Skip to content

Stockholm Traditional Geocache

This cache has been archived.

Toa Norik: #This cache has been archived by a Swedish reviewer#

Hej hebb!

För ett tag informerade vi dig om att allt inte verkade stå rätt till med din cache och bad dig då ta reda på hur det stod till, samt åtgärda eventuella problem. Då det inte syns några tecken på att du gjort det, kommer jag nu att arkivera din cache.

Jag ber dig plocka in ev. rester av din cache så att de inte ligger kvar och skräpar ner.

Hälsningar
Toa Norik, reviewer


Besök gärna Sveriges avdelning i Geocachings officiella wiki , där du hittar information för dig som cacheägare.

More
Hidden : 12/03/2010
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

En enkel cache som är ett självklart mål i storstan. Man behöver varken klättra eller utsätta sig för någon fara. Cachen är uppdaterad med en hint på mångas begäran... Men försök gärna utan hint först :) Happy hunting!


Stockholm är Sveriges huvudstad och största stad samt landets kulturella, mediala, ekonomiska och politiska centrum. Stockholm utgör även Nordens befolkningsmässigt största tätort. Stockholms kommun (Stockholms stad) har drygt 840 000 invånare, tätorten Stockholm runt 1,3 miljoner och drygt 2 miljoner bor i länet eller Storstockholm. Stockholm är residensstad i Stockholms län och stiftsstad i Stockholms stift, och är den av Sveriges städer som besöks av flest internationella gäster, med över 1 miljon utländska besökare varje år.


Staden grundades senast under tidigt 1200-tal. Placeringen på
öarna där Mälaren har sitt utlopp i Östersjön, på gränsen mellan
landskapen Uppland och Södermanland var strategisk både ur
försvars- och handelssynpunkt, vilket starkt bidrog till att
Stockholm snabbt utvecklades till att få en ledande roll i Sveriges
försvar och bli landets största och viktigaste handelsplats.
Stockholm nämns i skrift första gången år 1252 i Skyddsbrevet för
Fogdö kloster och fick stadsprivilegier den 1 maj 1436 vilket anses
vara den dag då Stockholm kom att fungera som Sveriges huvudstad.
Rollen som Sveriges förvaltningscentrum och officiell huvudstad
befästes genom1634 års regeringsform, då kungahus, regering,
riksdag och centralförvaltning samlades till staden.


I den ostligaste delen av Stockholm börjar det vidsträckta
område med över 30 000 öar som kallas Stockholms skärgård, en av
världens mest örika sammanhängande skärgårdar. År 2010 är
Stockholms kommun Europas miljöhuvudstad. Stockholm är den första
staden i Europa som har tilldelats denna årliga status.


Eftersom flera inte hittat cachen utan hint och blivit "upprörda av detta" har jag nu lagt till hint...

A simple cache that is an obvious target in the city. You need not climb or expose themselves to danger. Now update with à hint, as many wish but try without the hint at first :). Happy hunting!

eng transl. by google: Stockholm is Sweden's capital and largest city and the country's cultural, media, economic and political center.Stockholm is also the Nordic region's largest urban population. Municipality of Stockholm (Stockholm) has more than 840 000 inhabitants, town Stockholm around 1.3 million and 2 million live in the county or Stockholm.Stockholm is the capital city of Stockholm and the diocese city in the Diocese of Stockholm, and the cities of Sweden attended by most international visitors, with over 1 million foreign visitors each year.

The city was founded by the early 1200s.The location of islands where Lake Mälaren flows into the Baltic Sea, on the border between provinces Uppland and Södermanland was strategic in terms of both defense and commercial point of view, which strongly contributed to the Stockholm quickly developed into a leading role in Sweden defense and become the country's largest and most important trading center. Stockholm is mentioned in the letter the first time in 1252 in the Letter of Protection Fogdö Monastery and received its town charter May 1, 1436 which is considered be the date of Stockholm was to serve as the capital of Sweden. The role of Sweden's administrative center and official capital confirmed genom1634 of Government, where royal families, government, parliament and central government were to town.

In the eastern part of Stockholm starts the vast area with over 30 000 islands known as the Stockholm archipelago, one of the most coherent island nation archipelago. In 2010, Municipality of Stockholm, the European Green Capital.Stockholm is the first European city which has been assigned to annual status.


Källa: www.wikipedia.se

Additional Hints (Decrypt)

Zntargvp. BOF OEVAT LBHE BJA CRA!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)