Skip to content

Kuneticka geo-hora EarthCache

Hidden : 11/11/2010
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Kunetická hora je charakteristickou dominantou východoceského Polabí vzniklou tretihorní cinností zeme. Vznikla asi pred 30 milióny let a nikdy nebyla sopkou. Její láva utuhla melce pod povrchem, odnosem krídových vrstev byla vypreparována její dnešní podoba.


Díky své siluete a monumentálnímu postavení v krajine byla osídlena již v období praveku. Doloženo je osídlení mladší a pozdní doby bronzové a starší doby železné. Puvodní kupovitý tvar hory byl narušen v prubehu staletí težbou kamene a získal ve stredoveku novou siluetu v podobe kamenného hradu.

Na základe archeologických výzkumu lze ríci, že rozsáhlý hradní komplex stál na Kunetické hore již v druhé polovine 14. století. Do širšího povedomí se Kunetická hora dostala za husitských válek. Za Viléma z Pernštejna a jeho synu Vojtecha a Jana dochází v letech 1491 až 1548 k nejvetší prestavbe hradu. Hradní obydlí se postupne promenilo v nekolika stavebních úpravách, pozdne gotických a renesancních, v zámecké sídlo. Strategickou úlohu mela Kunetická hora za tricetileté války. Roku 1645 dobylo hrad švédské vojsko. Vyplenený a vypálený objekt podléhal rychle zkáze. Urychlila ji dlouhodobá težba kamene trvající až do pocátku 20. století. Znamenala likvidaci západní a jihozápadní cásti hradu, která se zrítila do lomu. V roce 1953 prešel objekt do majetku státu. Pro neúdržbu a následný špatný stav byl v 70. letech hrad uzavren. Po provedení oprav byl znovu zprístupnen v roce 1993.


A nyní k samotné cache:

Pro uznání logu musíte navštívit Kunetickou horu, zodpovedet správne otázky ze stage 1 a 2, které pošlete pres muj profil a vyfotit se se svou GPS na stage 3 (dobrovolné).

Stage 1 (N 50° 04.928 E 015° 48.306):
Jaká kupa je Kunetická hora z geologického pohledu? (Pozn. Cedule má dve strany.)

Stage 2 (N 50° 04.837 E 015° 48.846):
Teleso studny v hlubší cásti zrejme využívá hlubokou terénní rozsedlinu mezi znelcovým masivem a kterými okolními vrstvami?

Stage 3 (N 50° 04.776 E 015° 48.810):
Na tomto míste poridte fotografii sebe a GPS prístroje. V pozadí muže být hrad nebo Pardubice (vyberte si). Fotografii nahrajte k Vašemu logu. (Tato stage je dobrovolná.)Hill „Kunetická hora“

Kunetická hora is a characteristic feature of the eastern part of Czech Elbe, created by tertiary activities of the earth. It was formed about 30 million years ago and has never been a volcano. The lava stiffened shallowly below the surface and its present form was revealed by erosion of cretaceous beds.

Because of its shape and position in the monumental landscape, it has been inhabited since prehistoric time. Population is documented from younger and late Bronze Age and older Iron Age. The hill’s original cumulous shape had been corrupted by stone quarrying over the centuries and got a new silhouette in a stone castle form in the Middle Ages.

Based on archaeological excavations, we can say the vast castle complex “Kunetická hora” stood on in the second half of the 14th century. The object was coming under a rapid destruction in the 17th century. It was speeded up by the long-term quarrying lasting until the early 20th century. It meant a destruction of the western and south-western parts of the castle which fell into the quarry.


And now for the cache itself:

For the log acceptation, you need to visit the hill „Kunetická hora“, correctly answer questions from stages 1 and 2 and send them by my profile and accomplish the task in stage 3 (optional).

Stage 1 (N 50° 04.928 E 015° 48.306):
What is a cluster of Kunetická hora from a geological point of view? (Note: The poster has two sides.)

Stage 2 (N 50° 04.837 E 015° 48.846):
Body of the well in its deeper part uses a deep field fissure between the phonolite massif and which surrounding layers?

Stage 3 (N 50° 04.776 E 015° 48.810):
At this point, take a photo of yourself and your GPS device.  The castle or Pardubice town can be in the background (take your choice). Upload the photo to your log. (This stage is optional.)

  TOPlist

Additional Hints (No hints available.)