Skip to content

Stary Prostejov - Nemocnice Traditional Geocache

This cache has been archived.

marram.cz: Když jsem v prosinci 2013 dával poslední ze schránek, které jsem měl speciálně pro tuto keš vyrobené, tak jsem prorokoval spíše krátký život. Překvapivě nám tu vydržela ještě skoro 3 roky. Další už nemám, nechávat vyrábět je nechci, takže končíme.

Keška udělala jistě spoustu radosti. Děkuji za hezké logy.

More
Hidden : 11/22/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

stary PV logo

Historie "staré" Nemocnice Prostejov

V breznu 1885 bylo obecním výborem mesta Prostejova prijato usnesení vybudovat mestskou verejnou všeobecnou nemocnici a v ríjnu 1885 obecní zastupitelstvo schválilo plány nemocnicní budovy a stavební rozpocet. S kopáním základu se zacalo v kvetnu 1886. V roce 1887 byl kolem nemocnicních budov založen park a na podzim téhož roku dokoncena stavba a vnitrní úprava nemocnicních budov. Na podzim 1887 byla stavba predána mestu. Od poloviny roku 1888 byla v nove postavené verejné všeobecné nemocnici ( která zpocátku nesla jméno korunní princezny Štepánky) zahájena vlastní zdravotnická cinnost prijímáním prvních nemocných. Ústav byl pavilónový a skládal se z techto staveb:


  • hlavní jednopatrová budova - v prízemí byla prijímací kancelár, dva pokoje pro 16 nemocných, kuchyne a byt správce, v I. patre byly pokoje pro nemocné s 50 lužky.
  • prízemní chirurgický pavilón (dnešní chirurgické oddelení IV) s 34 lužky pro nemocné.
  • pavilón infekcní (nyní ambulantní cást interního oddelení), kde bylo 18 lužek pro nemocné.

Péce o nemocné byla sverena obema tehdejším mestským lékarum MUDr. Otto Borákovi, mestskému fyzikovi a praktickému lékari MUDr. Janu Foltinovi. První z nich byl zároven primárem nemocnice Milosrdných bratrí a lékarem nemocenské pokadny a mel rozsáhlou soukromou praxi. Ošetrováním nemocných byly povereny ctyri laické ženy bez predbežné prupravy pro toto poslání. Teprve v roce 1896 se usneslo obecní zastupitelstvo zrídit v nemocnici dve samostatná lékarská místa, a to místo primáre a místo sekundanta. Pri jmenování primáre se prihlíželo k chirurgické kvalifikaci, aby se v nemocnici mohla rozšírit chirurgická lécba. Ústav však nemel operacní místnost a nutné operace se konaly na pokoji pro nemocné za plentou. Nástroje témer chybely, bylo nutno vyvarovat v obycejném hrnci, který se nosil do ústavní kuchyne.

Prvním samostatným primárem nemocnice byl jmenován MUDr. Jaroslav Mathon, který prišel do Prostejova po svém pusobení na chirurgických klinikách ve Vídni. Na jeho pocest byla pojmenována ulice, na které se nachází areál nové nemocnice. Pocet sekundárních lékaru byl postupne rozšíren na ctyri. Po jednorocním pusobení primáre dr. Mathona byla zapocata prístavba operacního sálu s predsíní a strilizacní místností na východní strane chirurgického pavilónu. V druhé polovine roku 1899 byl sál odevzdán do užívání. Pocet operovaných prípadu pak rychle stoupal, a tím rostl i celkový pocet ošetrovaných ve verejné nemocnici. Rozrustal se i pocet lékaru a sester.

Po vybudování chirurgického pavilónu se pozornost obrátila na nemoci vnitrní a byl vypracován projekt infekcního pavilónu. Stavba byla zahájena na podzim 1906. Byl také rozšíren nemocnicní park prikoupením dalších pozemku. Vybudováním nového infekcního oddelení se zvýšil pocet lužek v nemocnici na 200. Proto se mestské zastupitelstvo usneslo rozdelit nemocnici na tri samostatná oddelení: chirurgicko-gynekologické, interne-infekcní a ocní. Rídícím primárem nemocnice a primárem chirurgicko-gynekologického oddelení byl jmenován MUDr. J. Mathon, ocního MUDr. L. Mlcoch a prednostou interne-infekcního MUDr. J. Navrátil.

Další rozvoj nemocnice pokracoval po 1. svetové válce, v roce 1923 bylo zrízeno nové rentgenologické oddelení, v roce 1928 postaven nový chirurgicko - porodnický pavilon se 70 lužky a v roce 1931 nové infekcní oddelení s dalšími 78 lužky. Tímto datem bohužel témer navždy skoncila výstavba lužkových zarízení v nemocnici na Brnenské ulici, ackoliv již od padesátých let se datuje snaha o rešení nevyhovujícího stavu nemocnice po stránce provozní a hygienické. Proto bylo v roce 1955 pristoupeno ke zpracování projektového úkolu, kde bylo navrženo vetšinu budov zbourat a postavit nové. Ke zbourání bylo navrženo 12 budov a predpokládalo se postavení 11nových v období 18 let. Projektová príprava nakonec byla zastavena z mnoha duvodu: nemocnice byla v ochranném pásmu letište a plánované dálnice, zachování zdravotnického provozu pri tak zásadní stavební cinnosti se jevilo jako velmi problematické a poloha nemocnice je negativne ovlivnena hlavní výpadovou silnicí na Brno

Prednost dostala tedy výstavba “na zelené louce”, pri které nemusejí být vynaloženy žádné finance na bourání a rozsáhlé rekonstrukce. Nicméne problematika dostavby byla oprášena až v letech 1968-69 a výsledkem bylo vyhledání stavenište pro novou nemocnici na Plumlovské ulici. Po dokoncení nové nemocnice došlo v prosinci 2003 k premístení všech základních oboru, která byla umístena v areálu ulice Lidická v nevyhovujících prostorech - a to oddelení chirurgie, ARO, interny, ortopedie, gynekologie, porodnice a centrální sterilizace.

V soucasné dobe slouží areál "staré" Nemocnice pro sociální úcely.

Keš

K názvu keše me inspirovala podobná "volná" série ve Zlíne, kdy ruzní kaceri tvorí keše o historii mesta a oznacují je "Starý Zlín - ....". Budu moc rád, když se podarí touto sérií inspirovat i místní kacery a vzniknou i další keše o Starém Prostejovu, zatím je tvorím sám a není to taková zábava jakou bych si prál.

Umístení je zvoleno na klidném míste kousek od nemocnice, pravdepodobne budete ke keši projíždet kolem starého vjezdu do areálu. Prímo ke keši je zákaz vjezdu, respektování zákazu ponechám na vašem vztahu k zákonum CR. Samotné provedení keše není s cílem "zadrít" kacery pri hledání, ale ochránit ji pred mudly, presto doufám, že uvítate odklon od PETek a filmovek. :)

Za pomoc s prípravou kešky dekuji mému mudlotchánovi Milanovi.

Pokud budete vyzvedávat a následne ukládat cache, respektujte prosím puvodní umístení.
Hodne štestí pri lovu.

 

Použité zdroje: http://www.nempv.cz, archiv autora

Additional Hints (Decrypt)

i xrev bceniqh arav / ab va ohfu

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)