a great outdoor activity the whole family can enjoy. An Earthcache is a special place that people can visit to learn about a unique geoscience feature or aspect of our Earth. Earthcaches include a set of educational notes and the details about where to find the location (latitude and longitude). Visitors to Earthcaches can see how our planet has been shaped by geological processes, how we manage the resources and how scientists gather evidence to learn about the Earth. To find out more click HERE.

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.