Skip to content

Kralovo Pole Traditional Geocache

This cache has been archived.

Voyager Reviewer: Archivace listingu keše

owner naprosto nespolupracuje a krabku z kolize se ani nepokusil premistit, je cas na archiv :-(

Voyager Reviewer Reviewer pro CR, (predevším kraje Jihomoravský, Zlínský)

More
Hidden : 10/22/2010
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tuto keš bych rád venoval mestské casti Brno-Královo Pole. Puvodní název keše : Kr.pole nádraží & Zahradnictví Jen pro informaci aby cacheri kterí ji již odlovily nešly znovu !

U keše: Znak: Neco málo: Historie Nejstarší dukazy osídlení Brna-Králova Pole dokládají archeologické nálezy z období mladší doby kamenné (neolitu) zhruba mezi roky 6 000 až 3 500 pr. n. l. Další nálezy pak pocházejí z období eneolitu, doby bronzové a železné. Na nekolika místech byly zjišteny pozustatky keltských vesnic, germánské keramiky i nálezy dokládající období Velké Moravy. Cást budov kartuziánského kláštera První psaná zmínka o Králove Poli pochází z roku 1240, kdy ves Královo Pole byla, stejne jako vetšina vesnic v okolí Brna, majetkem krále. Odtud se také odvozuje pravdepodobný puvod jména - králova zeme, královo pole. Pred polovinou 14. století pak vznikla v severním sousedství puvodní vsi vesnice Nová Ves. Pred rokem 1375 pak došlo ke sloucení obou vsí, pricemž se pro sloucený celek používaly variantní názvy Královo Pole a Nová Ves. Nicméne až do 19. století tvorily Královo Pole a Nová Ves místní cásti Králova Pole. 13. srpna 1375 založil bratr císare Karla IV. moravský markrabe Jan Jindrich na území Nové Vsi k pocte svaté Trojice kartuziánský klášter, kterému daroval své zdejší rozsáhlé pozemky. V dusledku vzniku kláštera došlo k výrazné zmene urbanistické struktury území dnešního Králova Pole. Klášter pak vlastnil tyto pozemky až do svého zrušení roku 1782 v rámci Josefínských reforem. Veškerý majetek kláštera byl zkonfiskován a propadl státu, který klášterní pozemky rozparceloval na stejné díly a postupne rozprodal. Roku 1783 tak vznikla severozápadne od Nové Vsi nová osada, pojmenovaná po tehdejším moravském místodržícím, hrabeti Aloisovi Ugartovi. Ugartov byl s Královým Polem spojen teprve v roce 1891. V 18. a 19. století vznikly na území Králova Pole ješte další nové osady: v letech 1756-1763 vznikly podél dnešní Križíkovy ulice Ovcálovice, známé též pod názvem Sedm Hromu. Jejich cást se zachovala dodnes pri nároží Sladkovského ulice. Roku 1783 vznikla za tehdejším Kartouzským rybníkem východne od dnešního královopolského železnicního nádraží skupina domu oznacovaná Vyhnálovice. K nejvetšímu rustu Vyhnálovic, k nimž náleží zástavba ulic Myslínova, Fibichova a Žleb, došlo ve 30. letech 20. století. Pred polovinou 19. století vznikla západne od královopolského nádraží osada Kartouzy. Znacná cást této osady, vzniklé v prostoru Božetechovy a Dalimilovy ulice, však byla pozdeji zborena pri výstavbe královopolského panelového sídlište. Roku 1844 bylo Královo Pole povýšeno na mestys. Po povýšení Králova Pole na mestys došlo k jeho rychlému rustu, k nemuž docházelo predevším podél cesty do Prahy. Zároven zde zacal silný rozvoj prumyslu. Roku 1853 zacal pracovat cukrovar (zanikl roku 1884), v nekdejším klášterním pivovaru vznikla roku 1873 sladovna, roku 1880 byla založena záhy zaniklá továrna na koberce. Pracovalo zde i nekolik cihelen. V budovách nekdejšího cukrovaru zahájila roku 1890 výrobu Královopolská strojírna, která byla pozdeji výrazne rozšírená. Roku 1913 byla založena továrna na výrobu kosmetických prípravku Alpa. Roku 1869 bylo Královo Pole spojeno s Brnem konesprežní tramvají s konecnou u Semilassa. Roku 1884 byla konesprežka nahrazena parní tramvají, a roku 1900 elektrickou tramvají. Roku 1885 byla územím Králova Pole postavena železnice z Brna do Tišnova. Nárožní budova bývalé sporitelny s protilehlou budovou bývalé pošty navazují na urbanistickou koncepci nového Králova Pole z pocátku století Roku 1905 bylo Královo Pole povýšeno na mesto, jehož ambice se projevily zadáním regulacního plánu. Další rozširování zástavby pak zapocalo podél nového Slovanského námestí. K Brnu bylo Královo Pole ve svých dnešních katastrálních hranicích pripojeno ve dvou fázích: 6. cervence 1850 byla pripojena jižní cást území náležející puvodne k Velké Nové Ulici, a 16. dubna 1919 bylo pripojeno samo mesto Královo Pole, jakož i okrajové cásti dríve náležející k bývalým obcím Žabovresky a Medlánky. Ve dvacátých a tricátých letech 20. století pak rust královopolské zástavby pokracoval západne od Slovanského námestí v okolí Skácelovy ulice. I nadále si Královo Pole udržovalo postavení relativne silného prumyslového centra. Již v období první republiky zacala na jih puvodního královopolského katastru (avšak mimo dnešní královopolský katastr) zasahovat rozširující se zástavba vznikajících Cerných Polí. Po roce 1925 zacala na východe puvodního královopolského katastru (na jihozápade území dnešní Lesné) vznikat delnická kolonie Divišova ctvrt. V letech 1941-1953 bylo provedeno preložení tišnovské trati, pri niž bylo vybudováno východne od Božetechovy ulice nové královopolské nádraží, zatímco stará trat se stala jen vleckou Královopolské strojírny a pozdeji byly z jejího náspu zcela odstraneny koleje. V sousedství Divišovy ctvrti zacala roku 1962 výstavba nového sídlište Lesná, jehož západní cást tehdy zasahovala do katastru Králova Pole. V letech 1968-1975 došlo k vybudování královopolského panelového sídlište a tím i k zahájení dostavby a prestavby okrajových cástí Králova Pole. V polovine 90. let byla schválena výstavba komplexu bytových domu priléhajících k západní strane ulice Kociánka. [editovat]Zmeny katastrálních hranic Králova Pole Až do roku 1969 melo Královo Pole zcela jiné katastrální hranice než má dnes, jeho katastr byl vetší, zahrnoval i okrajovou cást Cerných Polí, západní cást Lesné, témer celou Sadovou, severovýchod Ponavy, jih Medlánek a Reckovic; naopak nezahrnoval oblast vysokoškolských kolejí v Kolejní ulici, Medlánecké kopce a cást zástavby na západní strane Purkynovy ulice (Zde je mapa tehdejšího královopolského katastru). Takto vymezený katastr Králova Pole se do urcité míry kryl s územím dnešní mestské cásti Brno-Královo Pole. Do roku 1912 však Královo Pole melo na území dnešních Cerných Polí výbežek, jímž sahalo až ke Schreberovým zahrádkám a k dnešní Merhautove ulici. K prvním menším zmenám hranic Králova Pole došlo již na prelomu 19. a 20. století, kdy došlo k nekolika nepatrným úpravám hranice s Velkou Novou Ulicí, pri níž Královo Pole ve prospech Velké Nové Ulice (a tím také Brna) ztratilo nepatrnou cást svojí rozlohy. K dalšímu zmenšení královopolského katastru došlo roku 1912, kdy Královo Pole ztratilo ve prospech Dolního a Horního Cejlu (a tím také Brna) na území dnešních Cerných Polí, pozemky v severní cásti dnešního areálu Mendelovy zemedelské a lesnické univerzity a cíp území ležící na západní strane Jugoslávské ulice, priléhající k severnímu konci Schreberových zahrádek. Roku 1927 došlo k menší úprave hranice se Žabovreskami, roku 1929 došlo k úprave hranice s Obrany v oblasti silnice spojující dnešní Lesnou se Sobešicemi (Královo Pole zde získalo napríklad puvodne obranské parcely 950/1, 950/2, 950/3, 951/1 a 951/2 v moderním katastrálním území Sadová), a zároven ztratilo zbytek svého výše zmíneného cernopolního výbežku: ve prospech Dolního a Horního Cejlu pozemky rozkládající se v areálu zdejších kasáren a pozemky na území dnešního bloku domu mezi ulicemi Provazníkovou, Babickovou a Brenkovou; ve prospech Husovic území ohranicené linií vedoucí ulicemi Provazníkova-Brenkova-Zemedelská-Jugoslávská-Zemedelská-Mathonova-Provazníkova; (Zde je mapa královopolského katastru v letech 1912-1927). Koncem 60. let 20. století došlo pri radikální katastrální reforme Brna k novému vymezení katastrálních hranic Králova Pole. Severovýchodní cást puvodního královopolského katastru byla zaclenena do nove vzniklého katastrálního území Sadová, cásti katastru na severu byly zacleneny do katastru Medlánek a Reckovic, východní cást byla zaclenena do nového ktastrálního území Lesná, malá jihovýchodní cást katastru byla zaclenena do nového katastrálního území Cerná Pole, malá cást katastru na jihu se stala soucástí nového katastrálního území Ponava. Naopak byla ke Královu Poli pripojena severní cást zrušeného katastrálního území Velká Nová Ulice a Cervená, okrajová východní cást puvodního katastru Žabovresek a jižní cíp puvodního katastru Medlánek.

Additional Hints (Decrypt)

Mn xnzrarz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)