Skip to content

Het Kolenwoud - Neigembos EarthCache

Hidden : 01/02/2011
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

In deze streek zijn nog weinig earthcaches te vinden.
Verder zijn er in dit mooie Neigembos momenteel geen caches meer te loggen, nochtans is een wandeling hier zeker de moeite waard. Vandaar het idee om hier een earthcache te plaatsen.
Je kan een van de drie wandellussen uitproberen, u zal versteld staan van de variatie aan landschappen hier te zien.
Geniet van de wandeling !


NL:
Het Neigembos
is een 65ha groot bosgebied in Ninove, voornamelijk gemengd eiken- en beukenbos en bezit een rijke fauna en flora. Er komen bijvoorbeeld meer dan 250 plantensoorten voor. De aard van de verschillende geologische lagen van is van groot belang voor de waterhuishouding en dus de plantengroei: daar waar zandigere lagen dagzomen op meer ondoordringbare kleilagen zijn kwelstromen zichtbaar. Deze bepalen mee de vochtigheid van de verschillende bodemtypes evenals de zuurtegraad (pH) van de bodem.

Het Neigembos en het kolenwoud
Het Neigembos is een restant van het vroegere "Kolenwoud". Dit is het oerbos dat ooit grote delen van België (met name het centrum van het land) bedekte, en waarvan nu enkel nog restanten overblijven. De naam 'kolenwoud' werd destijds door Julius Caesar toegekend: Silva Carbonaria. Opvallend in het Neigembos is het zeer sterk wisselend reliëf. Zo zijn er onder invloed van erosie na ontbossing holle wegen ontstaan.

Het Neigembos en zijn groebes
In dit bos zijn er vier goed bewaarde "groebes". Dit zijn geulen die ontstonden tijdens de laatste ijstijd, zowat 12.000 jaar geleden.
Toen het klimaat opwarmde schuurde het smelwater de geulen uit in de steile hellingen. Enkel de grootste groebe is hier toegangkelijk (de andere zijn beschermd vanwege de unieke biotoop), daar is het knuppelpad in aangelegd.

Neigembos in de herfst

Opdrachten:
- bovenstaande coördinaten zijn deze van de parkeerplaats "Inkhoorn". Deze is ook bereikbaar met het openbaar vervoer - raadpleeg hiervoor De Lijn. De halte heet 'Neigembos'
- Begeef je naar WP check : N50° 48.867 E004° 04.215
op het paaltje hier staan 2 symbolen voor wandelpaden.
Noem als antwoord op vraag 1 deze twee symbolen en bijhorende kleuren (als bewijs dat je hier was).
- Wandel hiervandaan naar WP1: N50° 48.737 E004° 04.307 en neem de hoogte op van dit punt
- loop verder en langs het knuppelpad naar WP2: N50° 48.522 E004° 04.050 en meet hier opnieuw de hoogte op.
- je kan langs dezelfde weg terug (als je nog de moed hebt), of volg één van de wandelpaden die op een bord in de buurt van WP2 geafficheerd staan.

vraag 1: welke 2 symbolen staan bij WP check en in welke kleur
vraag 2: wat is het hoogteverschil tussen WP1 en WP2 ?
vraag 3: behalve Neigembos zijn in België nog enkele andere restantbossen te vinden van het vroegere kolenwoud. Som er tenminste 3 op
vraag 4: wat was de voornaamste reden dat grote delen van het vroegere kolenwoud ontbost werden ?

Stuur de antwoorden op de 4 vragen naar de eigenaar van deze earthcache.
De oplossingen voor vragen 3 en 4 zijn makkelijk terug te vinden, bv. op het internet.
Een foto van jezelf of je team met GPS of geocacheattribuut tijdens de afdaling langs het knuppelpad is optioneel (maar heel leuk als herinnering)
Post gerust je found-log, ik ga er van uit dat ik de antwoorden ontvang en dat ze juist zijn. Indien niet het geval, dan wordt je gecontacteerd voor een tweede kans vooraleer je found verwijderd zou worden.


EN:
The Neigembos
is a 65ha large wood in Ninove, with mainly a mix of oak and beech, and a variety of fauna and flora. There are for example more than 250 species of plants. The nature of the different geological layers is important for the irrigation and hence plant growth.
A special feature for the Neigembos is the variety of heights. Erosion caused the appearance of "hollow roads".
The Neigembos is a leftover of the former "Kolenwoud".
This is the forest that once covered large parts of Belgium (the centre of the country). The name 'kolenwoud' or coal wood was given by Julius Caesar: Silva Carbonaria.

The Neigembos and its "groebes"
Here are four well preserved "groebes". There are gullies which were created after the last ice age, about 12.000 years ago.
When the climate became warmer, the melting water eroded in the steep slopes and created those gullies. Only the largest groebe is accessible here(the others are protected because of the specific biotope), this is where the wooden path is constructed.

Tasks:
- the above coördinates are from the P "Inkhoorn". It's accessible by public transport consult the bus company De Lijn, the stop is called 'Neigembos' - Go to WP check : N50° 48.867 E004° 04.215
Here you can find 2 symbols for walking trails. As proof of your visit name the two symbols and their resp. colours.
- Walk to WP1: N50° 48.737 E004° 04.307 and measure the height
- walk to WP2: N50° 48.522 E004° 04.050 and measure the height again
- you can walk back along the same path (are you courageous enough ?), or follow one of the trails indicated on the information panel near WP2.

question 1: which 2 symbols are to be found at WP check with which colours ?
question 2: what is the difference in height between WP1 and WP2 ?
question 3: which parts of Europe where covered by the Silva Carbonaria in the ancient times (between which rivers)?
question 4: what was the most important reason of deforestation of the largest parts of the former 'Silva Carbonaria' ?

Send your responses to the owner of the earthcache. Answers to 3 and 4 are to be found ex. the internet.
A picture along the descent would be a nice memory but is optional.
Post your found-log, I assume you will send me the correct answers. If not, you will contacted for a second chance before your log would be removed.
 

 

Additional Hints (No hints available.)