Skip to content

The Nordmarkitt Lions EarthCache

Hidden : 11/13/2010
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

N: Løvebakken får navnet sitt fra de to løvene som sitter på hver side av ingangen til Stortinget. Løvene er hugget fra Nordmarkitt, Oslos fylkesstein, og dette er grunn til en EarthCache akkurat her

E: Løvebakken, or Lion Hill, gets its name from the two lions on each side of the entrance to the Parliament building. The lions are carved from Nordmarkitt, Oslo's county stone, and this is the reason for an EarthCache just here


NOR:
Nordmarkitt er et dypbergart med stor utbredelse i Oslofeltet; en alkalifeltspatsyenitt (eller kjemisk sett en alkalisyenitt). Den egentlige nordmarkitt fører alkaliamfibol og ægirin, og går med økende kvartsinnhold over i ekeritt. Den var først klassifisert som en type granitt men har ikke nok kvarts til dette. Nordmarkitt er et type synenitt. Nordmarkitt brukes også om en syenitt-type med mørk glimmer (biotitt), som senere er skilt ut som grefsensyenitt.

Oslofeltet (berggrunnskart)                    

Oslofeltet - geologi
Oslofeltet en gammel, innsunket del av jordskorpen (paleorift) som strekker seg fra Langesund i sør til Brumunddal i nord, og har bergarter som skiller det fra områdene omkring. Innsynkningen har funnet sted langs rette, nær nord–sørgående forkastninger hvor spranghøyden kan ha vært opptil et par tusen meter. Man kan skille ut ett segment utenskjærs, Skagerakgraben, og to segmenter på land, Vestfoldgraben i sør og Akershusgraben i nord. Det finnes også en rekke runde innsynkninger (kalderaer) inne i feltet.

Bergarter
Ved innsynkningen har Oslofeltet fått bevart en omfattende lagrekke av skifere, knollekalker, kalksteiner, siltsteiner og sandsteiner fra periodene kambrium, ordovicium og silur. Lagrekken ligger på grunnfjellet og er erodert bort andre steder. Lagene er foldet om ØNØ–VSV-lige akser, og i Oslo-Bærum gjerne slitt ned til et lavt terreng med parallelle rygger og forsenkninger.

Mot slutten av karbon og begynnelsen av perm (ca. 300 mill år siden) trengte havet frem, og det ble avleiret tynne lag av sedimenter som man nå finner igjen som kvartskonglomerat, sandstein og rød skifer. I løpet av sen karbon og inn i permtiden ble det omfattende vulkansk virksomhet, først med skjoldvulkaner som gav strømmer av basaltisk lava, og senere med spalteerupsjoner med mange og tykke lavastrømmer med rombeporfyr og forskjellige typer basalt. I dypet trengte smeltemasser frem, kontaktomvandlet omgivende berggrunn til hornfelser og størknet selv til bergarter som nå har fått navn etter steder i Oslofeltet (drammensgranitt, larvikitt, ekeritt, nordmarkitt osv.).

Dyrelivet

Nordmarkitt fikk navnet i 1890 av den berømte norsk geolog Waldemar Christofer Brøgger (1851 – 1940) ettersom han fant den i store mengder i Nordmarka. W.C. Brøgger var ikke bare en flink geolog men også en politiker som var av stor betydning i den fredlige unionsoppløsning mellom norge og sverige.

Steinindustri
Den lyserøde nordmarkitten, som senere er valgt til Oslos fylkesstein, utgjorde sammen med den svært like grefsensyenitten (under navnet «grorudgranitt») tyngdepunktet i landets steinindustri mellom 1820-årene og 1870. Bergarten ble anvendt ved bygging av Slottet i 1820-årene, løvene foran Stortinget, og etter brannen i Hamburg 1842 ble store mengder eksportert til bruk ved gjenoppbygging av kaier, kanaler og bygninger.

I bruddene, som lå mellom Grorud, Grefsen og Sogn, arbeidet flere hundre mennesker med bryting og hugging av denne steinen, som også ble benyttet til bl.a. kaier, broer, bygningssokler og trapper i Christiania og Aker. I 1845 begynte man å hugge stein til Oscarsborg festning. Slaveriet på Akershus avgav fanger til de militære byggmestre. Akershus Landsfengsel begynte steinhugging på egen hånd i 1850-årene, og betydelige steinarbeider til Universitetet, Stortinget, Trefoldighetskirken og Johanneskirken ble utført ved fengselets steinhuggeri.

I 2009 er bare ett mindre brudd i drift, ved Bånkall øverst i Groruddalen.


(fra Store Norske Leksikon: fri lisens)

Løvene er formet av billedhuggeren Christopher Borch og hugget i Nordmarkitt av straffangen Gulbrand Eriksen Mørstad, som satt på Akershus festning og avventet sin dødsdom. Som takk for arbeidet ble han benådet av Regjeringen i 1872 for «fortjenester mot Norges nasjonalforsamling», etter først å ha fått avslag tre ganger. Han fikk hjelp av en annen fange ved navn Sivert, som senere ble billedhugger. Løvene sto ferdige ved Stortingets ferdigstillelse i 1866.

SPØRSMÅLENE
1. Nordmarkitt er en type Syenitt og ikke en type Granitt. For å være Granitt må det være ca. 20% kvarts. Estimere hvor mye kvarts (lyse eller hvite flekker) det er i denne Nordmarkitt stein.


2. Foran løvene finnes det noen stolper av Granitt. Estimere hvor mye kvarts det er i disse og beskrive forskjellen.


3. Det finnes ingen fossiler i denne type stein, Hvorfor?


4. Det finnes et navn og dato skrevet på hver av løvene (samme på begge). Skriv ned nøyaktig hva står skrevet

I trå med EarthCache retningslinjer her er hvordan du logge cachen: Send svarene til spørsmålene til meg via "Message this owner" linken under cachenavn på toppen av cachesiden. Etter at svarene er sendt kan du logge funn med en gang, du trenger ikke venter på svar. Hvis det er noe feil med svarene eller jeg tror du ikke har vært der, så kontakte jeg deg direkte. Takk for besøk.

5. Ta et bilde av deg eller et lag medlem ved en av løvene (eller bare GPSr hvis du er alene). (IKKE obligatorisk)

Bildet legges ved loggen. Bilder som innholder svar til spørsmålene blir slettet.


ENG:

QUESTIONS
1. Nordmarkitt is a type of Syenite. To be a type of granite it needs to have over 20% quartz. Estimate the content of quartz (the light shiny almost white flecks) in the Nordmarkitt lions.


2. In front of the lions are several bollards made of Granit. Estimate the quartz content in these are describe the difference.


3. There are no fossils in this type of stone, Why?


4. There is name and a date written on each lion (the same on both). Write down exactly what is written there.

In accordance with EarthCache guidelines this is how to log the cache: Send your answers to me via the "Message this owner" link under the cache name at the top of the page. After the answers are sent you can log your find straight away, no need to wait for an answer. If there is something wrong with the answers or I think you havn't actually visited, I will contact you directly. Thanks for your visit.

5. Take a picture of you or a team member with your GPSr by one of the lions (or just your GPSr if you are alone) (NOT compulsory).

The picture should be uploaded with the log. Pictures contining the answers to the questions will be deleted.

Nordmarkitt is a vulcanic rocktype found in abundance in the Oslo graben; it is an alkali feldspar syenite (or chemically a alkali syenite). It was first wrongly classified as a type of granit but does no have enough quartz.

Oslo Graben - geology
The Oslo graben is a depressed part of the earth's crust (paleorift) which stretches from Langesund in the south to Brumunddal in the north, and has rock types that are different than the surrounding areas. The depression has happend along almost north-south faults where the height difference may have been up to several thousand meters. The are distinct segments in the graban, the Skagarak graben at sea, and two segments on land, the Vestfold graben and the Akershus graban in the north.

Rocks
The Oslo graben had preserved a comprehensive sequence of shales, chalks, limestones, siltstones and sandstones of the Cambrian period, Ordovician and Silurian. The remaining layers lie on bedrock but are eroded elsewhere. The layers are folded about ENE-WSW axes, and in Oslo, Bærum are often worn down to a low terrain with parallel ridges and depressions.

Towards the end of the Carboniferous and the start of the Permian the sea advanced, and there were deposited thin layers of sediment that can now be seen as quartzite conglomerate, sandstone and red shale. During the late Carboniferous and into the Permian period (ca. 300 million years ago) there was extensive volcanic activity, beginning with shield volcanoes that gave the streams of basaltic lava, and later with eruptions producing numerous lava flows of rombeporfyr and different types of basalt. From the depths the lava pushed its way upwards and solidified into rocks which have now been named after places in the Oslo area (Drammen granite, larvikite, ekeritt, nordmarkitt etc.)

Nordmarkitt got its name from the Norwegian geologist Waldemar Christofer Brøgger (1851 – 1940) after he discovered large deposits of the rock in Nordmarka just north of Oslo. W.C. Brøgger was not just a clever geologist but also a respected statesman who played a significant role in the peaceful breakup of the union between Norway and Sweden.

(from Store Norske Leksikon: under free licence)

The lions are designed by the sculptor Christopher Borch and carved by a prisoner Gulbrand Eriksen Mørstad who sat in prison in the Akershus castle awaiting execution. As a thanks for his work he was eventually pardoned for "services to the national assembly". The lions were finished in 1866.

In honour of the original Nordmarkitt bakken cache at the same location now archived (Link...)

Additional Hints (Decrypt)

CF: RneguPnpurf qba'g unir obkrf gb svaq.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)