Skip to content

Grondwatermeter - Genneper Hoeve EarthCache

Hidden : 02/07/2011
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Educatieve grondwatermeter in de omgeving van de Genneper Hoeve (Eindhoven), de meter is prima te bereiken te voet of per fiets of rolstoel.

Educational groundwater meter in the surroundings of the Genneper Hoeve (Eindhoven), the meter is easy accessible by foot or by bike or wheelchair.


Verdroging in Nederland
Met de hoeveelheid regen die in Nederland valt, zou je het niet denken: veel natuurgebieden in Nederland zijn verdroogd. In totaal is in Nederland ongeveer 500.000 hectare min of meer verdroogd. Naast regen heeft grondwater een grote invloed op hoe nat de Nederlandse natuurgebieden zijn. Een gebied wordt verdroogd genoemd als de grondwaterstand niet hoog genoeg is om de gewenste natuurwaarden in het gebied te beschermen. Op sommige plekken wordt water van buiten het gebied aangevoerd om een te lage grondwaterstand te compenseren. Wanneer de kwaliteit van dit water niet goed genoeg is om de gewenste natuurwaarden in het gebied te beschermen, dan wordt dit ook verdroging genoemd.

Voor 1960 stond het grondwater op veel plaatsen te hoog voor landbouw, woningbouw en wegen. Sinds die tijd hebben we in Nederland veel maatregelen genomen om het water sneller af te voeren, onder andere door het graven van sloten. Hierdoor is de grondwaterstand zo'n 30 tot 40 cm verlaagd. Daarnaast pompen we lokaal grondwater omhoog om drinkwater van te maken, voor industriële toepassingen of om landbouwpercelen te beregenen. De Genneper Parken liggen in het grondwaterbeschermingsgebied van waterwinning Aalsterweg, de eerste grondwaterwinning in Eindhoven die in 1905 in gebruik werd genomen. Tot ongeveer 1990 werd het drinkwater op geringe diepte gewonnen waardoor het gebied last had van ernstige verdroging. Deze verdroging verminderde toen men gedeeltelijk) overging op het winnen van grondwater op grotere diepte.

De bodem is opgebouwd uit goed en slecht doorlatende lagen. Het grondwater stroomt door deze lagen: tussen de eerste winlaag en de tweede ligt een slecht doorlatende laag. Het oppompen van water uit de tweede laag heeft een beperkte invloed op de grondwaterstand in de bovenste laag. Het water in de tweede laag is afkomstig van de Belgische Kempen. Dit is hetzelfde gebied waar de Dommel en de Tongelreep ontspringen.

Veel soorten planten en dieren zijn gebonden aan vochtige tot natte omstandigheden. Als het grondwater te laag staat, droogt de bovenste bodemlaag uit. Planten- en diersoorten die van natte voeten houden verdwijnen. Voorbeelden van planten- en diersoorten uit natte heidegebieden die als gevolg van verdroging verdwijnen zijn: zonnedauw, dophei, kleine veenbes en de vlindersoorten gentiaanblauwtje en veenbesparelmoervlinder. In beekdalen verdwijnen door verdroging de dotterbloem, holpijp, verschillende orchideeënsoorten en de echte koekoeksbloem.

Grondwater wordt niet alleen als drinkwater gebruikt. Het is ook van belang voor natuur en landbouw. Bij een daling van de grondwaterstand kan niet alleen een tekort aan water optreden, maar zal ook de waterkwaliteit veranderen. Het zuurdere regenwater verdringt water van betere kwaliteit. Door het tekort aan water en de veranderende waterkwaliteit zullen planten verdrogen en zal de soortenrijkdom minder worden: algemene, snelgroeiende planten nemen het over.

Het peil van het grondwater
Het grondwater wordt gevoed vanuit de dieper gelegen lagen en voor een deel door regenwater. Met name de regen die tussen oktober en april valt, zorgt voor een stijging van de grondwaterstand. Regen die in andere maanden valt verdampt grotendeels door de zon en via de bladeren van bomen en planten.

De grondwatermeter
Om de stand van het grondwater te meten, staan verspreid over Nederland duizenden onopvallende kunststof peilbuizen. Helaas kun je als voorbijgaande fietser of wandelaar daar niet aan zien hoe het met het grondwater gaat. Op een aantal plekken in Nederland kan dat nu wel. Hier zijn grondwatermeters geplaatst waarop iedereen kan zien wat de grondwaterstand is.

Een grondwatermeter bestaat uit een stalen buis die zich voor een paar meter onder de grond bevindt. Via gaten onder in de buis komt het grondwater in de buis te staan. Op dit water drijft een lange koker die boven de grond te zien is en de stand van het grondwater aangeeft. De stand van het grondwater wordt altijd aangegeven vanaf het maaiveld. Het maaiveld is het grensvlak tussen bodem en lucht (atmosfeer). Staat het grondwater op de hoogte van het maaiveld, dan vult de koker de hele buis. De koker staat dan bij het streepje 0. Zakt het water daarna bijvoorbeeld 30 cm dan staat het grondwater 30 cm onder het maaiveld. Dit wordt op de buis aangegeven als -30. Op de meter is in het groen aangegeven wat de beste grondwaterstand is voor de planten en dieren die hier leven. Wanneer het grondwater langere tijd in het gele of rode deel van de meter staat, is dat te laag of te hoog voor de natuur. Geel en rood worden op deze meter niet gebruikt.

Bekijk de related website voor meer informatie over waterpeilingen in Nederland.

Short English version
Although it rains regularly in the Netherlands, a lot of the nature in the Netherlands is drying out. In total of 500.00 ha is more or less to dry to get the best circumstances for the best nature values. Next to rainfall also the groundwater level is of importance to get a good water household. When the level of groundwater is too low to preserve the required nature values the area is designated as too dry. When the level of groundwater is too high other kinds of plants are taking over. Something people do not want in agricultural areas because of the crops that have to be harvested. Lately actions are undertaken to keep the water longer in the nature areas to prevent these areas from drying out.

Groundwater is fed from layers deeper underground and by rain water. Especially the rain between October and April contributes to the groundwater. In other months water evaporates by the sun and via leaves of trees and plants.

The groundwater level is measured by special devices. As a part of an educational program approximately 40 big groundwater level measuring devices are placed in the Netherlands. This device is one of them. Of course, there are also numerous other meters, which are not so easily recognizable.

On this measuring device you can see the actual groundwater level. On the scale also an indication is given if the level is favorable (green), less favorable (yellow) or bad (red) for the nature in this area. At the moment yellow and red are not in ude on this meter.


Loggen van de cache
Om deze cache te loggen moet je het volgende doen:
1. Noteer in je log de stand van de watermeter. Doe dit op de volgende manier: [waterstand=-"jouw stand in cm"], dus bijvoorbeeld [waterstand=-30] (vergeet de rechte haken niet!). Dankzij JGeo worden dan alle gegevens in een grafiek geplaatst, die hieronder zichtbaar is.
2. Mail ons via ons profiel het antwoord op de volgende vraag: Hoeveel houten palen staan er rond de watermeter? Aangezien de paaltjes er momenteel niet staan, is de vervangende vraag voor het moment: hoe groot (in hectare) is landgoed Gennep waar de Genneper hoeve zich bevindt?
Optioneel: Plaats alsjeblieft bij je log een foto van de grondwatermeter met jezelf en de GPS zichtbaar op de foto. Dat jezelf op de foto staat is geen eis, maar een vraag. Je log zal niet verwijderd worden als er geen foto bij staat.

Logs zonder mail of mail met verkeerde antwoorden worden verwijderd conform de regels van Earthcache.com.

Extra foto's van de hoeve of de Genneper Parken worden zeer gewaardeerd! Zo krijg je een beeld van dit mooie stukje natuur uit alle jaargetijden.

In order to log this cache:
1. Please make a note in your log how low the groundwaterlevel is. Please use the following format to do so: [waterstand=-["your measurement"], for example [waterstand=-30], including the brackets. Thanks to JGeo the measurements will be combined in a graph, plotted below.
2. Send us an email via our profile with the answer to the following question: How many wooden posts are there around the watermeter? As the posts are removed, the replacing question for the moment is: how large (in hectare) is landgoed Gennep?
Optional: Please take a picture of yourself, your GPS and the groundwater level measuring device visible and include this in your log. Yourself being on the picture is not a requirement but a request. Your log won't be removed if there is no photo.

Logs without mail or mail with the incorrect answers will be removed in accordance with the requirements of Earthcache.com.

Other pictures from this location (GenneperParken) are much appreciated!


Ter gelegenheid van deze earthcache is het mogelijk om onze earthcache geocoin virtueel te discoveren.

Metingen van het waterniveau - measurements of the waterlevel.

JGeo, bedankt voor het mogelijk maken om de standen om te zetten in een grafiek.

GenHenk, bedankt voor het overzicht tussen de standen en het neerlagtekort.


Banner:
<a href=”http://coord.info/GC2N696” ><img src="http://img.geocaching.com/cache/d3b26dd5-fc8b-4139-93e2-e263d4b4fa3a.jpg" title="Grondwatermeter Genneper Hoeve" height="200" border="0" /></a>Additional Hints (No hints available.)