Skip to content

Cleaved rock EarthCache

Hidden : 10/18/2010
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Skalní útvar asi 500 m západne od místní cásti Najdek obce Hamry nad Sázavou

Prírodní památka Rozštípená skála


Katastrální území:   Najdek na Morave, okres Ždár nad Sázavou, asi 3 km západne od okresního mesta Ždár nad Sázavou
Prírodní oblast:   Ždárské vrchy
Nadmorská výška:   528 – 564 m
Výmera:   0,72 ha
Vyhlášeno v roce:   1974

RULA

Rula je hornina vzniklá za vysokého stupne regionální metamorfózy z kterékoliv dríve vzniklé horniny, tj. at už vyvrelých hornin nebo sedimentu. Ruly vzniklé z vyvrelin se nazývají ortoruly, ruly vzniklé metamorfózou sedimentu jsou pararuly. Je silne pravdepodobné, že rula tvorí velký podíl z hlubší cásti kontinentální kury.Podstatnou soucástí ruly je kremen, slída a živec


GEOLOGIE

Význacný svahový skalní útvar na pravobrežním svahu nad rekou Sázavou v okraji Veselské sníženiny. byl vypreparován na pruhu silimaniticko-biotitických rul strážeckého moldanubika. Jedná se o typ mrazového srubu, který je výsledkem kryogenní modelace ( proces mrazového zvetrávání ) rulových hornin ve starších ctvrtohorách. Mrazový srub o délce 75 m a výšce až 15 m, je ve spodní cásti „rozštípnut“ po zvetralé svislé pukline v délce 10m a šírce 2m. Pod srubovou stenou je vytvorena úzká kryoplanacní terasa až 4,5 m široká využívaná jako cesta. Pod ní je svah k rece Sázave pokryt silne rozvetralým kamenným morem s lesním porostem typu sutové javoriny. Na hrebeni jsou vytvoreny jen melké a kamenité ochrické pudy, precházející pod sutovými svahy v humusem a živinami obohacené kambizeme.

VYUŽITÍ
Skalní útvar je turisticky zprístupnen a využíván horolezecky.

PODMÍNKY PRO EARTH CACHE

V prípade, že se rozhodnete vyrazit na odlov této cache, tak Vás žádám - respektujte prírodu a  mejte úctu k prírodní památce

Pro logování Found it musí být splneno:
  1. navštívte prírodní památku Rozštípená skála a priložte ke svému logu na stránce cache fotografii s GPS (prípadne vás s GPS) a rozcestníkem "Rozštípená skála".
  2. poslat na muj E-mail (profil GC) odpovedi (necekejte na schválení logu, mužete logovat Found it a poslat odpovedi, provedu následne kontrolu a pokud nebude neco v porádku, ozvu se ...) na následující dve otázky
  • zjistete z tabulky u skály šírku ochranného pásma, kterým je tato prírodní památka o rozloze 0,72 ha, chránena.
  • zmerte pomocí Vašeho GPS prístroje nadmorskou výšku u turistického rozcestníku

Natural Monument Cleaved rock


Cadastral Territory :   Najdek na Morave, district Ždár nad Sázavou, about 3 km west of the town of Zdar nad Sazavou
Natural Area :   Zdar Hills
Altitude :   528 – 564 m
Acreage   0,72 ha
Declared in :   1974

RULA

Gneiss rock is formed under high grade regional metamorphism of the rocks any previously incurred, ie, whether igneous rock or sediment. Gneisses resulting from volcanic rocks are called orthogneisses, gneiss metamorphism resulting sediments are called paragneisses. A substantial part of the gneiss there are quartz, mica and feldspar.


GEOLOGY

A prominent rock formation on the right bank of the river Sazava at the edge Veselska depressed. This is a type of frost cabin, which is the result of cryogenic modeling ( the process of frost weathering ) gneiss rocks in older Quaternary. This frost cabin ( 75 m long and 15  m high ) is in the bottom of the "cleaved" weathered a vertical crack in the length of 10m and a width of 2 m. There is a terrace close to 4.5 m wide under the log-cabin wall, it is used as a walkway.The fragment of semi-natural beech maple forest communities is conservation on the stony rubble beneath the rocks.

UTILIZATION
The rock formation is made available to tourists and climbers used.
CONDITIONS FOR EARTH CACHE
If you can find this cache I ask you for: respect to nature.
For loging Found it you must meet:
  1. Visit Rozstipena rock natural monument. Attach your log to the photo page cache with a GPS (or your with GPS) and tourist signpost "Rozštípená rock".
  2. You must send the answer to these questions. Use on my profile geocaching.com
  • From a table near the rock detect width of the zone, which protect this natural monument an area 0,72 ha
  • Measured by your GPS altitude for a tourist signpost

free counters

 

Additional Hints (No hints available.)