Skip to content

Munkholm Traditional Cache

This cache has been archived.

Toa Ignika: Hej TheMunkholm's

En reviewer har kontaktet dig for over 4 uger siden for at få en status på denne cache. Da du ikke har svaret eller genåbnet cachen, bliver cachen nu arkiveret.

Caches der bliver arkiveret på grund af misligholdelse eller manglende respons, kan ikke hentes frem fra arkivet igen.

Geohilsen

Toa Ignika
Frivillig Geocaching.com reviewer for Danmark, Færøerne og Grønland

Kontaktinformation: danskereviewere@gmail.com
OBS
* Hvis du skriver om en bestemt cache skal GC kode og navn fremgå som det første i beskeden, gerne med et link.
* Denne, og andre logninger af typen "Reviewer note" og "Note to reviewer" bliver automatisk slettet når cachen publiceres.

Følg de danske reviewere på Facebook
(mgl respons)

More
Hidden : 03/06/2011
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Munkholmbroen / The Munkholm Bridge.
Geocachen ligger nær skovbrynet op til stranden. Løs gåden, og få en ledetråd til at finde cachen. Billede a1 er taget fra geocachens position.
Se den lange beskrivelse med broens og områdets historie.

The geocache is located near the edge of the wood up to the beach. Solve the puzzle and get a clue to find the cache. Picture a1 is taken from the location of the geocache.
See the long description of the bridge and the area's history.

Munkholmbroen.

Indtil indvielsen af Munkholmbroen var det de færreste, som havde ærinde på disse kanter. Fra Holbæk kørte man ud ad Labæk og fortsatte i sydøstlig retning ad Dragerupvej, indtil man kom til en tværgående vej. Den forbandt Dragerup i nord med Bredetved og Eriksholm i syd. Fra herregården Eriksholm gik en lille vej østpå ud over en tange, et drag, som næsten adskilte Isefjordens inderbredning fra Tempelkrogen, og ad denne tange nåede man ud til Munkholm.
For enden af vejen lå en lille færgebro af træ, og her stod en galge med en ophængt jernskinne. Rejsende, som ville krydse det smalle sund mellem Munkholm og Langtved, slog på skinnen og kunne så iagttage en mand, som kom ud af kroen – Langtved Færgekro 1) - gjorde rofærgen klar og roede den skråt op mod strømmen tværs over sundet.
Smukt var der med fjordens vandflader og dens skovkransede kyster, med kvæget som gik og græssede på duftende strandenge – smukt og ensomt. Stedet nød navnet ”Dejligheden”, og havde man anlæg for det, kunne man i dette landskab føle sig hensat til stenalderen. Der var en idealiseret landlig idyl for de få naturvenner, som havde fundet vej til dette afsides hjørne i Sjællands midte.
I 1925 indledte den initiativrige amtsvejinspektør Søren Ellert et projektarbejde med henblik på en fast forbindelse mellem Munkholm og Langtved. Han tænkte på en dæmning med sluseforbindelse mellem Tempelkrogen og Isefjorden. Realisering af dette projekt ville koste 235.000 kroner.
Der skulle gå mere end 25 år før en forbindelse blev etableret. Mangel på kapital og ressourcer var den væsentligste årsag, men uenighed og usikkerhed om projektets endelige form trak også forberedelsestiden ud. Landvæsenskommissionen afsagde i februar 1928 en kendelse, som gik imod sluseprojektet, men anbefalede i stedet et af Holbæk byråd foreslået alternativ: En dæmning med en 25 m lang broforbindelse. Dæmningsplanerne blev imidlertid forkastet i Landbrugsministeriet, og der blev udarbejdet et nyt projekt af firmaet Christiani & Nielsen – en jernbetonbro til ca. 300.000 kroner. Det var mere end Holbæk Byråd kunne afse, og planerne gik foreløbigt i stå.
I 1937 var der stor arbejdsløshed i Danmark. I dette år gav Socialministeriet samtykke til, at anlægsplanerne anerkendtes som beskæftigelsesarbejde med tilskud fra Statskassen. De samlede omkostninger var beregnet til 382.000 kroner, og heraf androg den anslåede arbejdsløn 193.000 kroner.
Gennem hele 2. verdenskrig arbejdede man videre på projektet Munkholmforbindelsen som beskæftigelsesfremmende foranstaltning. Foruden Holbæk byråd og Holbæk amt bidrog Socialministeriet og Ministeriet for offentlige arbejder økonomisk. Bevillingerne måtte efterhånden øges. Socialministeriet havde i 1947 sat sit bidrag op til 1.104.720 kroner, og Ministeriet for offentlige arbejder sit bidrag til 299.200 kroner. Holbæk byråds bevillinger nåede i 1944 op på 332.000 kroner.
I 1944 tiltrådte amtsrådet , at man opfordrede professor Anker Engelund til at udarbejde detailprojekt til en bro. Projektet var tilsyneladende på vej mod sin afslutning. Der forelå nu 3 forslag: En bjælkebro, en stålbuebro og en jernbetonbro med 3 åbninger. Den sidstnævnte blev vedtaget i 1947.
Materialemanglen sinkede nu arbejdets fremadskriden, men i slutningen af 1951 var man ved at kunne se enden på projektet, og broen blev indviet den 4. juni 1952.
Amtmand H. de Jonquiéres kom ved indvielsen i sin tale ind på debatten om den nu gennemførte broforbindelse med ordene: ”Trist for de få, godt for de mange”. De få var ynderne af ”Dejlighedens” uberørte ynder, og de mange den skare af turister og andet godtfolk, der nu ville kunne dele om ikke uberørtheden, så landskabets dejlighed. Socialminister Poul Sørensen og trafikminister Jørgen Jørgensen var også til stede. Trafikministeren klippede silkesnoren over. ”Det var meningen, at silkesnoren skulle være bjerget af en mand fra amtsvejvæsenet", skrev amtsavisen, ”men ivrige hænder bevæbnet med neglesakse og lommeknive blev rakt frem, og den stakkels snor blev snittet i småstykker for at forsvinde i lige så mange anonyme lommer. Så bølgede menneskefronten videre fra Langtved-siden over broen, mens ministeren stak saksen i lommen”. Med nogen benovelse talte man 70 vogne i den kortege, som med trafikministeren og socialministeren i spidsen i imponerende sorte dollargrin satte kurs mod Holbæk, hvor frokosten ventede i Strandparken. En længe næret drøm var gået i opfyldelse, da Holbæk fik sin bro til Hornsherred og sin tredje indfaldsvej.

1) Langtved Færgekro brændte ned den 28. oktober 2009. Brandtomten er nu ryddet. Kroen var fra ca. 1780.

Kilde: Uddrag fra ”Holbæk i hundred år af Michael Hertz”.

Se endvidere billede a2 - a5 som er optaget før broen er opført.

Det siges, at en af færgemændene var en af geochache ejernes forfædre, og boede i huset oppe på bakken på Munkholm siden. Vi ved det ikke med sikkerhed, men synes historien er sjov.

Description in english

The Munkholm Bridge.

Until the inauguration of the Munkholm Bridge it was not many people who paid this area a visit. From Holbaek people followed the road from Labæk and continued in a south-easterly direction along Dragerupvej until they came to a cross road. It connected Dragerup in the North with Bredetved and Eriksholm in the south. From the manor Eriksholm there was a little road going east out over an isthmus which almost separated Isefjorden from the inner part of Isefjorden – Tempelkrogen - and along this isthmus people reached out to Munkholm.

At the end of the road was a little bridge of wood (a tiny ferry berth), and there stood a gallow with a hanging iron rail. Travelers who wanted to cross the narrow strait between Munkholm and Langtved, knocked on the rail and could then observe a man come out of the inn - Langtved Færgekro 1) -on the other side of the strait, make the rowing ferry ready and row the ferry inclined up against the flow across the strait.

It was a beautiful place with the inlets expanses of water and its forest fringed shores, cattle which was grazing on fragrant meadows - beautiful and lonely. The place enjoyed the name "The Loveliness" (a Beautifull Spot on Earth), and one who had aptitude for it, could in this landscape feel as to the Stone Age. There was an idealized rural idyll for those few nature enthusiasts who had found their way to this remote corner of Zealand's midst.

In 1925 initiated the enterprising county road inspector Soeren Ellert a project for a fixed link between Munkholm and Langtved. He thought of a dam with sluice connection between Tempelkrogen and Isefjorden. Realization of this project would cost 235,000 DKK.

It took more than 25 years before a connection was established. Lack of capital and resources was the main cause, but disagreement and uncertainty about the project's final form did draw out the preparation time. The Land Administration Commission ruled in February 1928 an order which went against the sluice project, but recommended instead one by Holbaek City Council proposed alternative: A dam with a 25 m long bridge. Dam plans were rejected in the Ministry of Agriculture, and a new project by the firm Christiani & Nielsen were carried out - a reinforced concrete bridge to approximately 300,000 DKK. It was more than Holbaek City Council could afford, and the plans were preliminary suspended.

In 1937 unemployment rates in Denmark were high. This year the Ministry of Social Affairs agrees that construction plans are recognized as a job creation programme by grants from the Treasury. The total cost was calculated to 382,000 DKK, of which amounted to the estimated wages 193,000 DKK.

Throughout the second World War work on the project Munkholm link went on as a job creation programme. Besides Holbaek City Council and Holbaek County the Ministry of Social Affairs and the Ministry of Public Works contributed economically. Appropriations were gradually increased. Ministry of Social Affairs had in 1947 raised its contribution up to 1,104,720 DKK, and the Ministry of Public Works its contribution to 299,200 DKK. Holbaek City Councils funding in 1944 reached up to 332,000 DKK.

In 1944 Holbaek County agreed to that Professor Anker Engelund was invited to prepare detailed design for a bridge. The project was apparently heading towards its end. There were now 3 proposals: A beam bridge made of wood, a curved bridge made of iron and a reinforced contrete bridge with 3 openings. The latter was adopted in 1947.

Material shortage slowed the progress of work now, but at the end of 1951 one was able to see the end of the project, and the bridge was inaugurated on June 4, 1952.

Chief Administrative Officer of Holbaek County H. de Jonquiéres came at the inauguration in his oration into the debate on the now completed bridge with the words "sad for the few, good for the many." The few were the ones that had enjoyed "The Loveliness” pristine lovely place, and the many the crowd of tourists and other folks who would now share if not its virginity, so the landscapes beauty. Minister of Social Affairs Poul Sørensen and Minister of Transport Joergen Joergensen was also present. The Minister of Transport trimmed the silk ribbon. "It was supposed that the silk ribbon should be picked up by a man from the county road operator," wrote county newspaper, "but eager hands armed with nail scissors and pocket knives were handed out, and the poor cord was cut into fragments to disappear in as many anonymous pockets. So the crowd of people fluctuated further on from the Langtved side over the bridge, while the minister stuck the scissor in his pocket." With some overwhelmingness one counted 70 vehicles in the motorcade, which with the Minister of Transport and Minister of Social Affairs in the lead in stunning black Cadillac’s headed for Holbaek, where lunch was waiting at the beach side restaurant Strandparken. A long cherished dream had come true when Holbaek got its bridge to Hornsherred and its third gateway.

1) Langtved Færgekro burned down October 28, 2009. The scene of fire is now cleaned up. The inn was from approximately 1780.

Source: Extracts from “Holbaek in one hundred years of Michael Hertz”

Besides have a look at picture a2-a5 which is taken before the bridge was erected.

It is said that one of the ferrymen was one of the geochache owners' ancestors, and lived in the house up the hill on the Munkholm side. We do not know for sure, but think the story is funny.

Additional Hints (Decrypt)

[Gåde (dansk):] irq sbq ns rg geæ [Puzzle (english):] ng gur sbbg bs n gerr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)