Skip to Content

<

Cardona - Salt Mountain Cultural Park

A cache by jokergil Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 2/22/2011
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 

The Vall Salina of Cardona, bearer of the precious wealth of the salt that has been exploited since Neolithic times, and of the potash discovered by the engineer Emilio Viader in early 1900, is the reason Cardona exists. In 2003, the Salt Mountain Cultural Park was opened nearby in order to display its value and project the Salt Mountain as “a mountain of pure salt that keeps growing the more it is extracted” (Aulus Gel·li, citing Cató, 2nd century AD).

A unique geological phenomenon: The Vall Salina of Cardona is a depression of the land in the form of an elongated ellipse of 1,800 m long by 600 wide having a surface area of 100 ha. Its natural features have earned it to be included into the Plan for Areas of Outstanding Natural Beauty of Catalonia. The outcrops of salt are located within the depression and was thus formerly known as the Salí (salt warehouse), and is today known as the Vall Salina (salt valley).

La Vall Salina de Cardona, portadora de la preuada riquesa de la sal que s’explota des del neolític, i de la potassa descoberta per l'enginyer Emili Viader a la primeria del 1900, és la raó de ser de Cardona. Al seu voltant es va inaugurar, el 2003, el Parc Cultural de la Muntanya de Sal per divulgar el seu valor i projectar la Muntanya de Sal “una gran muntanya de sal pura que creix a mesura que se’n va extraient” (Aulus Gel·li, citant Cató, s.II d.c.).

Un fenòmen geològic únic al món: La Vall Salina de Cardona és una depressió del terreny amb forma d’el·lipsi allargassada amb una extensió de terreny de 1.800 m de llargària per 600 d’amplada i una superfície de 100 ha, amb unes característiques naturals que l’han fet mereixedora de ser inclosa dins el Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya. Els afloraments de sal es localitzen dins aquesta depressió, i per això fou coneguda antigament com el Salí, i actualment ho és com a Vall Salina.

 

Salt Mountain Cultural Park

The old mine Mina Nieves has been restored as a cultural facility aiming to capture the age-old interrelationship established between people and salt. Inside the mining facilities site, information can be found on the geology of the valley, its flora, salt mineralogy and on the uses that have been made of this resource.

The Salt Mountain Cultural Park offers the visitor:
- A walk through the old mining facilities: beneath the imposing feature of the winding tower of the old mine shaft Maria Teresa (46 metres), lies the museum area, which explains the history of the industrial exploitation of the valley. The shaft’s mining machinery can also be seen just as it was when fully operational.
- A guided tour at a depth of 86 m: Inside the galleries of the Salt Mountain, open since 1997, the various spectacular folds and seams of the deposit and diversity of minerals are displayed in all their splendour. A unique place in the world!

For timetables and prices consult the official website:  www.cardonaturisme.cat  (information in Catalan, Spanish and English)

Parc Cultural de La Muntanya de Sal

El vell recinte de Mina Nieves ha estat habilitat com a equipament cultural amb la voluntat de plasmar la mil·lenària interrelació establerta entre les persones i la sal. En el marc de les instal.lacions del recinte miner podreu trobar informació sobre la geologia de la vall, la mineralogia de la sal, la seva flora i dels usos que s’ha fet d'aquest recurs.

El Parc Cultural de la Muntanya de Sal ofereix al visitant:
- Un passeig per les antigues instal.lacions mineres: Sota la imponent imatge del castellet de l’antic pou d’extracció del mineral Maria Teresa (46 metres), s’extén l’àrea museogràfica que explica la història de l’explotació industrial de la Vall. També es pot veure la maquinària d’extracció mineral del pou, tal com era quan estava en ple funcionament.
- Un recorregut guiat a 86m de profunditat: A l’interior de les galeries de la Muntanya de Sal, obertes des de 1997, es manifesten amb tot el seu esplendor i espectacularitat els diferents plegaments i vetes del jaciment i la diversitat de minerals. Un lloc únic al món!

Per a horaris i preus consultar la web oficial:  www.cardonaturisme.cat  (informació en Català, Castellà i Anglès)

 

 

GEOLOGICAL INFORMATION:    INFORMACIÓ GEOLÒGICA:

Cardona Salt Mountain is a place that has attracted the attention of everyone from ancient times and continues to have global interest. Perhaps nowhere can be observed too salty so great outdoors and as varied geological phenomena related to the dynamics of saline materials. Its magnificence is evident, but his great scientific interest can only be understood if one takes a certain geological knowledge.

La muntanya de Sal de Cardona és un indret que ha atret l'atenció de tothom des dels temps més remots i continua tenint interès d'abast mundial. Potser enlloc com a Cardona es pot observar una massa salina tan gran a l’aire lliure i amb tan variats fenòmens geològics relacionats amb la dinàmica dels materials salins. La seva espectacularitat és evident, però el seu gran interès científic només es pot entendre si es tenen un certs coneixements geològics.

 

Cardona and his Mountain of Salt are located on the Bages. Cardona, along with other populations of Bages, as Súria, Sallent and Balsareny, shaped potassic basin catalan. The waters draining into the river Cardener, which is the largest tributary of the Llobregat River.

Cardona i la seva muntanya de sal estan situades a la comarca del Bages. Cardona junt amb les altres poblacions bagenques de Súria, Sallent i Balsareny, forma la conca potàssica catalana. Les aigües drenen cap al riu Cardener, que és l'afluent més important del riu Llobregat.

 

The Ebro Basin  origin of salt : formation of the Salt Mountain        La Conca de l'Ebre   origen de la sal : formació de la Muntanya de Sal

  

The formation of the Pyrenees, is due to the approximation and collision of two tectonic plates, the Eurasian and Iberian, from the Cretaceous period until the Miocene period. This process of collision led to the formation of a sedimentary basin south of the mountain is known as the Ebro Basin. During the Eocene, the basin was covered by an inland sea that opened westward, in which funds were being deposited marine sediments.

The closeness of the plates caused the small sea were growing closer. Communication with the ocean was reduced. Towards the end of this period (Priabonià stage), the sea began a gradual drying process which led to the sequential precipitation of salts dissolved in seawater, forming rocks called evaporites. This precipitation occurred in an environment very quiet, very calm water.

Because communication with the ocean had not closed completely, sea water could enter, to compensate for the water evaporates. The sea water is brought salt, which was adding to the fund. Finally, communication was cut off forever. Evaporation continued, but was not compensated by the seawater. The small closed sea is still evaporating and salt are still accumulating at the bottom, but each time there was less water. The inland sea, with lots of evaporation and low rainfall began to reduce. That closed sea, was leaving its shores a yard of salt. It seems that there was a time when there were only two salt lakes in Catalonia and Navarre, separated by a vast plain of salt.

Because these salts precipitate when it has evaporated over 85% of the initial volume of seawater, its precipitation was very restricted geographically within the Ebro Basin, so now only be found formations evaporítiques salts in Navarre and the Central Catalan Depression, mainly in the region of Bages. In the latter sector, the set of salts formed by the evaporation process is called Cardona Formation.

Our landscape could have been a salt flat, surrounded by mountains resected. Luckily, during subsequent periods, the climate became more rainy. Rain clay dragged towards the plain of salt, and the Ebro Basin was gradually covered by continental and lacustrine sediments.

La formació dels Pirineus està lligada a l’apropament i col·lisió de dues plaques tectòniques, la Eurasiàtica i la Ibèrica, des del període Cretaci fins al període Miocè. Aquest procés de col·lisió va comportar la formació d'una conca sedimentària al sud de la serralada que és coneguda com la Conca de l'Ebre. Durant l'Eocè, aquesta conca era coberta per un mar interior que s'obria cap a l'oest, en el fons del qual s'anaven dipositant sediments marins.

L’acostament de les plaques feia que el petit mar s’anés estrenyent. La comunicació amb l’oceà es va anar reduïnt. Cap a finals d'aquest període (estatge Priabonià), aquest mar va iniciar un procés de dessecació progressiu que va comportar la precipitació seqüencial de les sals dissoltes en l'aigua marina, formant roques anomenades evaporites. Aquesta precipitació va tenir lloc en un ambient molt tranquil, d’aigües molt calmades.

Com que la comunicació amb l’oceà no s’havia tancat del tot, podia entrar aigua marina per compensar la que s’evaporava. L’aigua de mar hi aportava sal, que s’anava afegint a la del fons. Finalment, la comunicació es va tallar definitivament. L’evaporació va continuar, però ja no era compensada per l’aigua del mar. El petit mar tancat es continuava evaporant i la sal s’hi continuava acumulant al fons, però cada cop hi havia menys aigua. El mar interior, amb molta evaporació i poques pluges es va començar a reduïr. Aquell mar tancat s’anava fent petit, deixant a les seves ribes una esplanada de sal. Sembla que va arribar un moment en que només quedaven dues llacunes salades, a Catalunya i a Navarra, separades per una immensa plana de sal.

Degut a què aquestes sals precipiten quan ja s'ha evaporat més del 85 % del volum inicial d'aigua marina, la seva precipitació va ser molt restringida geogràficament dins de la Conca de l'Ebre; així, actualment només es poden trobar formacions evaporítiques de sals a Navarra i a la Depressió Central Catalana, principalment a la Comarca del Bages. En aquest darrer sector, el conjunt de sals formades per aquest procés d'evaporació rep el nom de Formació Cardona.

El nostre paisatge podia haver estat una plana de sal envoltada de muntanyes resseques. Per sort, durant períodes posteriors, el clima es va fer més plujós. La pluja va arrossegar argiles cap a la plana de sal, I la Conca de l'Ebre es va anar cobrint de sediments continentals i lacustres.

  

The Cardona Diapir    El Diapir de Cardona

After the deposition of salts, the Ebro Basin was gradually covered by continental and lacustrine sediments (chalks, clays and sandstones, the latter predominantly red in color). Moreover, the rapprochement between the Eurasian plate and the Iberian microplate involved an intense compression of sediments from the Ebro basin, so that these folds and thrusts were formed to compensate for the deformation.
Salt, subjected to pressure, becomes plastic and can deform and move slowly. The weight of sediments above her, along with other pressures, took the salt accumulating were growing where there is now Cardona, forming a big lump, called salt dome or Diapir. While the diapir was rising, the sediments that had stood on top, forming a mountain.

The erosion was removing the rocks that covered the Salt in the top of the "mountain" until the top of the salt diapir reached the outside!
Since the salt is soluble in water, the rain has eroded the top, so that where there should be the peak of salt, we find the Saline Valley. As the salt of the rest of the mountain is protected from rain by a layer of clay and other sediments, mountain retains its shape.

Posteriorment a la deposició de les sals, la Conca de l'Ebre es va anar cobrint de sediments continentals i lacustres (guixos, argiles i gresos, els darrers de color predominantment vermellós). Alhora, l'acostament entre la placa Euroasiàtica i la microplaca Ibèrica implicava una intensa compressió dels sediments de la Conca de l'Ebre, de manera que aquests van formar plegaments i encavalcaments per compensar la deformació.
La sal, sotmesa a pressió, es torna plàstica i es pot moure i deformar lentament. El pes dels sediments del seu damunt, juntament a d'altres presions, van fer que la sal s'anés acumulant on ara hi ha Cardona, formant un gran bony o cúpula de sal que s'anomena Diapir. Mentre el diapir anava pujant, s'aixecaven els sediments que tenia al damunt, formant una muntanya.

L'erosió va anar eliminant les roques que cobrien la Sal, en el cim de la “muntanya”, fins que el cim del diapir salí va arribar a l'exterior!
Com que la sal és soluble en aigua, la pluja se l’ha anat erosionant de la part superior, de manera que on hi hauria d’haver el pic de sal hi trobarem la vall Salina. Com que la sal de la resta de la muntanya, queda protegida de la pluja per una capa d'argila i altres sediments, conserva la seva forma de muntanya.

This diapir has elongated mushroom shape, following a NE-SW, a Ilongitud about 2 kilometers and widths up to 700 meters and 300 meters short of cover. Currently, only a small part, located in the extreme southwest of the diapir, rises to the surface, and is known as the Salt Mountain. The rest is covered by recent material deposited along the Saline Valley.

Aquest diapir té una forma de bolet allargassat, seguint una direcció NE-SW, d'una Ilongitud d'uns 2 quilòmetres i amplades de fins a 700 metres i talla uns 300 metres de cobertora. Actualment, només una petita part, situada a l'extrem sud-oest del diapir, aflora a la superfície, i és coneguda com la Muntanya de Sal. La resta està coberta per materials recents dipositats al llarg de la Vall Salina.

 

The Karst modeling    El modelat Càrstic

The karst modeling (characteristics types of erosion) are produced by the action of water on more or less soluble material, usually calcareous rocks. In the Salt Mountain, similar processes are occurring, but changes much faster as a result of the high solubility of its materials.
The rain water dissolves the salt, forming small ruts in the surface. When it rains, water falls and these canals were sinking in the salt dissolve. Between irrigation and irrigation, were forming a thin and sharp edges. This type of surface called Rasclers.

Els fenòmens càrstics (formes d'erosió característiques) es produeixen per l'acció de l'aigua en materials més o menys solubles, normalment roques calcàries. A la Muntanya de Sal s'hi produeixen processos similars, però d'evolució molt més ràpida per l’elevada solubilitat dels seus materials.
L'aigua de la pluja dissol la sal, formant petits reguerons a la seva superfície. Quan plou, l'aigua baixa per aquests recs i els van enfonsant en dissoldre la sal. Entre rec i rec queden arestes primes i esmolades. Aquest tipus de superfícies s'anomena Rasclers.

If an object, usually a stone falls above the salt, protects and prevents rain dissolves under his and the stone remains in place while around the salt was eroding. Over time the stone is on top of a column formed by the salt that is protected. This form of erosion is the name of Chimney. Over time, the stone falls, and just be a needle that will be eroding.

Si un objecte, normalment una pedra, cau damunt de la sal, la protegeix de la pluja i evita que es dissolgui sota seu, així la pedra es manté al seu lloc mentre al seu voltant la sal es va erosionant. Amb el temps la pedra queda al cim d'una columna formada per la sal que ha protegit. Aquesta forma d’erosió té el nom de Xemeneia. Amb el temps, la pedra cau i només queda una agulla que s’anirà desgastant.

If water (from rain or underground stream) finds a hole in the salt penetrate inside. The dissolution expands rapidly the place where to pass, forming increasingly large caves, which just collapsing. These landslides are on the outside, a depression called Bòfies. In Cardona there are small bòfies, less than a meter wide, and one large, the Grand Bòfia, behind the Salt Mountain.

Si l'aigua (de la pluja o un corrent subterrani) troba un forat a la sal, penetrarà al seu interior. La dissolució eixampla ràpidament, el lloc per on passa, formant coves cada cop més grans, que s'acaben enfonsant. Aquests enfonsaments formen a l'exterior unes depressions que s'anomenen Bòfies. A Cardona hi ha bòfies petites (de menys d'un metre d'ample), i una de grans dimensions, la Bòfia Gran, darrera la Muntanya de Sal.

 

The following image shows the evolution of an imaginary Salt land, with formation of caves due to the action of water. The waters to infiltrate between the saline formations, they dissolve the salt until they become saturated with them, becoming Brines. When this water evaporates, the salt containing precipitates, forming white deposits, and different shapes. The white color contrasts with the reddish rocks of origin.

La següent imatge mostra l'evolució imaginària d'un terreny sali, amb formació de coves i bòfies degut a l’acció de l'aigua. Les aigües que s'infiltren per entremig de les formacions salines, van dissolen la sal fins a quedar-ne saturades, esdevenint Salmorres. Quan aquestes aigües s'evaporen, precipita la sal que contenien formant dipòsits de color blanc i formes variades. El color blanc, contrasta amb el vermellós de les roques de procedència.

 

 

The Unique gallery open to the public in Cardona.    L'Única galeria oberta al públic a Cardona.

It is a small gallery excavated in the Salt Mountain, which opened in 1930 to investigate the site and search Silvina (sylvinite). Their dimensions may not be compared with the galleries that were excavated for the industrial exploitation of the mineral in the Nieves Mine, which are currently closed.
It consists of a horizontal gallery of about 500 meters long.
The research of the Silvina forced to excavate two large spaces or rooms, the exploitation was abandoned in not finding enough Silvina.
Later this gallery served as a gallery of ventilation in the Nieves Mine, and in 1996 was adapted to the visits, opening a second access to the outside (because the tourist operation called an emergency exit), so that their plant has now U-shaped with an opening input and output.

Es tracta d'una petita galeria excavada a la Muntanya de Sal, que es va obrir cap el 1930, per investigar el jaciment i buscar silvina (silvinita). Les seves dimensions no es poden comparar, amb les galeries que s'excavaren per a l'explotació industrial del mineral, a la Mina Nieves, i que actualment estan tancades.
Consisteix en una galeria horitzontal d'uns 500 metres de llarg.
La recerca de la silvina va obligar a buidar dos espais força grans o sales, l'explotació es va abandonar en no trobar prou silvina.
Més tard aquesta galeria original, va servir com a galeria de ventilació de la Mina Nieves, i al 1996 es va adaptar a les visites obrint una segona boca a l'exterior (ja que l'explotació turística exigia una sortida d’emergència), de manera que actualment la seva planta te forma de U, amb una boca d’entrada i una de sortida.

Throughout the tour you can see the colors of the rock, which dominate in the red and pink. Between the reddish layers, there are layers of fine gray clay. The different stratums were horizontal at the time they were deposited, are now strongly folded in various directions due to the movements of diapir growth, which still continues today!
They are also impressive the formations due to water circulation: In places where water dissolved salt and leaves a brilliant polished surface. In several places the mine brine dripping from the ceiling and dripping on the walls, forming by evaporation of the water layers of crystallized salt that covers part of the walls, stalactites and stalagmites.

Durant tota la visita es poden observar els colors de la roca, en els que dominen el vermell i el rosat. Entre les capes rogenques s'observen fines capes d'argila de color gris. Els estrats, que eren horitzontals en el moment que es van dipositar, estan fortament plegats en variades direccions, degut als moviments de creixement del diapir, que actualment encara continuen!
També són impressionants les formacions degudes a la circulació d'aigua: En els llocs on l'aigua dissolt sal deixa unes superfícies brillants i polides. En diversos llocs de la mina la salmorra degota del sostre i regalima per les parets, formant per evaporació de l'aigua les capes de sal cristal·litzada que recobreix part de les parets, les estalactites i les estalagmites.

 

When you visit this Earthcache, note well, the capricious forms that takes the salt to crystallize, when sediments, ... and the incredible result of the Karst modeling!

Quan visiteu aquest Earthcache, fixeu-vos bé, en les capritxoses formes que pren la sal al cristal·litzar, al sedimentar,... i el resultat increïble del modelat Càrstic!

 

 

To validate this EarthCache:        Per validar aquest EarthCache:

1] By registering the cache, you can take a picture with your GPS, in these coordinates (and where you like), and upload them with your registration. (optional)

     Al visitar el catxé, us podeu fer una fotografia amb el vostre GPS, en aquestes coordenades (i a on més us agradi), i penjar-les amb el vostre registre. (opcional)

2] To answer the following questions:    Contestar les següents preguntes:  

- As a result of evaporation of water, there was supersaturation of salts that precipitated by solubility (sequential precipitation) to the bottom of that inland sea.
What salts precipitated before, the most soluble or the less soluble in water?
In what order precipitated the following salts?  

Lists the following salts, in order of precipitation (1-4): Sylvite (potassium chloride), Halite (sodium chloride), Carnallite (hydrated potassium and magnesium chloride) and Gypsum calcium sulfate).
- Com a conseqüència de l’evaporació de les aigües, es produïa la sobresaturació de les sals, que precipitaven segons la seva solubilitat (precipitació seqüencial) al fons d’aquell mar interior.
Quines sals precipitaven abans, les més solubles o les més insolubles en aigua?
En quin ordre o van fer les següents sals?
 
Enumera les següents sals per ordre de precipitació (1-4): Silvita
(clorur de potassi), Halita (clorur de sodi), Carnal·lita (clorur hidratat de potassi i magnesi) i Guixos (sulfat de calci).

- How is called the only gallery open to the public?
- Com s’anomena l’única galeria oberta al públic?

- Which Italian name was named one of two rooms, opened in the gallery above? What relationship is there?
- Amb quin nom italià es va batejar una de les dos sales, obertes en la galeria anterior? Quina relació i té?

- Which are due to the colors red and pink of the rock?  How is that the salt crystallized from the brine, is white?
- A que son degudes les coloracions vermelles i rosades de la roca?  Com es que la sal cristal·litzada, de la salmorra, és de color blanc?

- Related materials indicated (A, B, C) of the geological cut, with the corresponding name: Marine or Continental sediments, and Salt!
- Relaciona els materials indicats (A, B, C) d’aquest tall geològic, amb el nom corresponent: Sediments Marins o Continentals, i Sal!
   


 

 

You must send the answers (in Catalan, Spanish or English).     You can log it without waiting to receive my validating response.

Heu d'enviar les respostes (en Català, Castellà o Anglès).     No cal esperar la meva resposta per fer el registre online.

I hope you enjoy this beautiful place.    Espero que gaudiu d'aquest paratge.

 

free counters

 

Additional Hints (Decrypt)

Erivfn nonaf y'ubenev, ny pnyraqnev qr yn jro! Qvyyhaf fby rfgne gnapng!
Erivrj gur fpurqhyr, va gur pnyraqne ba gur jro! Zbaqnl vf hfhnyyl pybfrq!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

103 Logged Visits

Found it 99     Write note 3     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 112 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.